Νόμος 2956/01 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Τροποποίηση - Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών προβλημάτων, για τα οποία διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του νόμου αυτού η ισόβια ανικανότητα του αναπήρου για εργασία. Κατ' εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, εφόσον κατά τα άνω διαπιστωθεί η ανικανότητα ισοβίως για εργασία.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2643/1998 προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:

 

{Η παρούσα διάταξη δεν έχει εφαρμογή για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον όπως αυτά ορίζονται στην πρώτη περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, τα οποία θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα προστασίας. Η άσκηση του ως άνω αυτοτελούς δικαιώματος από το δικαιούχο δεν επιτρέπεται σε περίπτωση χρησιμοποίησης της αναπηρίας αυτής για την προσαύξηση κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 4 από άλλο άτομο της ίδιας οικογένειας.}

 

3. Η παράγραφος 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου 2643/1998, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 εδάφιο α' του άρθρου 10 του νόμου 2839/2000, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται πανελλαδικά κάθε φορά. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού των θέσεων, εάν ισούται ή υπερβαίνει τη μισή μονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.

 

Ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσοστό κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

 

α. αναλογία 3/8 στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1,

β. αναλογία 2/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1,

γ. αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1,

δ. αναλογία 1/8 στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1,

ε. αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2643/1998.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο αριθμός των θέσεων των προστατευομένων που έχει προκύψει κατά τα ανωτέρω, κατανέμεται κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα, κατηγορία προστασίας, κλάδο και ειδικότητα. Με βάση δε την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προβαίνουν στις ειδικές προκηρύξεις.

 

2. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με βάση ξεχωριστούς πίνακες ανά κατηγορία προστασίας κατά τα ανωτέρω σύμφωνα με τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν τα προστατευόμενα πρόσωπα, τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται στην κάθε προκήρυξη σε συνδυασμό και με τη σειρά προτίμησης που έχουν αναγράψει οι υποψήφιοι στη δήλωσή τους. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι μιας κατηγορίας δεν καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων που της αντιστοιχεί, το τυχόν υπόλοιπο θέσεων διατηρείται στην ίδια κατηγορία για μια ακόμη προκήρυξη. Εάν δεν καλυφθεί και στη δεύτερη αυτή προκήρυξη, μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη κατηγορία.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του νόμου 2643/1998 καταργείται.

 

5. Η περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Να κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 2683/1999, (ΦΕΚ 19/Α/1999)) ότι είναι ικανοί να προσφέρουν υπηρεσίες στις συγκεκριμένες θέσεις.}

 

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 2643/1998 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Τα ως άνω κατά περίπτωση μόρια δικαιούνται και οι κάτοχοι πτυχίων, αναγνωρισμένων κατά τις κείμενες διατάξεις, πανεπιστημίων της αλλοδαπής, καθώς και οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.}

 

7. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου 2643/1998 μετά την περίπτωση στ', προστίθεται περίπτωση ζ, ως εξής:

 

{ζ) Για τον επιζώντα σύζυγο χωρίς τέκνα υπολογίζονται τα αντίστοιχα μόρια του άγαμου.}

 

Τα λοιπά εδάφια της παραγράφου αναδιατυπώνονται ως εξής:

 

{Αν ο άλλος σύζυγος δεν εργάζεται τα πιο πάνω μόρια προσαυξάνονται κατά είκοσι (20). Αν ο ίδιος ο προστατευόμενος είναι τέκνο ορφανό από ένα γονέα και έχει ηλικία μέχρι 25 ετών ή αν στην οικογένεια του προστατευόμενου υπάρχει τέκνο ή τέκνα ορφανά ηλικίας μέχρι 25 ετών και άγαμα, ο αριθμός των μορίων που προκύπτει κατά τα ανωτέρω προσαυξάνεται με εκατό (100) επιπλέον μόρια συνολικά, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων. Αν ο προστατευόμενος είναι τέκνο ορφανό και από τους δύο γονείς και έχει ηλικία μέχρι 25 ετών ο αριθμός αυτός προσαυξάνεται με διακόσια (200) επιπλέον μόρια.

 

Εάν στην οικογένεια του προστατευομένου υπάρχει άτομο με αναπηρία κατά την έννοια της περίπτωσης β' του άρθρου 1 όπως ισχύει, ο αριθμός των μορίων κατά τα ανωτέρω προσαυξάνεται με το 20% της δεύτερης προστασίας της παραγράφου 8 του άρθρου 4. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για όλες τις κατηγορίες προστασίας. Ομοίως, προστατευόμενοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν οι ιδιότητες του πολύτεκνου γονέα και του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, λαμβάνουν την προσαύξηση 20% για την υποκατηγορία της δεύτερης προτίμησής τους.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16)α του άρθρου 13 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002).

