Νόμος 3103/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Επέκταση αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2713/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2713/1999 (ΦΕΚ 89/Α/1999)αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Υπηρεσία Εσωτερικών υποθέσεων έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη σε όλη την επικράτεια:

 

α. Των εγκλημάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί όλων των βαθμών, συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί και προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 134 - 137Δ, 216 - 222, 235 - 246, 252 - 263Α, 322 - 324, 336 - 353, 372 - 399 και 402 - 406 του Ποινικού Κώδικα και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία και τους αλλοδαπούς.

 

β. Των εγκλημάτων των άρθρων 235, 236 και 385 του Ποινικού Κώδικα που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως καθορίσθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) και επαναοριοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990, πλην του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος όλων των βαθμών και των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 49 - 54 του νόμου [Ν] 2935/2001 (ΦΕΚ 162/Α/2001).}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2713/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όταν άλλη αστυνομική υπηρεσία ενεργεί, κατ' εφαρμογή του άρθρου 243 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προανάκριση για τα εγκλήματα αστυνομικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως με έγγραφό της, που δεν κοινοποιείται σε άλλες Υπηρεσίες ή Αρχές, τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.}

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2713/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Ο εισαγγελικός λειτουργός που αναφέρεται στο άρθρο 3 μπορεί να παραπέμπει στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες τη διερεύνηση και βεβαίωση εγκλημάτων αστυνομικών, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, αν κρίνει ότι η φύση της υπόθεσης και γενικά οι συνθήκες τέλεσης της πράξης δεν απαιτούν εξειδικευμένη έρευνα. Η δικογραφία στην περίπτωση αυτή διαβιβάζεται στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Για τις υποθέσεις των υπαλλήλων και λειτουργών του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες δεν απαιτείται εξειδικευμένη έρευνα, μπορεί να παραπέμπονται για διερεύνηση από τον εισαγγελικό λειτουργό που αναφέρεται στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες ή ειδικές υπηρεσίες ελέγχου.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2713/1999, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 36 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2800/2000, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι δαπάνες μετακίνησης του πιο πάνω εισαγγελικού λειτουργού, που πραγματοποιούνται για την άσκηση των καθηκόντων του, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2713/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτή την πρόταση προς το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών υποβάλλει ο εισαγγελικός λειτουργός που αναφέρεται στο άρθρο 3.}

 

6. Στο τέλος της μόνης παραγράφου του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2713/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν εκείνος που κατηγορήθηκε είναι πολιτικός υπάλληλος ή λειτουργός, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αντί του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης νοείται ο φορέας στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος ή ο λειτουργός.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.