Νόμος 2955/01 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2889/2001


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του νόμου 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Σε κάθε Περιφερειακό Σύστημα Υγείας συνιστάται Νοσηλευτικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τους διευθυντές της νοσηλευτικής υπηρεσίας όλων των αποκεντρωμένων μονάδων του.

 

Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος διευθυντής.

 

Το Νοσηλευτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί, κατόπιν ερωτήματος του Προέδρου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, για κάθε θέμα που αφορά τη νοσηλευτική υπηρεσία.

 

Οι Διευθυντές της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθώς και οι Διευθυντές των τομέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων προέρχονται από τους υπαλλήλους όλων των αποκεντρωμένων μονάδων του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, που ανήκουν στους κλάδους των οποίων οι υπάλληλοι μπορούν να προΐστανται στη νοσηλευτική υπηρεσία.

 

Για την εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 82 του νόμου 2683/1999, το Νοσηλευτικό Συμβούλιο, ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με βάση τις καταστάσεις όλων των αποκεντρωμένων μονάδων του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, που συντάσσονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 86 του νόμου 2683/1999, καταρτίζει ενιαίο πίνακα προακτέων στο βαθμό του Διευθυντή. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στον ενιαίο πίνακα προακτέων στο βαθμό του Διευθυντή προάγονται, κατά τη σειρά της εγγραφής τους, στο βαθμό του Διευθυντή και τοποθετούνται σε κενή ή κενούμενη θέση Διευθυντή ή Διευθυντή τομέα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή, σύμφωνα με τον ενιαίο πίνακα προακτέων, η πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών ή Διευθυντών τομέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, λόγω έλλειψης υπαλλήλων που έχουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για προαγωγή στο βαθμό του Διευθυντή, το Νοσηλευτικό Συμβούλιο εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 82 του νόμου 2683/1999.

 

Το Νοσηλευτικό Συμβούλιο, όταν ενεργεί ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο, συγκροτείται από τους τρεις (3) αρχαιότερους Διευθυντές και δύο αιρετούς εκπροσώπους των νοσηλευτών, μαιών, επισκεπτών υγείας και βοηθών νοσηλευτών, τουλάχιστον κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α'. Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 15 του άρθρου 3 αυτού του νόμου.

 

Στο Α' Περιφερειακό Σύστημα Υγείας Νοτίου Αιγαίου, η Νοσηλευτική Επιτροπή του Νοσοκομείου Σύρου λειτουργεί και ως Νοσηλευτικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, με τη συμμετοχή του Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Νάξου, χωρίς αρμοδιότητες Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η επιλογή του Διευθυντή και των Διευθυντών τομέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Σύρου και του Νοσοκομείου Νάξου γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159 του νόμου 2683/1999.

 

Ο ορισμός των μελών του Νοσηλευτικού Συμβουλίου γίνεται με πράξη του Προέδρου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, με την οποία ορίζεται και ένας διοικητικός υπάλληλος του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας ή των αποκεντρωμένων μονάδων του, με τον αναπληρωτή του, ως Γραμματέας.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 2889/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι Υποδιευθυντές Διοικητικού - Οικονομικού ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία της διοικητικής υπηρεσίας φέρουν βαθμό Διευθυντή. Για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντή και Υποδιευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας, συντάσσεται ενιαίος πίνακας προακτέων στο βαθμό του Διευθυντή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στον ενιαίο πίνακα προακτέων στο βαθμό του Διευθυντή τοποθετούνται με απόφαση του Προέδρου του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας σε κενή θέση ή κενούμενη θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.}

 

3. Οι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 και της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, καταρτιζόμενοι ενιαίοι πίνακες προακτέων στο βαθμό Διευθυντή υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από τον Πρόεδρο του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999).

 

4. Η πράξη προαγωγής στο βαθμό Διευθυντή και η απόφαση τοποθέτησης των περιλαμβανομένων στους ενιαίους πίνακες προακτέων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

 

5. Μετάταξη υπαλλήλων με βαθμό Διευθυντή, που έχουν προαχθεί με βάση τους ενιαίους πίνακες προακτέων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 και της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 2889/2001, όπως τροποποιούνται και αντικαθίστανται με το παρόν άρθρο, σε ομοιόβαθμη θέση άλλης αποκεντρωμένης μονάδας του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, στην οποία μπορούν να προΐστανται κατά τον οργανισμό της μονάδας αυτής, πραγματοποιείται για αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών με απόφαση του Προέδρου του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

6. Η κατά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 2889/2001, όπως συμπληρώνεται με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ανάθεση των καθηκόντων της θέσης Διευθυντή γίνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

 

7. Οι κατά τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου αποφάσεις προαγωγής, τοποθέτησης και μετάταξης Διευθυντών δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι τοποθετούμενοι ή μετατασσόμενοι Διευθυντές καθίστανται υπάλληλοι των υπηρεσιών, στις οποίες ανήκουν οι οργανικές μονάδες στις οποίες τοποθετούνται ή μετατάσσονται.

