Νόμος 2992/02 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου (ΑΚΕΣ) είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες ενσώματες ή άυλες, εταιρικά μερίδια και μετρητά. Συνιστάται για ορισμένη χρονική διάρκεια με αποκλεισμό του δικαιώματος απόκτησης και μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού υπό όρους άλλους από τους οριζόμενους στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου και της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μεριδιούχους). Η διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 έτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου ιδρύεται με σύμβαση σύστασης και διαχείρισης που συνάπτεται μεταξύ των μεριδιούχων, ενός θεματοφύλακα και ενός διαχειριστή. Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται εγγράφως και κατατίθεται, όπως και κάθε τροποποίησή της στο θεματοφύλακα. Ο θεματοφύλακας τηρεί αρχείο και υποχρεώνεται να ελέγξει ότι περιέχονται στη σύμβαση τα ελάχιστα στοιχεία που προβλέπονται από την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου και ότι οι όροι της δεν είναι αντίθετοι με τις διατάξεις του. Οι όροι της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού από το θεματοφύλακα ορίζονται στη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης και διέπονται επικουρικά από τις διατάξεις των άρθρων 822 - 829 του Αστικού Κώδικα.

 

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο. Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για υποχρεώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου πέραν της αξίας του μεριδίου της συμμετοχής τους σε αυτό. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι μεριδιούχοι εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως αποκλειστικά από το διαχειριστή, ως προς τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του. Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της διαχειρίστριας εταιρίας και του θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου βρίσκεται υποχρεωτικά στην Ελλάδα. Ως έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, θεωρείται έδρα του διαχειριστή. Στην περίπτωση που διαχειριστής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5, είναι εταιρία που δεν εδρεύει στην Ελλάδα, ως έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου θεωρείται η έδρα του θεματοφύλακα, εφόσον η καταστατική του έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα ή η έδρα του υποκαταστήματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, εφόσον η καταστατική του έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή ο θεματοφύλακας θεωρείται ως εκ του νόμου αντίκλητος της διαχειρίστριας εταιρίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο φορέας στην εποπτεία του οποίου θα υπάγεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της. Η μη έκδοση της πιο πάνω απόφασης δεν κωλύει τη σύσταση και τη λειτουργία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου.

 

4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν: (α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (β) σε τρίτη χώρα, εφόσον δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών μπορεί:

 

α. Να συμμετέχει, κατά την ίδρυση ή μεταγενέστερα, στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών.

 

β. Να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών εφόσον, κατά το χρόνο απόκτησης της συμμετοχής, το ποσοστό του Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 15% του μετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω επιχειρήσεων. Το ελάχιστο αυτό όριο του 15% δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών συμμετείχε ήδη στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών προ της εισαγωγής τους σε οργανωμένη αγορά ή έναρξης διαπραγμάτευσής τους σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης.

 

γ. Να επενδύει σε κάθε είδους ομολογίες επιχειρήσεων με την επιφύλαξη του ορίου της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για εισηγμένες ομολογίες ή μετατρέψιμες ομολογίες εισηγμένων εταιρειών.

 

δ. Να τοποθετεί τα διαθέσιμά του σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

5. Διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών του παρόντος άρθρου είναι ανώνυμη εταιρία με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ και αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών του παρόντος άρθρου. Διαχειριστής μπορεί να είναι και επιχείρηση η οποία έχει λάβει άδεια για τη διαχείριση αντίστοιχων σχημάτων παροχής του επιχειρηματικού κεφαλαίου από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους - μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του νόμου [Ν] 3606/2007 και εταιρία διαχείρισης Οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012). Ως προς το θεματοφύλακα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 30 παράγραφοι 1 - 3, 5 - 6 και 30Α του νόμου [Ν] 1969/1991.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

