Νόμος 3044/02 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα. Οργάνωση Υπηρεσιών Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) μετά τις λέξεις σύνταξη κώδικα προστίθεται η λέξη περιβάλλοντος.

 

β) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 2508/1997, πριν από τις λέξεις τα ρυθμιστικά σχέδια προστίθενται οι λέξεις την προστασία του περιβάλλοντος.

 

γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του νόμου 2508/1997 αντικαθίσταται από τις ακόλουθες παραγράφους:

 

{4. Με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Δημόσιων Έργων, Ο Κώδικας θα περιλαμβάνει τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών πράξεων που αφορούν τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση των δημόσιων έργων, Για τη συγκρότηση της Επιτροπής, τη σύνταξη του Κώδικα και την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και μετά από εισήγηση της οικείας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, μπορεί να ανατίθεται, με απευθείας ανάθεση, η εκτέλεση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών εργασιών της κωδικοποίησης ή η σύνταξη ειδικών μελετών και ερευνών που ανάγονται στο τμήμα της νομοθεσίας που πρόκειται να κωδικοποιηθεί, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή σε επιστημονικά ιδρύματα ή ινστιτούτα ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

6. Οι Κώδικες που θα καταρτισθούν κατά τις προηγούμενες παραγράφους θα υποβληθούν στην Ολομέλεια της Βουλής προς κύρωση, με τη διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.}

 

2. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του νόμου 1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α/1985) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων θεσπίζεται ο οργανισμός του Οργανισμού Αθήνας. Με τον οργανισμό συνιστώνται οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου προσωπικού και καθορίζονται:

 

α) Η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η κατανομή σε αυτές των θέσεων του προσωπικού.

β) Οι κλάδοι του προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού.

γ) τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων.

δ) Τα προσόντα του προϊσταμένου καθεμιάς από τις οργανικές μονάδες.

ε) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1999 (ΦΕΚ 241/Α/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και οι θέσεις του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού.

 

2. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού, το μόνιμο και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, που υπηρετεί στον Οργανισμό Αθήνας κατά τη δημοσίευση του οργανισμού της προηγούμενης παραγράφου, εντάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας στις θέσεις που συνιστώνται με αυτόν,

 

3. Η πλήρωση των θέσεων που απομένουν κενές μετά την ένταξη του προσωπικού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο γίνεται κατά τη διαδικασία του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει, ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα κατά το νόμο απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κάλυψη της θέσης.

 

4. Επιτρέπεται η απόσπαση στον Οργανισμό Αθήνας, προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14, εφόσον συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ή Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999)). Το προσωπικό που αποσπάται στον Οργανισμό Αθήνας λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997).}

 

3. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του νόμου 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α/1985) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων θεσπίζεται ο οργανισμός του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Με τον οργανισμό συνιστώνται οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου προσωπικού και καθορίζονται:

 

α) Η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η κατανομή σε αυτές των θέσεων του προσωπικού,

β) Οι κλάδοι του προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού,

γ) Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού,

δ) Τα προσόντα του προϊσταμένου καθεμιάς από τις οργανικές μονάδες,

ε) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1999 (ΦΕΚ 241/Α/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και οι θέσεις του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού.

 

2. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού, το μόνιμο και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, που υπηρετεί στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης κατά τη δημοσίευση του οργανισμού της προηγούμενης παραγράφου, εντάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας στις θέσεις που συνιστώνται με αυτόν,

 

3. Η πλήρωση των θέσεων που απομένουν κενές μετά την ένταξη του προσωπικού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο γίνεται κατά τη διαδικασία του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει, ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα κατά το νόμο απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κάλυψη της θέσης.

 

4. Επιτρέπεται η απόσπαση στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14, εφόσον συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα, Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ή Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999)). Το προσωπικό που αποσπάται στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997).}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) αντικαθίσταται από τις ακόλουθες παραγράφους:

 

{5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, θεσπίζεται ο οργανισμός του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. Με τον οργανισμό συνιστώνται οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου προσωπικού, καθώς και οι θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής και καθορίζονται:

 

α) Η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η κατανομή σε αυτές των θέσεων του προσωπικού.

β) Οι κλάδοι του προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού.

γ) Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού.

δ) Τα προσόντα του προϊσταμένου καθεμιάς από τις οργανικές μονάδες.

ε) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1999 (ΦΕΚ 241/Α/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και οι θέσεις του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού.

 

6. Από τις θέσεις που συνιστώνται με το διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου, πληρώνονται με πρόσληψη όσες θέσεις δεν έχουν καταληφθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1, από το προσωπικό της Υπηρεσίας Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όπως οι θέσεις αυτές προσδιορίζονται με τη διαπιστωτική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5. Η πρόσληψη γίνεται κατά τη διαδικασία του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει, ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα κατά το νόμο απαιτούμενα γενικό και ειδικά προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κάλυψη της θέσεως.

 

7. Επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό του Οργανισμού με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, εφόσον συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ή Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999)) και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία έτη. Το προσωπικό που αποσπάται στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ40/Α/1997).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.