Νόμος 3016/02 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Διοικητικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη. Ο Πρόεδρος ασκεί και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/2010) και το εδάφιο δ' του άρθρου 15 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004)

 

2.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του τακτική Γενική Συνέλευση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο ε' του άρθρου 15 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004)

 

3.Η εταιρεία προσλαμβάνει Γενικό Διευθυντή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ετών, του οποίου οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, να έχει εμπειρία στη διοίκηση και την οργάνωση επιχειρήσεων και να γνωρίζει άριστα τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική.

 

Η αμοιβή του Γενικού Διευθυντή καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, την οποία εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τα εδάφια στ' και ζ' του άρθρου 15 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004)

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όποτε αυτό είναι αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ως εισηγητής, χωρίς ψήφο. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο η' του άρθρου 15 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004)

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν έχουν πληρωθεί, τούτο συνέρχεται νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών μελών.

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία και διαχειρίζεται τους πόρους και τα περιουσιακά στοιχεία που ανατίθενται στην εταιρεία, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και την έκθεση επί της διαχειρίσεως και γενικά προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκπλήρωση του σκοπού της.

 

7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφει τις συμβάσεις και εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία έναντι τρίτων και κάθε αρχής.

 

Η εκπροσώπηση της εταιρείας, όπως και μέρος των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου,μπορεί, με απόφαση του Προέδρου ή του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, να ανατίθενται στον γενικό Διευθυντή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν είναι κατ' ανάγκη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 41 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003)

 

8. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του λαμβάνουν αποζημίωση, το ποσό της οποίας

καθορίζεται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο θ' του άρθρου 15 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.