6. Παραίτηση της διαχειρίστριας εταιρίας ή του θεματοφύλακα, ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους, θέση τους σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία που συνεπάγεται ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους αποτελούν λόγο λύσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου, εφόσον η διαχειρίστρια εταιρία ή ο θεματοφύλακας δεν αντικατασταθούν εντός 60 ημερών από τη με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της επέλευσης ενός από τα παραπάνω γεγονότα στους μεριδιούχους. Η διαδικασία αντικατάστασης ορίζεται υποχρεωτικά στη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης. Η σύμβαση σύστασης και διαχείρισης μπορεί να προβλέπει τους λόγους καταγγελίας της σύμβασης ως προς τη διαχειρίστρια εταιρία και το θεματοφύλακα. Στην περίπτωση αυτή, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της καταγγελίας. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση δεν γίνει εμπρόθεσμα, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει τη λύση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της διαχειρίστριας εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 739 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με τη δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσεται η λύση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου ορίζεται και ο εκκαθαριστής, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται στη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης ή όταν ο σχετικός όρος της σύμβασης δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής. Η λύση γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης και εφαρμόζονται επικουρικά οι διατάξεις των άρθρων 798 - 804 του Αστικού Κώδικα.

 

7. Η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ίσα μερίδια. Η συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο αποδεικνύεται με ονομαστικό τίτλο που εκδίδεται από το διαχειριστή και προσυπογράφεται από το θεματοφύλακα (τίτλος μεριδίων). Ο διαχειριστής δικαιούται, με τη ρητή συναίνεση του μεριδιούχου, να μην εκδίδει τίτλο μεριδίων, να καταχωρεί τα μερίδια σε ειδικό μητρώο μεριδιούχων που θα τηρεί με ηλεκτρονικό αρχείο και να τα παρακολουθεί με σχετικές εγγραφές σε αυτό το αρχείο.

 

Ο μεριδιούχος πάντως δύναται, με την υποβολή σχετικού αιτήματός του, να απαιτήσει την έκδοση τίτλου μεριδίων, ο οποίος θα μπορεί να φυλάσσεται από το θεματοφύλακα. Εφόσον ο διαχειριστής δεν εκδίδει τίτλο, χορηγεί στο μεριδιούχο βεβαίωση που αναγράφει τα στοιχεία τα οποία μνημονεύονται στο επόμενο εδάφιο αυτής της παραγράφου. Οι τίτλοι μεριδίων μπορούν να εκδίδονται για ένα ή περισσότερα μερίδια ή κλάσμα μεριδίου και πρέπει να περιέχουν: α) Την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου. β) Τις επωνυμίες του διαχειριστή και του θεματοφύλακα. γ) Τον αριθμό των μεριδίων που αντιστοιχούν στον τίτλο. δ) Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και τη διεύθυνση της κατοικίας ή έδρας του μεριδιούχου ή των μεριδιούχων. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 5638/1932 περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμό εφαρμόζονται αναλόγως και επί μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. Σε περιπτώσεις απώλειας τίτλων μεριδίων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 12Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της βεβαίωσης συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια, ως προς τις σχέσεις του μεριδιούχου ή των μεριδιούχων με το διαχειριστή. Ο διαχειριστής, ύστερα από σχετική αίτηση του μεριδιούχου ή ενός από τους συνδικαιούχους μεριδιούχους, εκδίδει νέα βεβαίωση, σε αντικατάσταση της παλαιάς. Με τη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης επιτρέπεται να τίθενται περιορισμοί στη μεταβίβαση, επιβάρυνση και γενικά διάθεση των δικαιωμάτων επί μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου. Οι περιορισμοί ισχύουν έναντι τρίτων, εφόσον μνημονεύονται συνοπτικά στον τίτλο ή στη βεβαίωση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Σε περίπτωση μεταβίβασης μέρους ή ολόκληρου μεριδίου συμμετοχής, ο αποκτών υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου του από τη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης. Η μεταβίβαση ισχύει έναντι του διαχειριστή και των μεριδιούχων από τη γνωστοποίησή της στο διαχειριστή και η σχετική δήλωση προσαρτάται στη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης και αποτελεί παράρτημά της. Τα μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου δύνανται να ενεχυριάζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 1244 και επόμενα του Αστικού Κώδικα και της κατά περίπτωση ισχύουσας νομοθεσίας για την ενεχυρίαση ενσώματων ή άυλων τίτλων. Η ενεχυρίαση ισχύει έναντι του διαχειριστή από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί σε αυτόν. Για την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν την υποχρέωση ή τη δυνατότητα ορισμένων προσώπων να επενδύουν σε κινητές αξίες, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών του παρόντος άρθρου θεωρούνται ισοδύναμα με κινητές αξίες μη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