 

8. Η κατά τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του νόμου 2889/2001 μετάταξη υπαλλήλων από κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας διενεργείται σε κενές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και, αν δεν υπάρχουν, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

9. Η απόσπαση υπαλλήλων, που διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, από την Κεντρική Υπηρεσία Περιφερειακού Συστήματος Υγείας ή νοσοκομειακή μονάδα ή Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο ήΜονάδα Κοινωνικής Φροντίδας σε άλλη μονάδα που ανήκει στο ίδιο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας, επιτρέπεται να διενεργείται, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 2683/1999, όπως εκάστοτε ισχύει, με απόφαση του Προέδρου του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας. Αν σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες αυτές δεν έχει συσταθεί ή δεν λειτουργεί υπηρεσιακό συμβούλιο, η απόφαση της απόσπασης εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του συμβουλίου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο α τουάρθρου 8 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/Α/2003).

 

10. Η απόσπαση υπαλλήλων, που διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, από την Κεντρική Υπηρεσία Περιφερειακού Συστήματος Υγείας. ή νοσοκομειακή μονάδα ή Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο,ή Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας που ανήκουν σε ένα Περιφερειακό Σύστημα Υγείας σε υπηρεσιακή μονάδα άλλου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας επιτρέπεται να διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 2683/1999, όπως εκάστοτε ισχύει. Η απόσπαση αυτή διενεργείται με κοινή απόφαση των προέδρων των οικείων Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας. Σε περιπτώσεις διαφωνίας τους αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας. Αν σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες αυτές δεν έχει συσταθεί ή δεν λειτουργεί υπηρεσιακό συμβούλιο, η απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του συμβουλίου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο β του άρθρου 8 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/Α/2003).

 

11. Επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεώς τους, η μετάταξη των υπαγόμενων στον Υπαλληλικό Κώδικα Υπαλλήλων της Κεντρικής υπηρεσίας Περιφερειακού Συστήματος Υγείας ή νοσοκομειακής μονάδας του ή Κέντρου Υγείας ή Περιφερειακού Ιατρείου ή Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας σε κενές θέσεις της ίδιας κατηγορίας του αυτού ή άλλου κλάδου, υπηρεσιακών μονάδων του ίδιου ή άλλου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας ή θεραπευτηρίων χρόνιων παθήσεων. Ο μετατασσόμενος πρέπει να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης στην οποία μετατάσσεται. Δεν επιτρέπεται μετάταξη δόκιμου υπαλλήλου.

 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων, οπότε οι κατεχόμενες από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους θέσεις λογίζονται κενές.

 

Οι μετατάξεις διενεργούνται με αποφάσεις του αρμόδιου ή των αρμόδιων Προέδρων των οικείων Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, που συνεκτιμούν και τις υπηρεσιακές ανάγκες. Οι αιτήσεις μετατάξεων, που υποβάλλονται τους μήνες Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο κάθε έτους στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού στην οποία ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι και κοινοποιούνται στην υπηρεσία υποδοχής, συνεξετάζονται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εντός των επόμενων μηνών Μαρτίου και Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Η σχετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου διαβιβάζεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου των επόμενων μηνών Απριλίου και Νοεμβρίου, αντίστοιχα, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην υπηρεσία υποδοχής, που φροντίζει για τη λήψη της γνωμοδότησης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και την προώθηση του σχεδίου της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση διαφωνίας των Προέδρων των οικείων Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο γ του άρθρου 8 και την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/Α/2003).

 

12. Κενές θέσεις με βαθμό Διευθυντή των κεντρικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας επιτρέπεται να καλύπτονται με μετάταξη υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που υπηρετούν σε κλάδους της ίδιας κατηγορίας, έχουν βαθμό Διευθυντή και κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τις θέσεις στις οποίες μετατάσσονται.

 

Οι μετατάξεις αυτές ενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, εφόσον δεν είναι δυνατή, σύμφωνα με τους οικείους πίνακες προακτέων, η πλήρωση των κενών αυτών θέσεων με προαγωγή, λόγω ελλείψεως υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 

13. Κενές θέσεις των κεντρικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας επιτρέπεται να καλύπτονται με μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που υπηρετούν σε κλάδους της ίδιας κατηγορίας και έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τις θέσεις στις οποίες μετατάσσονται. Οι μετατάξεις αυτές ενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για υπαλλήλους που έχουν επιλεγεί προϊστάμενοι τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων. Οι υπάλληλοι αυτοί για να ασκήσουν καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου στην υπηρεσία όπου μετατάσσονται, θα πρέπει να κριθούν και επιλεγούν από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο της νέας τους υπηρεσίας. Η επιλογή ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του νόμου 2683/1999, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

14. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών ή η επιλογή προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών γραφείων κεντρικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, λόγω ελλείψεως υπαλλήλων που να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, επιτρέπεται να ανατίθενται τα καθήκοντα των θέσεων αυτών σε υπαλλήλους που υπηρετούν με απόσπαση, εφόσον κατέχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπεται να έχουν οι προϊστάμενοι των ανωτέρω οργανικών μονάδων. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ανάθεση γίνεται με απόφαση του Προέδρου του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας. Στους υπαλλήλους αυτούς καταβάλλεται το προβλεπόμενο για κάθε θέση επίδομα.

