Νόμος 2725/99 - Άρθρο 41a

Άρθρο 41Α: Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνιστάται Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), που αποτελείται από 9 μέλη ως εξής:

 

α) 4 επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με γνωστικό αντικείμενο τη νομική ή την ψυχολογία ή την κοινωνιολογία ή την πολιτική επιστήμη ή την εγκληματολογία ή την επικοινωνία,

 

β) 2 εγνωσμένου κύρους στελέχη του αθλητικού χώρου, από τους οποίους ένας μη εν ενεργεία αθλητής,

 

γ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

 

δ) 1 ανώτατο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,

 

ε) 1 εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

 

Τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τριών ετών με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται από τα μέλη της ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας με τον αναπληρωτή του, καθώς και ο γραμματέας της, ο οποίος είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

Οι αθλητικές ομοσπονδίες, επαγγελματικές ενώσεις και συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης αθλητών, διαιτητών, προπονητών και φιλάθλων ορίζουν εκπροσώπους τους στη Διαρκή Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας, οι οποίοι μπορούν να μετέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήσεώς τους για θέμα που αφορά στο άθλημά τους, στις συνεδριάσεις και εργασίες της ύστερα από κλήση αυτής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου [Ν] 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/2016).

 

2. Με αποφάσεις του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας, συνιστάται και συγκροτείται Ειδικό Σώμα Παρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας, αποτελούμενο από πρόσωπα με εμπειρία στον αθλητισμό, τουλάχιστον αποφοίτους λυκείου, στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 3 του νόμου 2725/1999, με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Στον πρόεδρο, στον αναπληρωτή του, στον γραμματέα και στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, που ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι δαπάνες λειτουργίας του Ειδικού Σώματος Παρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας. Οι αποζημιώσεις στους Παρατηρητές καταβάλλονται μετά από βεβαίωση του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου, για την εκτέλεση του έργου τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/2015).

 

3. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας έχει ως έργο:

 

α) τη διαρκή μελέτη του φαινομένου της κάθε μορφής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση των αιτίων που το προκαλούν και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων,

 

β) την εισήγηση στους αρμόδιους φορείς για τη συνεχή και υπεύθυνη πληροφόρηση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με την έκταση του φαινομένου της βίας στους αθλητικούς χώρους,

 

γ) τη μέριμνα ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα του ρόλου τους κατά την παρουσίαση των αθλητικών γεγονότων,

 

δ) τη μέριμνα, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που ρυθμίζουν την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας, την προστασία και την ασφάλεια των αθλουμένων και των θεατών στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα,

 

ε) την εισήγηση κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου, που κατά τη γνώμη της απαιτείται, για την εξασφάλιση της ευταξίας κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις,

 

στ) τη συνεργασία με τις διοργανώτριες κατά το νόμο αθλητικές ενώσεις, ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους, καθώς και με τις αστυνομικές αρχές, αναφορικά με τη λήψη των ειδικότερων μέτρων τάξης στις συναντήσεις που διεξάγονται στη χώρα, στο πλαίσιο των εθνικών πρωταθλημάτων και του κυπέλλου Ελλάδας των ομαδικών αθλημάτων,

 

ζ) την υποβοήθηση των αστυνομικών αρχών σχετικά με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων,

 

η) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενημερωτικού ή επιμορφωτικού χαρακτήρα με σκοπό την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, ιδίως μεταξύ των νέων και την πρόληψη του φαινομένου της βίας στους αγωνιστικούς χώρους,

 

θ) τη γνωμοδότηση, όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης επικινδυνότητας αθλητικών συναντήσεων, για τη μη χορήγηση εισιτηρίων από το γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, το τμήμα αμειβομένων αθλητών ή την αθλητική ανώνυμη εταιρεία στο φιλοξενούμενο σωματείο, τμήμα αμειβομένων αθλητών ή αθλητική ανώνυμη εταιρεία,

 

ι) τη γνωμοδότηση, ύστερα από εισήγηση των οικείων αστυνομικών αρχών, στον Υπουργό Πολιτισμού, για τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων.

 

ι)α) Τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων.

 

ι)β) Την παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων και των κανονισμών, που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και τη σύνταξη ετήσιας σχετικής έκθεσης, η οποία υποβάλλεται, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.

 

ι)γ) Την εισήγηση, μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου, προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού για την υλική και / ή ηθική επιβράβευση διοργανωτριών αρχών πρωταθλημάτων ομαδικών αθλημάτων, Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών ή Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών ή σωματείων, καθώς και αθλητών που επέδειξαν κατά την οικεία αγωνιστική περίοδο πρότυπη αθλητική συμπεριφορά και έμπρακτη συμμετοχή στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και την καλλιέργεια και διάδοση των ιδεωδών του αθλητισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012).

 

4. Η επιτροπή εκπροσωπεί τη χώρα στη Διαρκή Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκπρόσωποί της ορίζονται ο πρόεδρος ή Μέλη της, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

5. Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και ενεργειών που δυσφημούν τον αθλητισμό, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης και λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Διαρκούς Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας ορίζονται:

 

α) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αρχών που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις,

 

β) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων, των αθλητικών ομοσπονδιών, των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, των τμημάτων αμειβομένων αθλητών και των λοιπών αθλητικών φορέων, καθώς και των διαγωνιζομένων, των αθλητών, των προπονητών, των διαιτητών, των θεατών και των συνδέσμων φιλάθλων,

 

γ) η οργάνωση ειδικών προγραμμάτων και σεμιναρίων,

 

δ) η συγκρότηση ειδικών εθελοντικών σωμάτων φιλάθλων για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας στους αγωνιστικούς χώρους,

 

ε) η σύσταση ειδικού σώματος παρατηρητών στη Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, από πρόσωπα που διαθέτουν ειδικά προσόντα και ικανότητες και το έργο που θα προσφέρουν σε αθλητικές συναντήσεις,

 

στ) τα ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων και οι αναγκαίοι πέραν των όσων προβλέπονται απευθείας στο νόμο αυτόν περιορισμοί ή απαγορεύσεις στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, καθώς και στη διάθεση εισιτηρίων για την παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων κατά το αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του ειδικού σώματος παρατηρητών στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας και εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2470/1997 σε συνδυασμό με τις όμοιες του νόμου 2362/1995, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας του ειδικού σώματος παρατηρητών στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας καλύπτονται από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 49 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012).

 

6. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.

 

7. α) Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο αθλητικό φορέα οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο ή διευκρίνιση είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου της.

 

β) Τα Μέλη και οι παρατηρητές της Διαρκούς Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας δικαιούνται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απρόσκοπτης εισόδου σε οποιοδήποτε χώρο της αθλητικής εγκατάστασης, πλην του χώρου των αποδυτηρίων των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών, όπου λαμβάνει χώρα η αθλητική συνάντηση. Η Αστυνομική Αρχή υποχρεούται να παρέχει συνδρομή στα Μέλη ή τους παρατηρητές της Διαρκούς Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 161 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/1991 (ΦΕΚ 58/Α/1991), όπως αυτά ισχύουν.

 

γ) Η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής στοιχείων, πληροφοριών ή διευκρινίσεων της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου ή η παρεμπόδιση της απρόσκοπτης εισόδου των μελών ή παρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας στους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με: α)α) Πειθαρχικές κυρώσεις κατά τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος, μη αποκλειόμενης της παραπομπής του θέματος στον Αθλητικό Εισαγγελέα μετά από έκθεση του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας και β)β) φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών και χρηματική ποινή χιλίων έως δύο χιλιάδων ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α/2008) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/2015).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.