Νόμος 3057/02 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41Α που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 41Α: Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας

 

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ). Η Επιτροπή αποτελείται από:

 

α) δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,

 

β) έναν (1) ανώτερο ή ανώτατο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας με εμπειρία στα θέματα που χειρίζεται η Επιτροπή, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης,

 

γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, και κατά περίπτωση, ανάλογα με το άθλημα του οποίου θέματα αντιμετωπίζει, από:

 

έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (ΕΠΑΕ) και έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ), όταν πρόκειται για θέματα ποδοσφαίρου,
έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιριών (ΕΣΑΚΕ) και έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (ΠΣΑΚ), όταν πρόκειται για θέματα καλαθοσφαίρισης,
έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ) και έναν (1) εκπρόσωπο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ), όταν πρόκειται για θέματα πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης ή υδατοσφαίρισης, αντίστοιχα.

 

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης συνεδριάζει σε επταμελή σύνθεση όταν πρόκειται για θέματα ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης, σε πενταμελή σύνθεση όταν πρόκειται για θέματα πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης και σε πλήρη σύνθεση με συμμετοχή όλων των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση λήψης απόφασης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

 

2. Τα Μέλη της Διαρκούς Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος μεταξύ των εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και ο γραμματέας, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στον πρόεδρο, στα Μέλη και στον γραμματέα της Επιτροπής καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού και εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2470/1997 σε συνδυασμό με τις όμοιες του νόμου 2362/1995, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας της Διαρκούς Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας καλύπτονται από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 49 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας της Διαρκούς Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας.

 

3. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας έχει ως έργο:

 

α) τη διαρκή μελέτη του φαινομένου της κάθε μορφής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση των αιτίων που το προκαλούν και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων,

 

β) την εισήγηση στους αρμόδιους φορείς για τη συνεχή και υπεύθυνη πληροφόρηση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με την έκταση του φαινομένου της βίας στους αθλητικούς χώρους,

 

γ) τη μέριμνα ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα του ρόλου τους κατά την παρουσίαση των αθλητικών γεγονότων,

 

δ) τη μέριμνα, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που ρυθμίζουν την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας, την προστασία και την ασφάλεια των αθλουμένων και των θεατών στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα,

 

ε) την εισήγηση κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου, που κατά τη γνώμη της απαιτείται, για την εξασφάλιση της ευταξίας κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις,

 

στ) τη συνεργασία με τις διοργανώτριες κατά το νόμο αθλητικές ενώσεις, ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους, καθώς και με τις αστυνομικές αρχές, αναφορικά με τη λήψη των ειδικότερων μέτρων τάξης στις συναντήσεις που διεξάγονται στη χώρα, στο πλαίσιο των εθνικών πρωταθλημάτων και του κυπέλλου Ελλάδας των ομαδικών αθλημάτων,

 

ζ) την υποβοήθηση των αστυνομικών αρχών σχετικά με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων,

 

η) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενημερωτικού ή επιμορφωτικού χαρακτήρα με σκοπό την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, ιδίως μεταξύ των νέων και την πρόληψη του φαινομένου της βίας στους αγωνιστικούς χώρους,

 

θ) τη γνωμοδότηση, όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης επικινδυνότητας αθλητικών συναντήσεων, για τη μη χορήγηση εισιτηρίων από το γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, το τμήμα αμειβομένων αθλητών ή την αθλητική ανώνυμη εταιρεία στο φιλοξενούμενο σωματείο, τμήμα αμειβομένων αθλητών ή αθλητική ανώνυμη εταιρεία,

 

ι) τη γνωμοδότηση, ύστερα από εισήγηση των οικείων αστυνομικών αρχών, στον Υπουργό Πολιτισμού, για τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων.

 

 

4. Η επιτροπή εκπροσωπεί τη χώρα στη Διαρκή Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκπρόσωποί της ορίζονται ο πρόεδρος ή Μέλη της, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

5. Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και ενεργειών που δυσφημούν τον αθλητισμό, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης και λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Διαρκούς Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας ορίζονται:

 

α) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αρχών που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις,

 

β) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων, των αθλητικών ομοσπονδιών, των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, των τμημάτων αμειβομένων αθλητών και των λοιπών αθλητικών φορέων, καθώς και των διαγωνιζομένων, των αθλητών, των προπονητών, των διαιτητών, των θεατών και των συνδέσμων φιλάθλων,

 

γ) η οργάνωση ειδικών προγραμμάτων και σεμιναρίων,

 

δ) η συγκρότηση ειδικών εθελοντικών σωμάτων φιλάθλων για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας στους αγωνιστικούς χώρους,

 

ε) η σύσταση ειδικού σώματος παρατηρητών στη Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, από πρόσωπα που διαθέτουν ειδικά προσόντα και ικανότητες και το έργο που θα προσφέρουν σε αθλητικές συναντήσεις,

 

στ) τα ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων και οι αναγκαίοι πέραν των όσων προβλέπονται απευθείας στο νόμο αυτόν περιορισμοί ή απαγορεύσεις στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, καθώς και στη διάθεση εισιτηρίων για την παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων κατά το αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του ειδικού σώματος παρατηρητών στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας και εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2470/1997 σε συνδυασμό με τις όμοιες του νόμου 2362/1995, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας του ειδικού σώματος παρατηρητών στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας καλύπτονται από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 49 του παρόντος νόμου.

 

6. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.