Νόμος 2965/01 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Εκσυγχρονισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες που νόμιμα λειτουργούν εντός της Περιφέρειας Αττικής μπορούν να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους, ύστερα από έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και με τις προϋποθέσεις των επομένων παραγράφων.

 

2. Σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, επεμβάσεις εκσυγχρονισμού μπορεί να πραγματοποιηθούν με τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) Στα επαγγελματικά εργαστήρια επιτρέπεται:

 

(i) η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, εφόσον δεν αυξάνεται η κινητήρια δύναμη πέραν των 12 kW και θερμική 50 kW,

 

(ii) η αλλαγή δραστηριότητας (παραγωγή άλλων προϊόντων), με την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα ανήκει σε αυτές που επιτρέπεται η ίδρυσή της σε περιοχή Γενικής Κατοικίας σύμφωνα, με το άρθρο 5 του παρόντος.

 

β) Στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, με τις προϋποθέσεις ότι:

 

(i) η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του παραγωγικού εξοπλισμού μονάδων μπορεί να αυξάνει ανά τριετία ως εξής:

 

μονάδες μέχρι 100 kW αύξηση μέχρι 25 kW,
μονάδες από 101 kW μέχρι 1000 kW αύξηση μέχρι 25%,
μονάδες άνω των 1000 kW αύξηση μέχρι 250 kW,

 

(ii) δεν επέρχεται αύξηση της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων και άλλων ρύπων, από τα ισχύοντα εκάστοτε επίπεδα.

 

Η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος τεκμηριώνεται από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά δε τη χορήγηση της άδειας εκσυγχρονισμού λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 7 του νόμου 2516/1997.

 

Αλλαγή δραστηριότητας είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα εμπίπτει στη χαμηλή όχληση και ανήκει στον ίδιο κλάδο (τριψήφιο κωδικό) κατά τη Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

 

γ) Στις μονάδες μέσης και υψηλής όχλησης δεν επιτρέπεται κατά τον εκσυγχρονισμό καμία επιπλέον αύξηση της κινητήριας δύναμης και της θερμικής ισχύος.

 

3. Σε χωροθετημένα Βιοτεχνικά Πάρκα, τα Βιομηχανικά Πάρκα, Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και σε περιοχές ΕΜ, ΕΟ, καθώς και σε περιοχές που από ειδικότερες πολεοδομικές διατάξεις προορίζονται για την εγκατάσταση μη ιδιαίτερα οχλουσών εγκαταστάσεων, επεμβάσεις εκσυγχρονισμού μπορεί να πραγματοποιηθούν ύστερα από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ως εξής:

 

α) Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού με τις εξής προϋποθέσεις:

 

(i) η συνολική ενεργειακή κατανάλωση (θερμική και ηλεκτρική) των μονάδων δεν αυξάνει περισσότερο από 50% σε σχέση με το ύψος που δηλώθηκε για το έτος 2001 ή για το μέσο όρο των ετών 1999 - 2001,

 

(ii) δεν επέρχεται αύξηση της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών των ρύπων διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και πτητικών οργανικών ενώσεων και άλλων ρύπων, τα επίπεδα των οποίων πιθανόν να υπόκεινται σε μελλοντικούς περιορισμούς βάσει εθνικών ή κοινοτικών διατάξεων.

 

Η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος τεκμηριώνεται από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και από τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, κατά δε τη χορήγηση της άδειας εκσυγχρονισμού λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 7 του νόμου 2516/1997.

 

Αλλαγή δραστηριότητας είναι δυνατή εφόσον:

 

1. Η δραστηριότητα αυτή είναι συμβατή με τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε αυτή την περιοχή.

2. Εμπίπτει στον ίδιο κλάδο (τριψήφιο κωδικό) κατά την ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ.

 

β) Στις μονάδες χαμηλής όχλησης, ο εκσυγχρονισμός πραγματοποιείται κατ' επιλογή των ενδιαφερομένων με τις προϋποθέσεις των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 ή της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

 

γ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης δεν επιτρέπεται κατά τον εκσυγχρονισμό καμία αύξηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης και της ποσότητας των εκπεμπόμενων ρύπων.

 

4. Στην περιοχή (Α) στις ζώνες χονδρεμπορίου και στις υπόλοιπες εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων χαμηλής όχλησης με τις προϋποθέσεις που γίνονται στην περιοχή Γενικής Κατοικίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 41 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

5. Αν ο εκσυγχρονισμός συνεπάγεται την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Αν η ανέγερση των νέων κτιρίων γίνεται σε όμορο οικόπεδο, τότε το νέο κτίριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για χρήσεις που επιτρέπονται στο οικόπεδο αυτό κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Παρέκκλιση από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις επιτρέπεται για λόγους προστασίας περιβάλλοντος ή μόνο ως προς το ύψος για λειτουργικούς λόγους.

 

6. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες, που το γήπεδό τους εφάπτεται εθνικών ή επαρχιακών οδών, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν, υποχρεούνται με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έγκριση του εκσυγχρονισμού, να συνυποβάλλουν προς έγκριση και μελέτη αισθητικής των κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της οικείας Αρχιτεκτονικής Επιτροπής,επιτρέπεται η επιβολή πρόσθετων ειδικών όρων αρχιτεκτονικής και αισθητικής προσαρμογής.

 

7. Δεν προσμετράται στο επιτρεπόμενο ποσοστό αύξησης της ενεργειακής κατανάλωσης ή της ισχύος αντίστοιχα:

 

α) Ηλεκτρική ενέργεια ή ισχύς που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία εξοπλισμού προστασίας του περιβάλλοντος, υγιεινής, ασφάλειας και άνετης διαβίωσης των εργαζομένων.

 

β) Ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την οποία είτε παράγει η ίδια η μονάδα με τεχνολογίες που δεν εκλύουν ατμοσφαιρικούς ρύπους είτε την προμηθεύεται από ανεξάρτητο παραγωγό.

 

γ) Προϋπόθεση για την εφαρμογή των εδαφίων α' και β' αυτής της παραγράφου είναι να μην υπάρχει αύξηση ατμοσφαιρικών ρύπων, λοιπών εκπομπών και οχλήσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.