Νόμος 2725/99 - Άρθρο 77a

Άρθρο 77Α: Αρμοδιότητες Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επιτροπή, εκτός από όσα ειδικά ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου, έχει τις εξής αρμοδιότητες

 

α) Ελέγχει τις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες, τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών, καθώς και κάθε σχετιζόμενο καθ' οιονδήποτε τρόπο μαζί τους πρόσωπο, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των σε εκτέλεση του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

 

β) Διενεργεί διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών και ερευνά για την εκπλήρωση των εν γένει οικονομικών υποχρεώσεών τους και ιδιαίτερα προς τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο, τους επαγγελματίες και αμειβόμενους αθλητές, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια.

 

γ) Ελέγχει τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, για τα ποσά με τα οποία επιχορηγούνται.

 

δ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις σε Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες ή Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών και σε πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενα μ' αυτό και δίδει κατά την κρίση της δημοσιότητα σε αυτής.

 

ε) Χορηγεί τις άδειες και εγκρίσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος, καθώς και το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

 

στ) Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές

 

ζ) Επιβάλλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού.

 

η) Εκδίδει Οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος.

 

θ) Γνωμοδοτεί για κάθε ρύθμιση που αφορά στα θέματα με τα οποία ασχολείται, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Πολιτισμού ή από αίτημα των οικείων ομοσπονδιών ή επαγγελματικών συνδέσμων.

 

ι) Συντάσσει το Φεβρουάριο κάθε έτους έκθεση για την εκτέλεση της αποστολής της κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, στην οποία επισημαίνονται και οι τυχόν ενδεικνυόμενες νομοθετικές μεταβολές. Η έκθεση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στον Υπουργό Πολιτισμού και κοινοποιείται στον Υπουργό Ανάπτυξης. Η Επιτροπή μπορεί να δώσει και άλλου είδους δημοσιότητα στην έκθεση.

 

2. Η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο τον Ιούνιο κάθε έτους, καθώς και έκτακτο ύστερα από παραγγελία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ή αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης κατά περίπτωση αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή τμήματος αμειβομένων αθλητών.

 

Οι έλεγχοι διενεργούνται από Μέλη της Επιτροπής ή υπαλλήλους που έχουν διατεθεί ή αποσπασθεί σ' αυτήν, ειδικά προς τούτο εντεταλμένους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

 

Με απόφασή της, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει απευθείας τη διενέργεια ελέγχων σε αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες ή εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Επίσης η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη συνδρομή οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής για την εκτέλεση του έργου της και να ανακοινώνει στις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, ή υπηρεσίες ή πειθαρχικά ή δικαιοδοτικά όργανα οποιοδήποτε γεγονός δημιουργεί υπόνοιες για τέλεση παράνομων πράξεων, ιδίως του νόμου 2331/1995 (ΦΕΚ 173/Α/1995).

 

Η Επιτροπή μετά από κάθε έλεγχο συντάσσει έκθεση που υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Υπουργό Πολιτισμού, στο Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και σε αυτούς τους οποίους αφορά ο έλεγχος. Η Επιτροπή σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων έχει την υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεση της κατά την κρίση της ενδεικνυόμενες ενέργειες για τυχόν διοικητικές, διαχειριστικές, πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των ελεγχομένων. Οι πιο πάνω αποδέκτες της έκθεσης έχουν υποχρέωσης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο, να τη διαβιβάσουν στο δικαιοδοτικό όργανο του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου για την επιβολή των προβλεπόμενων νόμιμων κυρώσεων. Ο κάθε είδους έλεγχος της Επιτροπής διενεργείται και ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την παραγγελία των αρμόδιων προσώπων. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ελέγχου ή η πλημμελής έκθεση συνιστά σπουδαίο λόγο αντικατάστασης των προσώπων που διενεργούν τον έλεγχο, ανεξάρτητα της τυχόν πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης τους. Τα πρόσωπα που διενεργούν τον έλεγχο δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε Βιβλίου, λογαριασμού, εγγράφου ή άλλου στοιχείου που κρίνουν απαραίτητο.

 

Η άρνηση παροχής εγγράφων ή πληροφοριών από τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες ή Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που διώκεται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς, ενώ για τους αρμόδιους υπαλλήλους και για τις διοικήσεις των επαγγελματικών συνδέσμων ή των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών ή των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών και ποινικό, που διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Πέραν των ανωτέρω, το οικείο δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει στην ελεγχόμενη Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία ή το Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών που αρνείται να παράσχει στους ελεγκτές τα αναγκαία στοιχεία, την ποινή της αποβολής από το πρωτάθλημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012).

 

3. Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, κάθε Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρίας οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή, πιστοποιητικό της Επιτροπής περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων της, δεν χορηγεί το ανωτέρω πιστοποιητικό σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ' υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, για λόγους που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον. Στο δημόσιο συμφέρον εμπίπτουν ιδίως οι οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η συνδρομή όρου που πλήττει το δημόσιο συμφέρον μνημονεύεται ειδικά στην απόφαση της Επιτροπής.

 

Σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων νομιμότητας των διοικήσεων και των μετόχων των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιριών ή παραβίασης των διατάξεων που διέπουν την προέλευση των πόρων των μετόχων των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιριών και των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιριών που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιριών, καθώς και άρνησης παροχής στοιχείων προς την Επιτροπή, εφαρμόζεται αποκλειστικά η διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 69 του παρόντος.