 

7)α. Επιτρέπεται η εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3606/2007 ή η ένταξη προς διαπραγμάτευση σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3606/2007 μεριδίων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ή μεριδίων / μετοχών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitals) που εδρεύουν σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό της οργανωμένης αγοράς ή του Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, αντιστοίχως. Τα ως άνω μερίδια Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ή αλλοδαπά μερίδια / μετοχές κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών καταχωρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του νόμου 3756/2009. Για τα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών που εισάγουν ή εντάσσουν προς διαπραγμάτευση μερίδιά τους σε οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα, αρμόδια αρχή για την εποπτεία της τήρησης των υποχρεώσεών τους και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για τα ανωτέρω Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ισχύουν τα εξής:

 

α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 7:

 

α)α) Η συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών αποδεικνύεται με την καταχώρηση των μεριδίων και των στοιχείων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του,

 

β)β) δεν επιτρέπεται να τίθενται περιορισμοί, με τη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης, στη μεταβίβαση, επιβάρυνση και γενικά στη διάθεση των δικαιωμάτων επί μεριδίων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών και

 

γ)γ) η μεταβίβαση μεριδίων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ή ενταγμένων προς διαπραγμάτευση σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης ισχύει έναντι πάντων με την καταχώρησή της στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 21 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμα σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών.

 

β) Η σύσταση ενεχύρου επί των εισηγμένων μεριδίων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ισχύει έναντι πάντων με την καταχώρησή της στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, η δε ικανοποίηση του δικαιώματος του ενεχυρούχου δανειστή εκ των μεριδίων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών που είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύονται σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 3301/2004 (ΦΕΚ 263/Α/2004), τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 3632/1928, καθώς και τις εν γένει διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση επί μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

 

γ) Η εισαγωγή ή ένταξη προς διαπραγμάτευση μεριδίων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών προϋποθέτει την ολοσχερή κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών στον θεματοφύλακα.

 

δ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8, από την κατάθεση της αίτησης εισαγωγής ή ένταξης προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης αντιστοίχως, αίρεται το όριο των 150.000 € για την ελάχιστη αξία συμμετοχής κάθε μεριδιούχου.

 

ε) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 17, η ετήσια έκθεση για τα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές στην ταυτότητα των μεριδιούχων.

 

στ) Για την εφαρμογή κάθε ειδικής διάταξης που προβλέπει τις επιτρεπόμενες επενδύσεις από ορισμένα πρόσωπα υπαγόμενα σε ειδικό καθεστώς, τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών που εισάγονται ή εντάσσονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, αντιστοίχως, νοούνται ως κινητές αξίες κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3371/2005.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7)α προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

8. Το ελάχιστο ύψος του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου κατά τη σύστασή του είναι 3.000.000 ευρώ. Η ελάχιστη αξία της συμμετοχής κάθε μεριδιούχου κατά τη σύσταση του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150.000 ευρώ. Επιτρέπεται η τμηματική καταβολή της συμμετοχής του μεριδιούχου σύμφωνα με όρους που θα προβλέπονται στη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης.

 

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της πρώτης καταβολής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 50.000 ευρώ. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αύξησης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου με εισφορές των μεριδιούχων ή με συμμετοχή νέων μεριδιούχων σε αυτό.