 

15. Τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά τους ιατρεία λογίζονται ως μία αρχή, για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν μετακινήσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων τους.

 

16. Οι κατά τις διατάξεις του νόμου 2889/2001 Πρόεδρος και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, Διοικητής και Αναπληρωτής Διοικητής των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 158 του νόμου 2683/1999.

 

17. Οι οριζόμενες προθεσμίες στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου 2889/2001 αρχίζουν, για τα μονομελή πειθαρχικά όργανα από την ημέρα άσκησης της πειθαρχικής δίωξης και για τα συλλογικά πειθαρχικά όργανα από την ημέρα άσκησης της πειθαρχικής δίωξης, όταν επιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως ή από την ημέρα παραλαβής του παραπεμπτηρίου εγγράφου ή την ημέρα παραλαβής της έφεσης ή ένστασης.

 

18. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, ως πειθαρχικός προϊστάμενος, μπορεί να επιβάλει σε βάρος του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και όλων των νοσοκομειακών μονάδων, των Κέντρων Υγείας και των περιφερειακών τους ιατρείων που ανήκουν στο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας τις πειθαρχικές ποινές της επίπληξης και του προστίμου έως και το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών.

 

19. Η παράγραφος 19 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{19. Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 2 του νόμου 2683/1999 χορηγούνται στο προσωπικό των νοσοκομείων από το διευθυντή του τμήματος ή το διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας.}

 

20. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 2889/2001 καταργείται.

 

21. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2889/2001, που αρχίζει για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων και τελειώνει των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των ιατρών και των λοιπών εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.}

 

22. Ο τρόπος εκλογής των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου της παραγράφου 11.Α του άρθρου 5 του νόμου 2889/2001 καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

23. Το Συμβούλιο Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διαχείριση,διοίκηση, αξιοποίηση και διάθεση του αυτοτελούς κληροδοτήματος Ι. Βαρδάκα, καθώς και για την υποβολή στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών του ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργίας του Κληροδοτήματος και του αντίστοιχου απολογισμού και ισολογισμού.

 

24. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 2889/2001 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μεταξύ του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, δυνάμει των οποίων η αμοιβή για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που διενεργούνται κατά την απογευματινή λειτουργία σε ασφαλισμένους των ιδιωτικών επιχειρήσεων καταβάλλεται από τις ίδιες, με βάση αυξημένο τιμολόγιο, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.}

 

25. Στη σύνθεση του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου της παραγράφου 20 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 προστίθενται ως μέλη υπό στοιχεία στ' και ζ' δύο Πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίοι προτείνονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 25 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

26. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001 προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:

 

{Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης των παραπάνω νοσοκομείων και ασκεί, μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων του, και τις αρμοδιότητες του άρθρου 5 παράγραφος 7.Α. στοιχεία β', ι)ζ', και κ' του νόμου 2889/2001. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα τα παραπάνω

νοσοκομεία.

 

Στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ οι αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου 2889/2001 για το Διοικητή ασκούνται από το Διευθυντή του νοσοκομείου που προβλέπει η διαθήκη της Ιφιγένειας Συγγρού και καταργείται η θέση του Διοικητή.}

 

27. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001 έχουν εφαρμογή και για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

 

28. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου 2889/2001 προστίθεται εδάφιο:

 

{Τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία, που βρίσκονται στην τοπική αρμοδιότητα Περιφερειακού Συστήματος Υγείας άλλου από αυτό στο οποίο βρίσκεται το νοσοκομείο στο οποίο υπάγονται, μεταφέρονται από 01-01-2002 στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, στο οποίο ανήκουν χωροταξικά.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται το νοσοκομείο, στο οποίο υπάγονται τα μεταφερόμενα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου αυτού του άρθρου. Οι δαπάνες λειτουργίας τους βαρύνουν στο εξής τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, στο οποίο εντάσσονται.}

 

29. Ιατροί Παθολόγοι που υπηρετούν ως Επιμελητές Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ογκολογικά τμήματα μπορούν, αφού συμπληρώσουν τριετή υπηρεσία, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου της Παθολογικής Ογκολογίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.