Νόμος 3164/03 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Μετά την περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), προστίθεται περίπτωση στ ως εξής:

 

{στ) Ο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2052/1992, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) καθορισμός:

 

i) υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση αυτών υπέργειων εγκαταστάσεων σε προβλεπόμενους από τα εγκεκριμένα σχέδια κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε χώρους κοινής ωφέλειας που ανήκουν στο Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

ii) υπόγειων διαβάσεων κάτω από κοινόχρηστους χώρους προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διακίνηση πεζών και οχημάτων από και προς υπέργειους ή υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και

iii) υπόγειων χώρων άλλων χρήσεων όπως υγιεινής, καταστημάτων αποθηκών κ.λ.π. στους πιο πάνω κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους κατά τη δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης ή υπόγειων διαβάσεων.}

 

β) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, μετά τις λέξεις και οικισμών προστίθενται οι λέξεις οι πολεοδομικές ρυθμίσεις της περίπτωσης στ της προηγούμενης παραγράφου.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

{Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, ο χώρος στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό στο Σταθμό Βοτανικού (χώρος πρώην Σταθμού Κεραμεικού), που ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο Αθηναίων, δύναται να παραχωρηθεί κατά χρήση και για ορισμένο χρόνο από το Δήμο Αθηναίων στην Εταιρεία Αττικό Μετρό ΑΕ, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους συμβάσεως που συνάπτεται για το σκοπό αυτόν.

 

Αν ο χώρος στάθμευσης κατασκευασθεί με κεφάλαια της εταιρείας Αττικό Μετρό ΑΕ, η διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση του ασκείται από αυτήν ή από τρίτο στον οποίο αυτή αναθέτει την εκμετάλλευση, διαχείριση και λειτουργία, ύστερα από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, για όσο χρόνο συμφωνηθεί μεταξύ αυτής και του Δήμου Αθηναίων, στη συνεχεία δε η χρήση, εκμετάλλευση και διαχείριση του επανέρχεται υποχρεωτικά στο Δήμο Αθηναίων.

 

Σε περίπτωση που ο χώρος στάθμευσης κατασκευασθεί από την Εταιρεία Αττικό Μετρό ΑΕ με τη διαδικασία της παραχώρησης δημόσιου έργου σε τρίτο, η χρήση, λειτουργία και εκμετάλλευση του επιστρέφεται υποχρεωτικά στο Δήμο Αθηναίων, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παραχώρησης.

 

Ο χρόνος της παραχώρησης σε τρίτο δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση το χρόνο της παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου, που προβλέπεται στη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Αττικό Μετρό ΑΕ.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.