Νόμος 3164/03

Ν3164/2003: Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3164/2003: Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 176/Α/2003), 02-07-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Έννοιες - Ορισμοί

Άρθρο 3: Προγραμματική σύμβαση

 

Κεφάλαιο Β: Μητρώα

 

Άρθρο 4: Μελετητές - Γραφεία Μελετών - Εταιρείες Μελετών

Άρθρο 5: Εγγραφή στα Μητρώα - Κατηγορίες - Πιστοποιητικά - Αρμόδια Υπηρεσία

 

Κεφάλαιο Γ: Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών

 

Άρθρο 6: Προετοιμασία του κυρίου του έργου για την ανάθεση μελετών και υπηρεσιών

Άρθρο 7: Επιλογή διαδικασίας

Άρθρο 8: Διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης

Άρθρο 9: Προκηρύξεις - Δημοσιεύσεις

Άρθρο 10: Δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής

Άρθρο 11: Κριτήρια τεχνικής και οικονομικής ικανότητας (κριτήρια επιλογής)

Άρθρο 12: Κριτήρια ανάθεσης

Άρθρο 13: Διατάξεις γενικής εφαρμογής

Άρθρο 14: Επιτροπή Αξιολόγησης

Άρθρο 15: Ενστάσεις

 

Κεφάλαιο Δ: Εκτέλεση συμβάσεων

 

Άρθρο 16: Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Επίβλεψη εκπόνησης μελετών και παροχής λοιπών υπηρεσιών

Άρθρο 17: Εγγυήσεις - Ασφάλιση

Άρθρο 18: Εκχώρηση Υποκατάσταση

Άρθρο 19: Συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες

Άρθρο 20: Αμοιβή μελετών και υπηρεσιών - Αναθεώρηση

Άρθρο 21: Νέες τιμές - Συγκριτικοί πίνακες

Άρθρο 22: Υποχρεώσεις του αναδόχου - Έκπτωση

Άρθρο 23: Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Άρθρο 26: Εμπειρογνώμονες

 

Κεφάλαιο Ε: Επίλυση διαφορών

 

Άρθρο 27: Διοικητική επίλυση διαφορών

Άρθρο 28: Δικαστική επίλυση διαφορών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Μεταβατικές διατάξεις - διατηρούμενες και καταργούμενες διατάξεις - έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 29: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 30: Διατηρούμενες και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-07-2003

 

 

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.