Νόμος 2965/01 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Περιβαλλοντική αναβάθμιση βιομηχανικών εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι βιομηχανίες - βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια μέσης και υψηλής όχλησης που λειτουργούν εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, ανεξαρτήτως μεγέθους, υποχρεούνται, με βάση τα συμπεράσματα ειδικών κλαδικών μελετών που προωθούνται από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θεσμικές ρυθμίσεις που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός τετραετίας από την ισχύ τους να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά που ανταποκρίνονται σε βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Τα μέτρα περιβαλλοντικής αναβάθμισης μπορεί να αφορούν αντικατάσταση παραγωγικού εξοπλισμού ή αλλαγή μεθόδου παραγωγής ή προσθήκη εξοπλισμού αντιρρύπανσης ή περαιτέρω αξιοποίησης και διάθεσης αποβλήτων.

 

2. Οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες και τα επαγγελματικά εργαστήρια μέσης και υψηλής όχλησης που λειτουργούν εντός της περιοχής της παραγράφου 1 υποχρεούνται, εντός τετραετίας από την ισχύ του νόμου αυτού, να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το σύστημα για τις μονάδες υψηλής όχλησης πρέπει να είναι πιστοποιημένο και καταχωρημένο στο Μητρώο ΕΜΑ8 (Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου αριθμός 761/2001), που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ενώ για τις μονάδες μέσης όχλησης η πιστοποίηση γίνεται είτε κατά ΕΜΑ8 είτε κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 18014001.

 

3. Οι βιομηχανικές, οι βιοτεχνικές μονάδες και τα επαγγελματικά εργαστήρια μέσης και υψηλής όχλησης που λειτουργούν εντός της περιοχής της παραγράφου 1 υποχρεούνται να υποβάλλουν ετησίως Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 858/1979 (ΦΕΚ/Α/1979) που θα περιλαμβάνει και στοιχεία για το ύψος:

 

α) Της ενεργειακής τους κατανάλωσης.

 

β) Των εκπομπών ρύπων και αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας και

 

γ) Των λοιπών περιβαλλοντικών οχλήσεων. Η μη συμμόρφωση με την υποβολή των παραπάνω στοιχείων συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας.

 

4. Μονάδες υψηλής όχλησης που λειτουργούν εντός περιοχών Γενικής Κατοικίας, υποχρεούνται, εντός πενταετίας από την ισχύ του νόμου αυτού, να μετ' εγκατασταθούν σε Βιοτεχνικά Πάρκα - Βιομηχανικά Πάρκα, μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων και οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων περιοχές ή εντός Οργανωμένων κατά το νόμο 2545/1997] (ΦΕΚ 254/Α/Βιομηχανική Επιχειρηματική Περιοχή, των οποίων ο κανονισμός λειτουργίας είναι συμβατός με τη λειτουργία της μονάδας.

 

5. Σε βιομηχανίες - βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα για τις ανάγκες της παραγωγικής τους διαδικασίας, επιβάλλεται η αντικατάσταση του χρησιμοποιούμενου υγρού καυσίμου με φυσικό αέριο, εντός ενός έτους από την ημερομηνία που θα είναι εφικτή η τροφοδοσία τους με φυσικό αέριο. Εξαιρούνται οι μονάδες διύλισης πετρελαίου.

 

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζονται οι προτεραιότητες, τα κριτήρια και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, η σύσταση εποπτικού Οργάνου για την παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

7. Σε βιομηχανίες βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια που λειτουργούν εντός των ορίων των δήμων που εκάστοτε καθορίζονται στον Πίνακα του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 420/1987 και χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα για τις ανάγκες της παραγωγικής τους διαδικασίας, καθώς και σε κτίρια στα οποία χρησιμοποιούνται εστίες καύσης με εγκατεστημένη θερμική ισχύ άνω των 400 kW, επιβάλλεται η αντικατάσταση του χρησιμοποιούμενου υγρού καυσίμου με φυσικό αέριο, εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία που καθίσταται εφικτή η τροφοδοσία τους με φυσικό αέριο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 30 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 

8. Από τις διατάξεις της παραγράφου 7 εξαιρούνται οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι μονάδες διύλισης πετρελαίου. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παραγράφου 7 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 30 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 

9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζεται η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, η επέκτασή του σε άλλες αστικές και περιαστικές οικιστικές περιοχές, στις οποίες καθίσταται εφικτή η τροφοδοσία κτιρίων με φυσικό αέριο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 30 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.