Νόμος 3057/02 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 78 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών οφείλουν να υποβάλλουν, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της νέας αγωνιστικής περιόδου ισοσκελισμένο και θεωρημένο από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

 

Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες μαζί με τον προϋπολογισμό υποχρεούνται να καταθέσουν, και εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύψους ίσου με το 10% του συνόλου των προϋπολογιζόμενων εξόδων της λήξεως της ισχύος της έξι μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

 

Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά στην καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της αθλητικής ανώνυμης εταιρείας που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και καταπίπτει υπέρ του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 27 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τα αντίστοιχα ποσά διατίθενται ως επιχορήγηση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, στον οικείο σύνδεσμο επαγγελματιών αθλητών ή σε μεμονωμένους εν ενεργεία ή μη αθλητές που έχουν ανάγκη βοήθειας. Το συνολικό ποσό που διατίθεται κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 0,25% των εσόδων του ΠΡΟΠΟ, που κατανέμονται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 102. Με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορεί να ορίζεται η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης.

 

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική εάν τα έξοδα που προκύπτουν από κάθε μεταγραφική περίοδο υπερβαίνουν τα αρχικώς Προϋπολογισθέντα. Στην περίπτωση αυτή οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες, οφείλουν να υποβάλουν αμέσως εντός πέντε εργάσιμων ημερών, τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό στην επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μαζί με συμπληρωματική εγγυητική επιστολή, ύψους ίσου με το 10% της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων. Σε κάθε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής, εάν αυτό συμβεί πριν από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, η ανώνυμη αθλητική εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, διαφορετικά το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του άρθρου 77Α ανακαλείται με απόφαση της Επιτροπής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού ο προϋπολογισμός και η αντίστοιχη εγγυητική επιστολή κατατίθενται δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.}

 

2. H παράγραφος 2 του άρθρου 78 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών υποχρεούνται πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου να έχουν εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές τους προς τις οικείες ομοσπονδίες, τους υπερκείμενους συνδέσμους, τους αθλητές τους που απασχολούν ή έχουν απασχολήσει, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια και οι οποίες έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή επιτροπής του άρθρου 96.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 78 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών υποβάλλουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στο τέλος κάθε τριμήνου από την έναρξη του πρωταθλήματος, αναλυτικό πίνακα των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων που πραγματοποίησαν κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα. Στον Πίνακα αυτόν πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένως οι πηγές εσόδων, καθώς και οι δαπάνες κατά κατηγορία πραγματοποίησής τους. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν τις τακτικές και έκτακτες παροχές προς τους αθλητές αναλύονται και ονομαστικό κατά αθλητή.}

 

4. Στο άρθρο 78 του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί με απόφαση των αρμόδιων δικαστηρίων σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) και εφόσον δεν έχουν συσταθεί οι νέες αθλητικές εταιρείες, συμμετέχουν κανονικά στα οικεία πρωταθλήματα και τις λοιπές αθλητικές διοργανώσεις και απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις εκείνες, που είναι ασυμβίβαστες με το καθεστώς στο οποίο βρίσκονται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.