Νόμος 3130/03 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 3016/2002, μετά τη λέξη διαχείριση, προστίθενται οι λέξεις η χρηματοδότηση της παραγωγής ή κατασκευής, καθώς.

 

2. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 3016/2002, μετά τη λέξη βιομηχανικής, προστίθενται οι λέξεις και πνευματικής

 

3. Μετά την περίπτωση ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 3016/2002 προστίθεται νέα περίπτωση ι)α', ως εξής:

 

{ι)α. Να αναδέχεται μέσω κονδυλίων, προερχομένων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, δανείων ή άλλων εσόδων της, την εκπλήρωση υποχρεώσεων άλλων φορέων του Δημοσίου, που αφορούν στη χρηματοδότηση της κατασκευής, λειτουργίας και εξοπλισμού περιουσιακών στοιχείων, των οποίων η χρηματοδότηση της κατασκευής, η διαχείριση, η διοίκηση και αξιοποίηση ανατίθεται στην εταιρεία.}

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3016/2002 μετά τη λέξη διαχείριση τίθεται κόμμα (,) και προστίθενται οι λέξεις η χρηματοδότηση της κατασκευής.

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του νόμου 3016/2002 μετά τη λέξη ανάθεση προστίθενται οι λέξεις της χρηματοδότησης της παραγωγής και της κατασκευής,.

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 3016/2002 η φράση από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αντικαθίσταται από τη φράση από την καταχώριση της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

 

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 3016/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{1. Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.}

 

8. Όπου στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 20 του νόμου 3016/2002 αναφέρονται οι λέξεις Διευθύνων Σύμβουλος αντικαθίστανται από τις λέξεις γενικός Διευθυντής.

 

9. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του νόμου 3016/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η εκπροσώπηση της εταιρείας, όπως και μέρος των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί, με απόφαση του Προέδρου ή του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, να ανατίθενται στον γενικό Διευθυντή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν είναι κατ' ανάγκη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 3016/2002 προστίθεται περίπτωση στ', ως εξής:

 

{στ. Οι επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.}

 

11. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3016/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, καθώς και οι αμοιβές τρίτων.}

 

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του νόμου 3016/2002 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. ΤΟ προσωπικό προσλαμβάνεται στην εταιρεία με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις ανάγκες της και ύστερα από προκήρυξη των αντίστοιχων θέσεων, στην οποία θα καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και η επιτροπή αξιολόγησης. Το πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης ελέγχεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Το προσωπικό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι άτομα.}

 

13. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 3016/2002 προστίθενται οι λέξεις χωρίς να απαιτείται η γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων των παραπάνω υπηρεσιών ή άλλων κατά περίπτωση οργάνων.

 

14. Στο άρθρο 25 του νόμου 3016/2002 μετά τις λέξεις Το καταστατικό της εταιρείας προστίθεται η λέξη καταρτίζεται.

 

15. Μετά το άρθρο 25 του νόμου 3016/2002 προστίθεται άρθρο 25Α, ως εξής:

 

{Άρθρο 25Α

 

1. Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών των έργων των φορέων του άρθρου 18 του παρόντος ασκείται από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου των Υπουργείων στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται οι φορείς εκτέλεσης των έργων αυτών.

 

2. Ο έλεγχος των δαπανών θα γίνεται με βάση πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις κείμενες για κάθε κατηγορία δαπάνης διατάξεις. Τα δικαιολογητικά θα διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των αρμόδιων φορέων, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συγκέντρωση όλων των νόμιμων δικαιολογητικών κάθε δαπάνης. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, μετά από έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), διαβιβάζει τα σχετικά δικαιολογητικά στην Εταιρεία, προκειμένου να προβεί στην έκδοση του σχετικού τίτλου για την πληρωμή των δικαιούχων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.