 

9. Η καταβολή του τιμήματος συμμετοχής σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου γίνεται μόνο με μετρητά.

 

10. Απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω του 20% του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη.

 

Απαγορεύεται η επένδυση σε κινητές αξίες: α) εκδότη που είναι συνδεδεμένη επιχείρηση κάποιου από τους μεριδιούχους με την έννοια του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, β) εκδότη του οποίου το μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο ανήκει σε ποσοστό άνω του 25% σε μεριδιούχο φυσικό πρόσωπο ή τη σύζυγό του ή συγγενικό του πρόσωπο με βαθμό συγγένειας μέχρι 3ου βαθμού ή από κοινού σε μεριδιούχους, συζύγους τους και συγγενικά τους πρόσωπα με βαθμό συγγένειας μέχρι 3ου βαθμού ή από κοινού σε συγγενικά πρόσωπα μεριδιούχου με βαθμό συγγένειας μέχρι 3ου βαθμού.

 

Οι απαγορεύσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 10 δεν ισχύουν εφόσον η επένδυση εγκριθεί από το 100% των λοιπών μεριδιούχων και υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση σε εκδότες των περιπτώσεων α' και β' δεν υπερβαίνει αθροιστικά το 30% του συνόλου του ενεργητικού του Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών. Η δυνατότητα αυτή, καθώς και η ειδικότερη διαδικασία της έγκρισης πρέπει να ορίζονται στη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης του Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

11. Εάν στη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης δεν ορίζεται διαφορετικά, την εφαρμογή του άρθρου 790 του Αστικού Κώδικα μπορούν να ζητήσουν μεριδιούχοι που κατέχουν ιδανικά μερίδια συμμετοχής τα οποία αντιστοιχούν αθροιστικά στο 1/3 του κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου.

 

12. Η σύμβαση σύστασης και διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

 

α. την ονομασία, τη διάρκεια και το ύψος του κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου,

 

β. το σκοπό και την επενδυτική του πολιτική,

 

γ. την ταυτότητα κάθε μεριδιούχου, την αξία και το αντίστοιχο ιδανικό μερίδιο συμμετοχής του,

 

δ. τον τρόπο καταβολής της αξίας του μεριδίου συμμετοχής εκ μέρους των μεριδιούχων, τη διαδικασία μεταβολής του κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου και τους όρους συμμετοχής νέων μεριδιούχων που προβλέπονται στην παράγραφο 8,

 

ε. την ταυτότητα του διαχειριστή και τους όρους άσκησης της διαχείρισης και ιδίως τη διαδικασία επιλογής επενδύσεων και την εξουσία της διαχειρίστριας εταιρίας να συνάπτει δάνεια και να παρέχει εγγυήσεις στο όνομα και για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου και ενδεχόμενους περιορισμούς της εξουσίας αυτής,

 

στ. την αμοιβή του διαχειριστή,

 

ζ. την ταυτότητα του θεματοφύλακα και τους όρους φύλαξης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου, καθώς και την αμοιβή του θεματοφύλακα,

 

η. τον τρόπο διανομής των κερδών και του προϊόντος της ρευστοποίησης των επενδύσεων,

 

θ. τη διαδικασία τροποποίησης και λύσης της σύμβασης, τους λόγους καταγγελίας της σύμβασης, καθώς και τη διαδικασία αντικατάστασης του διαχειριστή και του θεματοφύλακα,

 

ι. τη διαδικασία μεταβίβασης των μεριδίων,

 

ι)α. τα δικαιώματα των μεριδιούχων και τον τρόπο άσκησής τους, καθώς και τη διαδικασία ελέγχου του διαχειριστή και του θεματοφύλακα,

 

ι)β. τη διαδικασία λύσης και ρευστοποίησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιτρέπεται να αναπροσαρμόζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης σύστασης και διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου.

