Νόμος 2965/01 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες, βιοτεχνίες και βιομηχανίες που ιδρύθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 84/1984 και των οποίων η λειτουργία είναι συμβατή με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορούν να εφοδιασθούν με άδεια λειτουργίας.

 

2. Βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις των οποίων ο εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση ή συγχώνευση ή ο διαχωρισμός έγινε κατά παράβαση του προεδρικού διατάγματος 84/1984, αλλά είναι συμβατός με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορούν επίσης να εφοδιάζονται με άδεια λειτουργίας.

 

3. Βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια, που η λειτουργία τους δεν είναι συμβατή με τις διατάξεις του παρόντος, μπορούν εντός έτους με τεχνική ανασυγκρότηση, εφόσον αυτή είναι εφικτή, να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου και να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας. Μετά την παρέλευση του έτους η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να προβεί στη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης, να προχωρήσει στη σφράγιση των εγκαταστάσεων και να δώσει εντολή στο Διαχειριστή Δικτύου ή Συστήματος για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

 

Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος με την προϋπόθεση ότι η μονάδα έχει εξασφαλίσει εδαφική έκταση σε περιοχή όπου επιτρέπεται η μετεγκατάστασή της.

 

4. Μονάδες για τις οποίες έχει εκτελεσθεί απόφαση οριστικής διακοπής λειτουργίας δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού του άρθρου.

 

5. Όσοι προέβησαν σε ίδρυση, εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση, συγχώνευση, διαχωρισμό ή λειτουργία κατά παράβαση του προεδρικού διατάγματος 84/1984, εφ' όσον με τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να εφοδιασθούν με άδεια λειτουργίας, πρέπει εντός έτους από την ισχύ του νόμου να υποβάλουν σχετική αίτηση. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής επιβάλλεται πρόστιμο το ύψος του οποίου προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 2516/1997.

 

6. Το πενήντα τοις εκατό των προστίμων που εισπράττονται αποτελούν έσοδο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και διατίθενται για τις ανάγκες της αντίστοιχης διεύθυνσης βιομηχανίας και το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό αποδίδεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών Πολεοδομικών Σχεδίων, σύμφωνα με το νόμο 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994) και διατίθενται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής αναβάθμισης, όπως ορίζεται στα άρθρα 2 και 3 του νόμου αυτού για τη χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και για την κάλυψη των δαπανών ελέγχου των βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων στην περιοχή εφαρμογής του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.