Νόμος 2965/01 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου για τις περιοχές Αμιγούς Κατοικίας, τις περιοχές Γενικής Κατοικίας, τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, τα Πολεοδομικά Κέντρα, τα Βιοτεχνικά Πάρκα, τα Βιομηχανικά Πάρκα, τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, τις Ζώνες Χονδρεμπορίου, την Περιοχή (Α) του από 05-12-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 707/Δ/1979), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 31-03-1987 (ΦΕΚ 303/Δ/1987) ισχύουν οι ορισμοί που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Επίσης ως περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), όπως ισχύει, καθορίζονται οι περιοχές που απεικονίζονται στους χάρτες κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύουν την παρούσα διάταξη, υπογράφονται από την Προϊσταμένη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ανωτέρω χάρτες ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση των χαρτών των χρήσεων γης (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου) που εξειδικεύουν το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και εγκρίνονται κατά τις πολεοδομικές διατάξεις.

 

Με τα ανωτέρω σχέδια χρήσεων γης μπορούν να τροποποιούνται τα όρια και οι επιτρεπόμενες χρήσεις των περιοχών των χαρτών που δημοσιεύονται με την παρούσα διάταξη.

 

Μέχρι τη δημοσίευση των χαρτών των χρήσεων γης που εξειδικεύουν το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας, θεωρούνται για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ως περιοχές Γενικής Κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος και οι περιοχές που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984).

 

n.3105.03.2

n.3105.03.3

n.3105.03.4

n.3105.03.5

n.3105.03.6

n.3105.03.7

n.3105.03.8

n.3105.03.9

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 41 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

2. Βιομηχανικό ή βιοτεχνικό κτίριο θεωρείται κάθε κτίριο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση.

 

3. Ανεξάρτητο κτίριο για την εφαρμογή του παρόντος θεωρείται το περιμετρικά ελεύθερο κτίσμα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως επαγγελματικός χώρος ή η κυρία χρήση του δεν είναι κατοικία.

 

4. Αποθήκες για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι εγκαταστάσεις εκτός εργοστασιακών χώρων και αφορούν μία εκ των κάτωθι χρήσεων:

 

α) Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος.

 

β) Αποθήκευση εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.

 

γ) Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων.

 

δ) Αποθήκευση υγρών καυσίμων, υγραερίων ή βιομηχανικών αερίων.

 

ε) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους χώρους.

 

5. Επαγγελματικά Εργαστήρια θεωρούνται οι τεχνοοικονομικές μονάδες όπως ορίζονται στο εδάφιο β' του άρθρου 2 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 

6. Βιομηχανίες ή βιοτεχνίες θεωρούνται οι τεχνοοικονομικές μονάδες όπως ορίζονται στο εδάφιο α' του άρθρου 2 του νόμου 2516/1997.

 

7. Ως βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες υψηλής, μέσης ή χαμηλής όχλησης για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται οι αναφερόμενες στα άρθρα 3 και 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.