 

13. Όποιος προβαίνει σε ανακριβείς ή παραπλανητικές δηλώσεις, γνωστοποιήσεις ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μέθοδο για να δημιουργήσει σε τρίτους την εσφαλμένη εντύπωση ότι επιχείρηση ή επενδυτική πρόταση αποτελεί Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κατά την έννοια του παρόντος νόμου, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή μέχρι 300.000 ευρώ.

 

14. Για τη δημιουργία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου δεν απαιτείται η ειδική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 876/1979, όπως ισχύει

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε δια του τύπου και των λοιπών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας διαφήμιση περί δημιουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου.

 

Απαγορεύεται επίσης η είσπραξη εκ μέρους του θεματοφύλακα και της εταιρίας διαχείρισης της αξίας του μεριδίου συμμετοχής των μεριδιούχων πριν την υπογραφή από αυτούς της σύμβασης σύστασης και διαχείρισης και την κατάθεσή της στο θεματοφύλακα.

 

Η παράβαση των απαγορεύσεων των προηγούμενων εδαφίων 2 και 3 τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 876/1979.

 

15. Η διαχειριστική χρήση του αμοιβαίου κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών είναι ετήσια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική χρήση μπορεί να ορισθεί για διάστημα μεγαλύτερο του ημερολογιακού έτους, με λήξη την 31η Δεκεμβρίου.

 

16. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε διαχειριστικής χρήσης, καθώς και στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης του αμοιβαίου κεφαλαίου, η διαχειρίστρια εταιρία συντάσσει την εξαμηνιαία και ετήσια, αντίστοιχα, έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου.

 

17. Η ετήσια έκθεση για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου περιλαμβάνει τουλάχιστον: α. Την καταγραφή της περιουσιακής κατάστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου, η οποία περιέχει αναλυτικά το είδος και την ποσότητα των κινητών αξιών, την τιμή κτήσης τους, τη συνολική αξία των κινητών αξιών, το διαθέσιμο ενεργητικό σε καταθέσεις, τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις και την καθαρή αξία του ενεργητικού. β. Αναλυτικό λογαριασμό αποτελεσμάτων της χρήσης, που περιλαμβάνει τις προσόδους κατά κατηγορία, τα κέρδη ή ζημίες από την πώληση κινητών αξιών και τις δαπάνες κατά κατηγορία. γ. Τα διανεμόμενα και επανεπενδυόμενα κέρδη. δ. Τις ενδεχόμενες μεταβολές στην ταυτότητα των μεριδιούχων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να διευρύνεται το πληροφοριακό περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου. Η σύμβαση σύστασης και διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου μπορεί επίσης να διευρύνει το περιεχόμενο της ετήσιας αυτής έκθεσης. Η έκθεση αυτή διανέμεται από τη διαχειρίστρια εταιρία στους μεριδιούχους εντός τριών μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Η εξαμηνιαία έκθεση για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση α'.

 

18. Τα στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών είτε είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο είτε όχι αποτιμώνται από τη διαχειρίστρια εταιρία, σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλουν τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

19. Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου από τόκους, μερίσματα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο, καθώς και το προϊόν της ρευστοποίησης των επενδύσεών του, μπορούν να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

20. Αντίγραφο της σύμβασης σύστασης και διαχείρισης και κάθε τροποποίησή της κατατίθενται στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται η διαχειρίστρια εταιρία, εντός 15 ημερών από την κατάθεσή τους στο θεματοφύλακα.

 

21. Τα αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών του παρόντος νόμου δεν είναι υποκείμενα οποιουδήποτε φόρου. Η φορολόγηση των μεριδιούχων Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου για το κάθε μορφής εισόδημα που αποκτούν από την ιδιότητα αυτή γίνεται στο πρόσωπό τους ως εξ αδιαιρέτου συγκυρίων, κοινωνών και γενικά συνδικαιούχων των περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου. Η μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή επί μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου εξομοιώνεται φορολογικά με την αντίστοιχη συναλλαγή επί του αναλογούντος εξ αδιαιρέτου μεριδίου των κατ' ιδίαν περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου. Η απόκτηση μεριδίων συμμετοχής σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου δεν συνεπάγεται αφ' εαυτής την απόκτηση από τον μεριδιούχο της ιδιότητας κατοίκου Ελλάδας ή μονίμως εγκατεστημένης στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης ή οργανισμού για την εφαρμογή φορολογικών διατάξεων.

