Νόμος 4368/16 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Συνιστάται, με έδρα στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, επταμελές Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, αποτελούμενο από:

 

α) έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

 

β) δύο Παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίοι ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

 

γ) έναν Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας, με αναπληρωτή του Διοικητή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας,

 

δ) τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με αναπληρωτή του τον αντιπρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας,

 

ε) τον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο, του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, προκειμένου για πειθαρχική δίωξη οδοντιάτρων,

 

στ) έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή του άλλον Γενικό Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας,

 

ζ) τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της ίδιας Ένωσης, αντί του μέλους της παραπάνω περίπτωσης δ' του άρθρου αυτού, όταν πρόκειται για πειθαρχική δίωξη φαρμακοποιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής και η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησής του υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που υπάγεται στην εποπτεία του, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

 

Ο υπάλληλος, που ορίζεται κατά τα παραπάνω Γραμματέας του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, για όσο χρόνο έχει την ιδιότητα αυτή, απαλλάσσεται των λοιπών υπηρεσιακών καθηκόντων του και απασχολείται αποκλειστικά στο Συμβούλιο.}

 

2. α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997), όπως ισχύει, καταργείται.

 

β. Η παράγραφος 25 του άρθρου 13 του νόμου 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) καταργείται.

 

γ. Το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.