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2643/1998, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία υποβάλλεται στην Επιτροπή του άρθρου 9 στην Περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα της η επιχείρηση, η εκμετάλλευση, ή ο φορέας, κατά τη χρονική περίοδο από 02-01 έως 31-05 κάθε έτους.}

 

9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του νόμου 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι υποβαλλόμενες δηλώσεις μαζί με τα συνοδευτικά τους στοιχεία και δικαιολογητικά προωθούνται το μήνα Ιούνιο κάθε έτους, από τις Επιτροπές του άρθρου 9, στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση ή τοπικές υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για να γίνει ο έλεγχος και η μηχανογραφική τους επεξεργασία και να καταρτισθεί η προκήρυξη των θέσεων που καλύπτονται με αναγκαστική τοποθέτηση. Εάν οι θέσεις του φορέα ή της επιχείρησης που προκύπτει ότι πρέπει να καλυφθούν με αναγκαστική τοποθέτηση υπερβαίνουν τις τέσσερις και μέχρι δώδεκα, προκηρύσσεται μέχρι το ήμισυ αυτών και αν υπερβαίνουν τις δώδεκα προκηρύσσεται μέχρι το ένα τρίτο αυτών προς αποφυγήν της αιφνίδιας υπέρμετρης οικονομικής επιβάρυνσης του φορέα ή της επιχείρησης.

 

Η προκήρυξη που θα καταρτισθεί αποστέλλεται στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που αναφέρονται σε αυτήν, προκειμένου να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους προς τον Περιφερειακό Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της τοπικής υπηρεσίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που έχει την έδρα της η Πρωτοβάθμια Επιτροπή, εντός δεκαημέρου από την κοινοποίησή της. Μετά την εξέταση των διατυπωθεισών αντιρρήσεων διαμορφώνεται η προκήρυξη και αποστέλλεται προς την Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του νόμου 2643/1998 μαζί με τις τυχόν κατατεθείσες αντιρρήσεις επί της αρχικής προκήρυξης για έγκριση.}

 

10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η προκήρυξη των θέσεων αυτών για κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου έως 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και τοιχοκολλείται στο κατάστημα, στο οποίο έχει την έδρα της η Επιτροπή του άρθρου 9.}

 

11. Κατ' εξαίρεση η πρώτη μετά τη δημοσίευση του παρόντος προκήρυξη γίνεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού με την αντίστοιχη μετάθεση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του νόμου 2643/1998 χρονικών ορίων.

 

12. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 2643/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Οκτωβρίου έως 15η Νοεμβρίου κάθε έτους οι ενδιαφερόμενοι να προσληφθούν στις θέσεις που προκηρύσσονται υποβάλλουν αιτήσεις στις οποίες επισυνάπτονται όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις οικείες Επιτροπές του άρθρου 9. Ο προστατευόμενος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης σε τρεις κατά ανώτατο όριο Επιτροπές της επιλογής του. Οι αιτήσεις αυτές προωθούνται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή στις Τοπικές Υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που έχουν τις έδρες τους οι Επιτροπές του άρθρου 9 για να γίνει ο έλεγχος και η μηχανογραφική επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και δικαιολογητικών και να συνταχθούν οι πίνακες μοριοδότησης.}

 

13. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του νόμου 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους το αργότερο, οι ανωτέρω πίνακες δημοσιεύονται από την οικεία Επιτροπή του άρθρου 9 για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Η δημοσίευση γίνεται με τοιχοκόλληση των πινάκων αυτών στο κατάστημα της Επιτροπής και με σχετική δημοσίευση για τη διενέργεια της τοιχοκόλλησης σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ευρείας κυκλοφορίας και σε μια τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία. Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον Τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας από τους ενδιαφερομένους ενώπιον των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή των Τοπικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που έχουν τις έδρες τους οι Επιτροπές του άρθρου 9. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ή Τοπικές Υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που έχουν τις έδρες τους οι Επιτροπές του άρθρου 9, μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας ανασυντάσσουν τους πίνακες μοριοδότησης και το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου τους αποστέλλουν προς δημοσίευση στις οικείες Επιτροπές του άρθρου 9.

 

Οι Επιτροπές αυτές δημοσιεύουν άμεσα τους ανωτέρω τελικούς πίνακες με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται για τους πίνακες πρώτης μοριοδότησης.

 

Το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν με απόφασή τους τα προστατευόμενα πρόσωπα στις υπόχρεες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς.

 

Οι αποφάσεις των Επιτροπών για τις τοποθετήσεις γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο δημοσιεύονται οι πίνακες μοριοδότησης.}

 

14. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Ο τύπος της αίτησης που υποβάλλουν τα προστατευόμενα πρόσωπα, τα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αίτηση, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση, τα δικαιολογητικά που είναι δυνατόν να κατατίθενται μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς και ο χρόνος υποβολής τους, εφόσον οι προστατευόμενοι επιλεγούν για τοποθέτηση ή διάθεση, ο τρόπος και η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάρτισης των πιο πάνω πινάκων και κάθε ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της διάταξης.}

 

15. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του νόμου 2643/1998, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Εργασίας. Έργο της Επιτροπής αποτελεί η εποπτεία και ο συντονισμός των δράσεων και διαδικασιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και των Τοπικών Υπηρεσιών που έχουν τις έδρες τους οι Επιτροπές του άρθρου 9. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Εγκρίνει τις προκηρύξεις, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού και στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 2643/1998, προκειμένου να αναρτηθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή τις Τοπικές Υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

β) Επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν καταγγελιών ή αναφορών, εκδίδει οδηγίες και προβαίνει σε υποδείξεις για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2643/1998, από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή τις Τοπικές Υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μέχρι τη δημοσίευση των πινάκων τελικής μοριοδότησης. Οι οδηγίες ή υποδείξεις είναι δεσμευτικές για τις υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

γ) Συντονίζει και ελέγχει το έργο των αρμόδιων Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2643/1998, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.

