Νόμος 3010/02 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011) για την εξυπηρέτηση των αναγκών των σταθμών:

 

α) του Μετρό Αθήνας και του δικτύου αστικού σιδηροδρόμου και ΤΡΑΜ της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης που κατασκευάστηκαν ή κατασκευάζονται από την Αττικό Μετρό, β) των θυγατρικών εταιρειών της Αττικό Μετρό και γ) των λοιπών εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου του νόμου 3920/2011, μπορεί να καθορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για τα έργα της Περιφέρειας Αττικής ή του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης για τα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, χώροι για την κατασκευή αμαξοστασίων του μετρό και σταθμών μετεπιβίβασης και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και των αναγκαίων εγκαταστάσεων και προσβάσεων.

 

Στην περίπτωση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, απαιτείται επιπλέον και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχεται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή σχετικής αίτησης στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 186 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

2. Οι Σταθμοί Μετεπιβίβασης (ΣΜ) και οι Χώροι Στάθμευσης (ΧΣ) κατασκευάζονται είτε σε ακίνητα που ανήκουν στην ιδιοκτησία των εταιρειών της προηγούμενης παραγράφου είτε σε ακίνητα που απαλλοτριώνονται με δαπάνη των εταιρειών αυτών για το σκοπό αυτόν, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως δημόσιας ωφέλειας, είτε κάτω από πρασιές είτε κάτω από κοινόχρηστους χώρους, που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, καθώς και κάτω από χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Σε περίπτωση που οι χώροι αυτοί ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε δήμο, απαιτείται για την κατασκευή σύμφωνη γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου, ενώ αν ανήκουν στο Δημόσιο ή λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή του εποπτεύοντος το νομικό πρόσωπο Υπουργού. Οι Σταθμοί Μετεπιβίβασης και οι Χώροι Στάθμευσης μπορούν επίσης να κατασκευάζονται σε ακίνητα που παραχωρούνται για το σκοπό αυτόν στις εταιρείες της προηγούμενης παραγράφου από το Δημόσιο, από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη σχετική συμφωνία παραχώρησης. Οι ανωτέρω φορείς μπορούν, κατ' εξαίρεση οποιωνδήποτε γενικών ή ειδικών διατάξεων, να παραχωρούν τους ως άνω χώρους στις ως άνω εταιρείες για τους σκοπούς αυτούς. Στην περίπτωση που οι Σταθμοί Μετεπιβίβασης ή οι Χώροι Στάθμευσης κατασκευάζονται κάτω από πρασιές απαιτείται γνωμοδότηση των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Στην περίπτωση που οι Σταθμοί Μετεπιβίβασης και οι Χώροι Στάθμευσης κατασκευάζονται κάτω από κοινόχρηστους χώρους, που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή κάτω από χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, επιτρέπεται η κατασκευή των εισόδων, εξόδων και των απαραίτητων υπέργειων εγκαταστάσεων στην επιφάνεια των χώρων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 186 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

3. Στους Σταθμούς Μετεπιβίβασης και στους Χώρους Στάθμευσης μπορεί να αναπτύσσονται υπόγειοι ή και υπέργειοι χώροι με τις κατωτέρω χρήσεις:

 

i) Στάσης, αποβίβασης και επιβίβασης επιβατών λεωφορείων και στάθμευσης λεωφορείων ή άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς.

ii) Στάσης για αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών λοιπών μέσων μεταφοράς (ταξί, ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα).

iii) Στάθμευσης αυτοκίνητων ιδιωτικής χρήσης και δικύκλων,

iv) Υγιεινής και αναμονής.

v) Πολιτιστικών δραστηριοτήτων, κοινής ωφέλειας και χώροι συνάθροισης κοινού, καθώς και χώροι εστίασης και αναψυχής.

vi) Γραφείων και καταστημάτων για επαγγελματικές χρήσεις στέγασης βοηθητικών υπηρεσιών του Μετρό (ασφάλειας, πυρασφάλειας κ.λ.π.).

