Νόμος 3016/02

Ν3016/2002: Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3016/2002: Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 110/Α/2002), 17-05-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανώνυμων εταιρειών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

 

Α. Διοικητικό Συμβούλιο

 

Άρθρο 2: Υποχρεώσεις - Καθήκοντα

Άρθρο 3: Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 4: Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 5: Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών

 

Β. Εσωτερικός κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος

 

Άρθρο 6: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 7: Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 10: Συνέπειες παραβίασης των διατάξεων του παρόντος

Άρθρο 11: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα μισθολογίου

 

Άρθρο 14: Υλοποίηση συλλογικών συμφωνιών

Άρθρο 15: Επιδόματα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

 

Κεφάλαιο Γ: Σύσταση ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση των ακινήτων που περιλαμβάνονται στα ολυμπιακά έργα

 

Άρθρο 16: Σύσταση - επωνυμία - διάρκεια - έδρα

Άρθρο 17: Σκοπός

Άρθρο 18: Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 19: Γενική Συνέλευση

Άρθρο 20: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 21: Έσοδα της εταιρείας

Άρθρο 22: Προϋπολογισμός - Απολογισμός

Άρθρο 23: Λειτουργική και διοικητική υποστήριξη

Άρθρο 24: Εκμισθώσεις

Άρθρο 25: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 25Α

 

Κεφάλαιο Δ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 27: Μέτρα κοινωνικής πολιτικής

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Άρθρο 30

Άρθρο 32

Άρθρο 33: Προσθήκη στο νόμο 2860/2000

Άρθρο 34: Προσθήκη στο νόμο 1882/1990

Άρθρο 35: Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων

Άρθρο 36

Άρθρο 37: Μισθολογικές προαγωγές στρατιωτικών

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-05-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.