 

Η Επιτροπή είναι επταμελής, με διετή θητεία, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελείται από ανώτατους ή ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, καθορίζεται ειδικότερα ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση του έργου της.

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται τα της αποζημίωσης των μελών της άνω Επιτροπής.

 

Για τη διοικητική στήριξη της ως άνω Επιτροπής συνιστώνται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Διεύθυνση Απασχόλησης) έξι (6) οργανικές θέσεις προσωπικού εκ των οποίων μία (1) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πληροφορικής, τρεις (3) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Διοικητικού Οικονομικού, εκ των οποίων η μία (1) Νομικού Τμήματος, μια (1) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Πληροφορικής και μία (1) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Διοικητικού Λογιστικού. Οι θέσεις αυτές μπορούν να καλύπτονται και με μετατάξεις υπαλλήλων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και η διαδικασία για τις μετατάξεις προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για τη διοικητική στήριξη της Επιτροπής και για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών μπορεί να γίνονται αποσπάσεις υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 2683/1999). Οι υπηρετούντες στις ανωτέρω θέσεις υπάλληλοι υπάγονται ιεραρχικά στην αρμόδια Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

16. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2643/1998 προστίθενται οι λέξεις: με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υπουργική απόφαση της περίπτωσης δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 6.

 

17. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου για την κατά το νόμου [Ν] 1487/1950 αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύματος πολέμου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1487/1950.}

 

18. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 2643/1998 προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

{Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τα άτομα όλων των προστατευόμενων κατηγοριών του παρόντος νόμου, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.

 

Οι προϋποθέσεις, οι πόροι και τα λοιπά αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.}

 

19. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του νόμου 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων πενταμελών Επιτροπών χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον των δευτεροβάθμιων Επιτροπών του άρθρου 10. Δικαίωμα προσφυγής έχουν οι υπόχρεοι εργοδότες, τα προστατευόμενα πρόσωπα και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.

 

Η προσφυγή ασκείται:

 

α) από τους εργοδότες μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της τοποθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύοντος Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)).

 

β) από τα προστατευόμενα άτομα και κάθε τρίτο που έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον Τύπο της απόφασης της Επιτροπής περί τοποθέτησής τους.}

 

20. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2643/1998, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Έναν ανώτατο αξιωματικό του Στρατού Ξηράς, εφόσον συζητούνται θέματα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, αναπήρων πολέμου αμάχου πληθυσμού, αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου, αντιστασιακών ως και των τέκνων όλων των προαναφερθεισών κατηγοριών ή έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στις λοιπές περιπτώσεις, με τους αναπληρωτές τους.}

 

21. Αν η τοποθέτηση του προστατευομένου ακυρωθεί είτε με απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής είτε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, για λόγο που δεν οφείλεται σε έλλειψη συνδρομής στο πρόσωπό του των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων του νόμου 2643/1998, η Επιτροπή τοποθετεί αυτόν σε κενή θέση, εφόσον υπάρχει, της αυτής προκήρυξης, της αυτής κατηγορίας προστασίας και του ίδιου τομέα (δημόσιου ή ιδιωτικού), για τον οποίο είχε υποβάλει αίτηση. Για την τοποθέτηση αυτή ο προστατευόμενος πρέπει να συγκεντρώνει μοριοδότηση ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη του τελευταίου που τοποθετήθηκε της ίδιας κατηγορίας σε θέση της ίδιας προκήρυξης. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο προστατευόμενος τοποθετείται σε αντίστοιχη θέση της επόμενης προκήρυξης, η οποία και δεν προκηρύσσεται με απόφαση της αντίστοιχης πρωτοβάθμιας επιτροπής. Η διάταξη εφαρμόζεται μόνο για όσους έχουν τοποθετηθεί με τις προκηρύξεις που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2643/1998 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Εάν η επανατοποθέτηση του προστατευομένου πραγματοποιηθεί σε θέση εργασίας για την οποία ο προστατευόμενος με έγγραφό του, απευθυνόμενο προς την Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του νόμου 2643/1998, δηλώνει ότι δεν επιθυμεί τοποθέτηση, δεν χάνει την προστασία που του παρέχει ο νόμος 2643/1998.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003).

 

22. Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποχρεωτικής πρόσληψης προστατευόμενων προσώπων του νόμου 2643/1998 οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις οι οποίες εφαρμόζουν προγράμματα οικονομικής εξυγίανσης ή των οποίων τα χρέη ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2538/1997.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.