 

Στα Αμαξοστάσια του Μετρό μπορεί να αναπτύσσονται υπόγειοι ή και υπέργειοι χώροι με τις κατωτέρω χρήσεις:

 

α)α) Χώρος εναπόθεσης συρμών,

β)β) Επισκευαστική βάση,

γ)γ) Στέγαση γραφείων και βοηθητικών υπηρεσιών του Μετρό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 186 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατ' εξαίρεση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, καθορίζονται, ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για την Περιφέρεια Αττικής ή του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι συγκεκριμένες χρήσεις από τις παραπάνω σε καθέναν από τους χώρους αυτούς, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 186 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

5. Οι Σταθμοί Μετεπιβίβασης και οι Χώροι Στάθμευσης που αφορούν στην εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό στους σταθμούς του Μετρό Άγιος Αντώνιος, Πεντάγωνο, Πλακεντία, Σταυρός, Δάφνη, Ηλιούπολη, Κατεχάκη, Βοτανικός (χώρος πρώην σταθμού Κεραμεικός), Αττική, Άγιος Σάββας, Πανόρμου και Συγγρού ΦΙΞ κατασκευάζονται από την Αττικό Μετρό ΑΕ είτε με ίδια κεφάλαια είτε με διαδικασία παραχώρησης μετά από διεθνή διαγωνισμό. Στην πρώτη περίπτωση (ίδια κεφάλαια Αττικό Μετρό ΑΕ), καθώς επίσης και μετά το πέρας του χρόνου παραχώρησης στη δεύτερη περίπτωση, η διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση αυτών ασκείται από την Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας ΑΕ με όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των δύο εταιρειών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι εταιρείες της παραγράφου 1 που έχουν την ευθύνη της κατασκευής και εκμετάλλευσης ή συνεκμετάλλευσης των Σταθμών Μετεπιβίβασης και των Χώρων Στάθμευσης.

 

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, ο χώρος στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό στο Σταθμό Βοτανικού (χώρος πρώην Σταθμού Κεραμεικού), που ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο Αθηναίων, δύναται να παραχωρηθεί κατά χρήση και για ορισμένο χρόνο από το Δήμο Αθηναίων στην Εταιρεία Αττικό Μετρό ΑΕ, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους συμβάσεως που συνάπτεται για το σκοπό αυτόν.

 

Αν ο χώρος στάθμευσης κατασκευασθεί με κεφάλαια της εταιρείας Αττικό Μετρό ΑΕ, η διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση του ασκείται από αυτήν ή από τρίτο στον οποίο αυτή αναθέτει την εκμετάλλευση, διαχείριση και λειτουργία, ύστερα από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, για όσο χρόνο συμφωνηθεί μεταξύ αυτής και του Δήμου Αθηναίων, στη συνεχεία δε η χρήση, εκμετάλλευση και διαχείριση του επανέρχεται υποχρεωτικά στο Δήμο Αθηναίων.

 

Σε περίπτωση που ο χώρος στάθμευσης κατασκευασθεί από την Εταιρεία Αττικό Μετρό ΑΕ με τη διαδικασία της παραχώρησης δημόσιου έργου σε τρίτο, η χρήση, λειτουργία και εκμετάλλευση του επιστρέφεται υποχρεωτικά στο Δήμο Αθηναίων, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παραχώρησης.

 

Ο χρόνος της παραχώρησης σε τρίτο δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση το χρόνο της παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου, που προβλέπεται στη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Αττικό Μετρό ΑΕ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α/2003), με την παράγραφο 11 του άρθρου 186 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

6. Οι απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή των παραπάνω έργων και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών αδειών, χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων. Οι απαιτούμενες άδειες λειτουργίας των χώρων στάθμευσης των Σταθμών Μετεπιβίβασης της παραγράφου 5 και γενικότερα κάθε χώρου στάθμευσης που αφορά στην εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί διενέργειας αυτοψίας, αποδεικτικών και γραμματίων καταθέσεων, έκδοσης άδειας ίδρυσης και ειδικών εγκρίσεων που καλύπτονται από τη γενικότερη άδεια του Μετρό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010).

 

7. Αν οι σταθμοί μετεπιβίβασης, οι χώροι στάθμευσης και τα αμαξοστάσια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των όρων δόμησης και χρήσεων γης που ισχύουν στην περιοχή κατασκευής τους, ή αν αφορούν μόνο τις χρήσεις (i) έως (iv) και α)α' έως και γ)γ' της παραγράφου 3, οι απαιτούμενες άδειες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου έβδομου του νόμου [Ν] 1955/1991 (ΦΕΚ 112/Α/1991), ύστερα από έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντικών όρων. Στην περίπτωση αυτή η κατασκευή των Σταθμών Μετεπιβίβασης και των Χώρων Στάθμευσης γίνεται κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, καθώς και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, χωρίς να απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 186 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.