Νόμος 3254/04 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις για την εταιρεία Ολυμπιακά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα άρθρα 17 και 20 έως 25 του Κεφαλαίου Γ΄ του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002), όπως ισχύει, που αφορούν στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση των ακινήτων που περιλαμβάνονται στα Ολυμπιακά Έργα, τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

α) Το άρθρο 17, παράγραφος 1, εδάφιο πρώτο, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σκοπός της εταιρείας είναι η μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 διοίκηση, διαχείριση, χρηματοδότηση της παραγωγής ή κατασκευής, καθώς και αξιοποίηση της χρήσης των περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από την εκτέλεση και λειτουργία Ολυμπιακών Έργων που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και εκτελούνται από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τις Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή των Περιφερειών.}

 

β) Το άρθρο 17, παράγραφος 3, εδάφιο πρώτο, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία ασκεί κάθε πράξη ή δραστηριότητα που προσιδιάζει στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, εξαιρουμένων μόνον των πράξεων πώλησης ή ανταλλαγής ακινήτων πραγμάτων.}

 

γ) Το άρθρο 17, παράγραφος 4, εδάφιο πρώτο, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η παραγωγή, η διοίκηση, η διαχείριση, η χρηματοδότηση της κατασκευής και η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ανατίθεται για κάθε συγκεκριμένο στοιχείο ή για κάθε συγκεκριμένη ομάδα ομοειδών στοιχείων στην εταιρεία με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργού Πολιτισμού και των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών.}

 

δ) Το άρθρο 20, παράγραφος 1, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Ο διοριζόμενος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής.}

 

ε) Το άρθρο 20, παράγραφος 2, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του τακτική Γενική Συνέλευση.}

 

στ) Το άρθρο 20, παράγραφος 3, εδάφιο πρώτο, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η εταιρεία προσλαμβάνει Γενικό Διευθυντή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ετών, του οποίου οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.}

 

ζ) Το άρθρο 20, παράγραφος 3, εδάφιο τρίτο, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η αμοιβή του Γενικού Διευθυντή καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, την οποία εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.}

 

η) Το άρθρο 20, παράγραφος 4, εδάφιο τρίτο, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.}

 

θ) Το άρθρο 20, παράγραφος 8, εδάφιο δεύτερο αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του λαμβάνουν αποζημίωση, το ποσό της οποίας καθορίζεται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

ι) Στο άρθρο 21, διαγράφεται η παράγραφος 3 και η παράγραφος 4 αναριθμείται ως παράγραφος 3.

 

ι)α) Το άρθρο 22, εδάφιο πέμπτο αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει ετήσια έκθεση στον Πρόεδρο της Βουλής σχετικά με την κατά το σκοπό της εταιρείας πρόοδο των εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των αναθέσεων που διενεργεί η εταιρεία και αφορούν την αξιοποίηση των Ολυμπιακών Έργων, καθώς και των συμβάσεων που συνάπτει με άλλες επιχειρήσεις.}

 

ι)β) Το άρθρο 23, παράγραφος 1, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της εταιρείας και την εκπλήρωση του σκοπού της διενεργούνται από το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 και από το προσωπικό που αποσπάται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.}

 

ι)γ) Το άρθρο 23, παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το προσωπικό προσλαμβάνεται στην εταιρεία με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις ανάγκες της και ύστερα από προκήρυξη, στην οποία καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και η επιτροπή αξιολόγησης των αντίστοιχων θέσεων.}

 

ι)δ) Το άρθρο 23, παράγραφος 3, πρώτη πρόταση αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, καταρτίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.}

 

ι)ε) Στο άρθρο 23, παράγραφος 3, η περίπτωση ν αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ν) Το πλαίσιο πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού.}

 

ι)στ) Στο άρθρο 23, παράγραφος 3, προστίθεται περίπτωση vi, ως εξής:

 

{vi) Το καθεστώς εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.}

 

ι)ζ) Το άρθρο 23, παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με βάση την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία μπορεί να προσλάβει έναν ή περισσότερους εσωτερικούς νομικούς συμβούλους ή να συγκροτήσει εσωτερική νομική υπηρεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί επίσης με απόφασή του να αναθέτει το χειρισμό δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και σε εξωτερικούς δικηγόρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση και πείρα στις υποθέσεις που τους ανατίθενται.}

 

ι)η) Το άρθρο 24 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος, πλην των πωλήσεων και ανταλλαγών ακινήτων πραγμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης.}

 

ι)θ) Στο άρθρο 25 διαγράφεται η παράγραφος 2, καθώς και η αρίθμηση της παραγράφου 1.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.