Νόμος 2947/01 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Εκτέλεση των Ολυμπιακών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Για τα Ολυμπιακά έργα και τα έργα υποδομής, που αναφέρονται στα προεδρικά διατάγματα 158/2000 (ΦΕΚ 139/Α/2000), 159/2000 (ΦΕΚ 139/Α/2000) και 220/2000 (ΦΕΚ 190/Α/2000), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, καθώς και για τις υπηρεσίες και προμήθειες που συνδέονται με τα έργα αυτά, οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή για την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικείων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη σύναψή τους, συντέμνονται σε 30 ημέρες αντίστοιχα.}

 

2. α. Δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινής ωφέλειας προβαίνουν άμεσα και κατά απόλυτη προτεραιότητα στην εκτέλεση εργασιών και στις ενέργειες αρμοδιότητάς τους, που είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για την ομαλή και απρόσκοπτη Εκτέλεση των Ολυμπιακών έργων και των έργων υποδομής που εξυπηρετούν τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Εγκαταστάσεις που παρακωλύουν την εκτέλεση των έργων αυτών μετακινούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς χωρίς καθυστέρηση, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη.

 

β. Σε περίπτωση παράλειψης των οφειλόμενων ενεργειών από όργανα των παραπάνω υπηρεσιών, επιχειρήσεων και οργανισμών, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του νόμου 2229/1994 Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 1418/1984 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 138/Α/1984). Οι παραπάνω επιχειρήσεις και οργανισμοί ευθύνονται επίσης για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο κύριος του έργου από τη μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών.

 

3. α. Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου Ολυμπιακών έργων ή έργων υποδομής που εξυπηρετούν Ολυμπιακές εγκαταστάσεις επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:

 

i) καθίσταται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής,

 

ii) καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου ως ειδική ποινική ρήτρα, μέρος της κατατεθειμένης εγγυήσεως για την καλή εκτέλεση του έργου, που αντιστοιχεί στο διπλάσιο του λόγου Ν/Σ, όπου Σ το χρηματικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως διαμορφώθηκε με τον τελευταίο εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και Α το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης, όπως αυτό προκύπτει ως διαφορά Σ-Π, όπου Π το σύνολο των πιστοποιούμενων εργασιών μέχρι την έκδοση της απόφασης για έκπτωση. Στους υπολογισμούς αυτούς δεν λαμβάνονται υπόψη οι αναθεωρήσεις τιμών και τα ποσά για απρόβλεπτα,

 

iii) καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του έργου. Το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής με τους τόκους και οι πιο πάνω ποινικές ρήτρες αναζητούνται αμέσως με ισόποση κατάπτωση των αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών προκαταβολής και καλής εκτέλεσης.

 

β. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να αναζητήσει τα παραπάνω ποσά μέσα σε ένα μήνα από την επικύρωση της έκπτωσης.

 

γ. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του έκπτωτου αναδόχου, που επέρχονται από την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων, ανέρχονται κατ' ανώτατο όριο μέχρι καλύψεως των αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών, χωρίς η τυχόν διαφορά δαπάνης των υπολειπόμενων εργασιών να βαρύνει αυτόν.

 

δ. Η άσκηση αιτήσεως θεραπείας ή προσφυγής κατά της απόφασης κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου από τα παραπάνω έργα δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.