 

Οι πειθαρχικές ποινές, που προβλέπονται στο πειθαρχικό δίκαιο της Ομοσπονδίας, πρέπει να είναι εσαεί ανάλογες με τη βαρύτητα της παράβασης, επιφυλασσομένων σε αντίθετη περίπτωση των προβλεπομένων από το νόμο 2725/1999 χρηματικών ποινών.

 

Από την αγωνιστική περίοδο 2015-2016, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού συμμετοχής σε Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 77Α του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εξόφλησης ή διακανονισμού οφειλών των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητικών Ανώνυμων Εταιριών προς: α) τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τις οποίες χρησιμοποίησαν ως έδρα στο παρελθόν και όταν αυτές ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 όπως ισχύει (νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ιδρύματα, κληροδοτήματα), β) το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) και γ) το εργαστήριο ντόπινγκ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ). Τις ως άνω βεβαιώσεις εκδίδει ο αντίστοιχος φορέας και υποχρεούται το Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία να προσκομίσει εμπρόθεσμα και νομότυπα ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού το Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία. Αν δεν τηρηθούν οι όροι του διακανονισμού εκπίπτει ανάλογα η εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο άρθρο 78 του νόμου 2725/1999. Σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλής από τους ανωτέρω φορείς, προσκομίζεται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών ή της Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρίας περί μη οφειλής, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012), με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012), με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/2015), με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4659/2020 (ΦΕΚ 21/Α/2020).

 

4. Πέντε ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας υποβάλλεται στην Επιτροπή, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας, ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν σ' αυτήν, με τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Επιτροπή ελέγχει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

Επίσης υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Επιτροπή, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας.

 

α) Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου περί συγκρότησης αυτού σε σώμα, παραίτησης μέλους, εκλογής νέου μέλους σε πλήρωση κενωθείσας θέσης, καθώς και ανάθεσης εξουσιών διαχείρισης ή εκπροσώπησης, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

 

β) Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της Συνέλευσης.

 

γ) Συμβάσεις σύναψης ή παροχής δανείου, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους.

 

δ) Συμβάσεις με τις οποίες ανατίθενται δικαιώματα διοίκησης και εκπροσώπησης σε τρίτους, καθώς και συμβάσεις πρόσληψης συμβούλων ή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους.

 

ε) Κάθε είδους συμβάσεις που η Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία συνάπτει με τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, χορηγούς, διαφημιστικές εταιρείες ή για άλλα συναφή θέματα, καθώς και τις συμβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 84 του παρόντος, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους.

 

στ) Τις συμβάσεις με αθλητές και προπονητές, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους.

 

ζ) Καταστάσεις πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.

 

η. Η σύμβαση μίσθωσης ή η παραχώρηση χρήσης ως έδρας της Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρίας, όταν δεν χρησιμοποιείται ιδιόκτητη αθλητική εγκατάσταση ως έδρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/2015).

 

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Επιτροπή, πέραν των όσων προβλέπονται ρητά στον παρόντα νόμο, δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει οποιοδήποτε κατά την κρίση της άλλο στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση. Δικαιούται επίσης, σε περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παροχής δανείων και εν γένει χρηματικών καταβολών οποιουδήποτε είδους, να διερευνά την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση δε που δεν δικαιολογείται επαρκώς η προέλευσή τους, να επιβάλει ως κύρωση την απαγόρευση άσκησης όλων των δικαιωμάτων μετόχων, καθώς και των διευθυντικών ή διοικητικών εξουσιών οργάνων Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών, ανεξάρτητα από την επέλευση άλλων συνεπειών σύμφωνα με τον νόμο..

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4659/2020 (ΦΕΚ 21/Α/2020).

 

6. Σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, η Επιτροπή, ανεξάρτητα από τις τυχόν άλλες συνέπειες, επιβάλλει στους παραβάτες πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Το πρόστιμο επιβάλλεται πάντοτε μετά από ακρόαση του υπευθύνου.

 

Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου επιδίδονται στον παραβάτη και συνιστούν εκτελεστό τίτλο βάσει του οποίου συντάσσονται από τη βεβαιούσα Αρχή οι τίτλοι είσπραξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 16/1989 (ΦΕΚ 6/Α/1989), που αποστέλλονται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Τα παραπάνω ποσά των προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από πρόταση της Επιτροπής.

 

7. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων, η Επιτροπή, ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη προστίμου, μπορεί να τάσσει σύντομη προθεσμία για την άρση της παράβασης, ιδίως όταν η παράβαση οφείλεται σε λόγους αμέλειας ή είναι εντελώς ελαφρά.

 

8. Οι επιδόσεις των αποφάσεων της Επιτροπής γίνονται κατόπιν εντολής του Προέδρου της με φροντίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ισχύουν δε και γι' αυτές όσα ισχύουν γενικά για τις επιδόσεις του Δημοσίου.

 

9. Όλες οι αποφάσεις, εκθέσεις και λοιπές πράξεις της Επιτροπής κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

10. Δικαίωμα γνώσης των πράξεων της Επιτροπής έχουν, μετά από αίτησή τους, οι οικείες ομοσπονδίες, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, καθώς και οι πανελλήνιοι σύνδεσμοι αμειβομένων αθλητών, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τους οποίους πρέπει συγκεκριμένα να αναφέρει η Επιτροπή στην απορριπτική της αίτησης απόφασή της.

 

11. Κάθε δημόσια Αρχή παρέχει τη συνδρομή της στην Επιτροπή και ιδίως στους ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 63 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.