Νόμος 4643/19

Ν4643/2019: Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4643/2019: Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 193/Α/2019), 03-12-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Θέματα οργάνωσης και εποπτείας των αγορών ενέργειας

 

Άρθρο 1: Χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του νόμου 4425/2016 (ΦΕΚ 185/Α/2016)

Άρθρο 2: Εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 (REMIT) για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού

 

Άρθρο 3: Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου

Άρθρο 4: Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου

Άρθρο 5: Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών

Άρθρο 6: Προγράμματα εθελουσίας εξόδου προσωπικού

Άρθρο 7: Μετακινήσεις προσωπικού εντός Ομίλου

Άρθρο 8: Μεταφορά προσωπικού στο Δημόσιο

Άρθρο 9: Πολιτική προμηθειών

Άρθρο 10: Εφαρμογή σε θυγατρικές Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού

Άρθρο 11: Προσαρμογή ειδικού τιμολογίου προσωπικού

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα βελτίωση εισπραξιμότητας οφειλών

 

Άρθρο 12: Μεταβίβαση απαιτήσεων

Άρθρο 13: Εναλλαγή στην Καθολική Υπηρεσία Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 14: Εγγυήσεις Δήμων για οφειλές επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 15: Μείωση Νυχτερινού Τιμολογίου

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις για την ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ανώνυμη εταιρεία και λοιπές διατάξεις αγοράς φυσικού αερίου

 

Άρθρο 16: Τροποποίηση των άρθρων 80ΣΤ και επόμενα του νόμου 4001/2011

Άρθρο 17: Τροποποίηση των άρθρων 80 και 80ΙΒ του νόμου 4001/2011

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις μεταφοράς φυσικού αερίου

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις για τη στήριξη της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας

 

Άρθρο 19: Αποζημίωση παραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέχρι την έναρξη συμμετοχής του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου στην αγορά

Άρθρο 20: Συμμετοχή σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς λειτουργική ενίσχυση

Άρθρο 21: Όροι και διαδικασία για χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης σε σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 22: Υβριδικοί Σταθμοί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Άρθρο 23: Επέκταση χρόνου εγκατάστασης σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τηλεθέρμανση πόλεων - Πλαίσιο αδειοδότησης για σταθμούς βιοαερίου (ΦΟΔΣΑ)

Άρθρο 24: Πλαίσιο εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε αγροτική γη (<1% αγροτικής γης)

Άρθρο 25: Ετήσια δήλωση κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 26: Εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 05-06-2019 σχετικά με την ευθύνη εξισορρόπησης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 27: Πλαίσιο ηλεκτροκίνησης

Άρθρο 28: Χρηματοδότηση Προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ

Άρθρο 29: Τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 4342/2015

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Λοιπές διατάξεις τομέα ενέργειας και ορυκτού πλούτου

 

Άρθρο 30: Τροποποίηση του νόμου 4123/2013

Άρθρο 31: Τροποποίηση του άρθρου 52 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019) - ΕΑΓΜΕ

Άρθρο 32: Παράταση της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής των Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Άρθρο 33: Διασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού Κρήτης

Άρθρο 34: Υποστηρικτικές υπηρεσίες Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού προς Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 35: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994)

Άρθρο 36: Όροι για χρήση εκρηκτικών υλών

Άρθρο 37: Τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου 4533/2018 (ΦΕΚ 75/Α/2018)

Άρθρο 38: Τροποποίηση του άρθρου 252 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)

Άρθρο 39: Τροποποίηση του άρθρου 28 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016)

Άρθρο 40: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018)

Άρθρο 41: Συμψηφισμοί απαιτήσεων στους λογιστικούς λογαριασμούς των Διαχειριστών

Άρθρο 42: Τροποποίηση του άρθρου 57 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017) και του άρθρου 4 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018)

Άρθρο 43: Ρύθμιση θεμάτων αδειοδότησης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 44: Τροποποιήσεις του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006)

Άρθρο 45: Τροποποίηση του άρθρου 143Β του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 149/Α/2011)

Άρθρο 46: Μετεγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 47: Τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006)

Άρθρο 48: Τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου 4533/2018 (ΦΕΚ 75/Α/2018)

Άρθρο 49: Ρυθμίσεις θεμάτων ΔΑΠΕΕΠ

Άρθρο 50: Τροποποίηση του άρθρου 190 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)

Άρθρο 51: Τροποποιήσεις του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017)

Άρθρο 52: Ερμηνευτική διάταξη ως προς το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου

Άρθρο 53: Τροποποίηση του άρθρου 11 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012)

Άρθρο 54: Τροποποίηση του άρθρου 22 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012)

Άρθρο 55: Χωροθέτηση Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Άρθρο 56: Μεταβατικές ρυθμίσεις για την περιοχή του Δέλτα του Έβρου

Άρθρο 57: Τροποποίηση Συγκρότησης Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιγαίου - Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Μακεδονίας - Θράκης

Άρθρο 58: Τροποποίηση Αρμοδιοτήτων, Συγκρότησης και Σύνθεσης Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

Άρθρο 59: Τροποποίηση αρμοδιοτήτων και σύνθεσης Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής - Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας - Θράκης - Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου

Άρθρο 60: Τροποποίηση αρμοδιοτήτων και συγκρότησης των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

Άρθρο 61: Επιτάχυνση υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Άρθρο 62: Αυτοπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Άρθρο 63: Ρύθμιση Θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 64: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-12-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.