Νόμος 3103/03 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Έκδοση διαβατηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα διαβατήρια ανήκει στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Η αρμοδιότητα για την έκδοση και χορήγηση των διαβατηρίων ανατίθεται αποκλειστικά σε Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αρμοδιότητες που αφορούν τα διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια, τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και τα ταξιδιωτικά έγγραφα έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να ανήκουν στο Υπουργείο Εξωτερικών.

 

2. Η οργάνωση και οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, η χρονική ισχύς τους, η παράταση της ισχύος τους, η αντικατάστασή τους, καθώς και τα θέματα που αφορούν την απώλεια ή την ακύρωσή τους.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υπηρεσίες παραλαβής τους, ο τρόπος υποβολής, ελέγχου και διαβίβασης αυτών στην Κεντρική Υπηρεσία και της αποστολής ή παράδοσης των διαβατηρίων στους αιτούντες, ο τύπος, το σχήμα, το χρώμα και το περιεχόμενο των ενδείξεων του διαβατηρίου, καθώς και η διαδικασία έκδοσής του.

 

4. Για την έκδοση του διαβατηρίου καταβάλλονται τέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 28-07-1931 (ΦΕΚ 239/Α/1931), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997)

 

Επίσης, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου το αντίτιμο του βιβλιαρίου (έντυπο) και των υλικών που απαιτούνται για την έκδοση των διαβατηρίων. Το ύψος και η διαδικασία είσπραξης του αντιτίμου αυτού καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005).

 

5.Η διακίνηση προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας των δικαιολογητικών έκδοσης διαβατηρίων ή άλλων εγγράφων ασφαλείας που κατά τις κείμενες διατάξεις εκδίδονται ή εκτυπώνονται από την ίδια ως άνω Διεύθυνση και των διαβατηρίων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας προς τους ενδιαφερόμενους ανατίθεται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ταχυδρομείου με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των εν λόγω επιχειρήσεων.

 

Τα έξοδα για την ως άνω αποστολή βαρύνουν ανάλογα τους αιτούντες και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, με βάση το ύψος των ταχυδρομικών τελών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των εξόδων αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008).

 

6. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται το είδος του εξοπλισμού, των αρχείων και των λοιπών στοιχείων που παραδίδονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και ρυθμίζονται τα σχετικά με την παράδοση θέματα.

 

7. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 4 και 5 αρχίζει ένα έτος μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης μπορεί να αναβληθεί η έναρξη της ισχύος των διατάξεων αυτών μέχρι έξι μήνες. Αιτήσεις χορήγησης διαβατηρίων που υποβάλλονται μέχρι την έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων διεκπεραιώνονται από τις Υπηρεσίες, στις οποίες υποβλήθηκαν. Διαβατήρια που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των πιο πάνω διατάξεων παύουν να ισχύουν από 01-01-2006, εφόσον με βάση τις κείμενες διατάξεις δεν έληξε η ισχύς τους πριν από την ημερομηνία αυτή.

 

8. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης, μπορεί να ανατίθεται η εκτύπωση των διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων από το Υπουργείο Εξωτερικών στην αρμόδια για την έκδοση των διαβατηρίων Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλείας των διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων του Υπουργείου Εξωτερικών και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με: την προμήθεια των αναγκαίων για την εκτύπωση των διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων του Υπουργείου Εξωτερικών εν τύπων, τη διαδικασία εκτυπώσεως τους, τη διαβίβασή τους από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ειδικός Φορέας Ελληνική Αστυνομία), τον αριθμό του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών που μπορεί να αποσπάται εκάστοτε στην αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εκτύπωση από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας των διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 3451/2006 (ΦΕΚ 69/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.