 

22. Η σύμβαση σύστασης και διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου, καθώς και η καταβολή της συμμετοχής των μεριδιούχων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τρίτων.

 

23. Οι διατάξεις της περίπτωσης κ)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) εφαρμόζονται και για τη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου.

 

24. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, είναι δυνατόν Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ), που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2367/1995 και λειτουργεί ήδη κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού να μετατραπεί σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου. Για τη μετατροπή συντάσσεται έκθεση από ορκωτό ελεγκτή, σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης που προβλέπονται στην παραπάνω παράγραφο 18, η οποία τίθεται στη διάθεση των μετόχων, στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης που θα αποφασίσει τη μετατροπή. Τριάντα (30) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση που θα αποφασίσει τη μετατροπή, τίθεται στη διάθεση των μετόχων σχέδιο σύμβασης σύστασης και διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου, το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από την παράγραφο 12. Η απόφαση περί μετατροπής πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή ακυρότητας, τους όρους με τους οποίους οι μέτοχοι που δεν επιθυμούν τη μετατροπή αυτή θα μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στους μετόχους οι οποίοι επιθυμούν τη μετατροπή αυτή. Η τιμή για τη μεταβίβαση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από αυτήν που προκύπτει με βάση την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου που θα συσταθεί με αυτόν τον τρόπο θεωρείται έναντι των τρίτων καθολικός διάδοχος της Εταιρίας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών που μετατράπηκε. Στην περίπτωση της μετατροπής, μπορεί, κατ' εξαίρεση και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 8, η ελάχιστη αξία κάθε μεριδίου να είναι μικρότερη από 150.000 ευρώ.

 

Από τη μετατροπή της Εταιρίας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου δεν δημιουργείται καμία φορολογική υποχρέωση, σε βάρος της Εταιρίας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών ή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου. που προκύπτει από τη μετατροπή ή σε βάρος των μεριδιούχων του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

25. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζονται και να εξειδικεύονται θέματα όπως οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι διαχειριστές των εισηγμένων Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών και των αντίστοιχων αλλοδαπών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών που διαθέτουν μερίδια / μετοχές στην Ελλάδα, το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής των μεριδίων, οι υποχρεώσεις διαφάνειας και ενημέρωσης για τα εισηγμένα μερίδια, οι υποχρεώσεις των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα που αφορά την εξαγορά των εισηγμένων μεριδίων σε περίπτωση διαγραφής τους από την οργανωμένη αγορά ή τον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης αντιστοίχως, τυχόν αποκλίσεις μεταξύ χρηματιστηριακής και καθαρής τιμής μεριδίων και τυχόν επιβολή περιορισμών ως προς τη μόχλευση των ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών, τα ειδικότερα στοιχεία που περιέχονται στις καταχωρήσεις εισηγμένων μεριδίων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τα ανωτέρω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 25 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

26. Αν παραβιασθούν οι διατάξεις των παραγράφων 7)α και 25 ή οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή τους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει, στη διαχειρίστρια εταιρία ή και στο θεματοφύλακα επίπληξη ή πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του οφέλους που τυχόν απεκόμισε ο παραβάτης. Εάν το ποσό του οφέλους δεν μπορεί να προσδιορισθεί, πρόστιμο ύψους από 1.000 € μέχρι 3.000.000 €. Κατά την επιμέτρηση των κυρώσεων λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών, το ύψος της προκληθείσης ζημίας σε επενδυτές και της τυχόν αποκατάστασής της, η λήψη μέτρων από την εταιρία για την συμμόρφωσή της στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ' υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του νόμου αυτού ή της λοιπής νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 26 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.