Νόμος 3139/03 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Άδειες λειτουργίας καζίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προβλεπόμενη στο εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994) άδεια λειτουργίας καζίνου στη θέση του Μον Παρνές στην Πάρνηθα χορηγείται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και εισφέρεται, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 5 του νόμου αυτού, στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με τους εξής ειδικότερους όρους:

 

α) Το καζίνο Πάρνηθας επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Μον Παρνές.

 

β) Η οργάνωση και λειτουργία του καζίνου Πάρνηθας διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994), των αποφάσεων του Υπουργού Τουρισμού, των αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης και των κοινών υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

γ) Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του καζίνου Πάρνηθας υποχρεούται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3, να προβεί:

 

α)α) στον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του καζίνου Πάρνηθας, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 και στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του καζίνου με την ανάπτυξη των χώρων διεξαγωγής των παιχνιδιών και των λοιπών δραστηριοτήτων του,

 

β)β) στην τοποθέτηση και λειτουργία τυχερών παιχνιδιών, ο αριθμός των οποίων δεν θα υπερβαίνει, ανά παιχνίδι, τους παρακάτω αριθμούς, υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν προηγουμένως δημιουργηθεί οι κατάλληλοι χώροι για την εγκατάσταση τους (αίθουσες παιχνιδιών, VIP κ.λ.π.), σύμφωνα με το νόμο 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994) και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις:

 

Αμερικάνικη Ρουλέτα 48
Ζάρια 02
Πόκερ και παραλλαγές του 25
Μπλακ Τζακ (με ή χωρίς τη χρήση συσκευής ανακατέματος τραπουλόχαρτων/shuffler) 40
Μπάγκο - Πούντο (και παραλλαγές του) 02
Ηλεκτρονικές Ρουλέτες (εκ των οποίων οι 2 χωρίς τραπέζι) 12
Τερματικά Ηλεκτρονικών Ρουλετών 40
Μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (slot machines) 1.500

 

Ενίοτε, τα μισά, από τα ως άνω, τραπέζια Μπλακ Τζακ επιτρέπεται, με τη χρήση διπλής, εναλλακτικής, τσόχας (top), να λειτουργούν ως τραπέζια για τη διεξαγωγή των παιχνιδιών Πόκερ (και των παραλλαγών του) ή Μικρό Μπάνκο - Πούντο. Αντίστοιχα, τα μισά, από τα ως άνω, τραπέζια Πόκερ επιτρέπεται, ενίοτε, με τη χρήση διπλής, εναλλακτικής, τσόχας (top), να λειτουργούν ως τραπέζια Μπλακ Τζακ ή Μικρό Μπάνκο - Πούντο.

 

γ)γ) στον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου Μον Παρνές σε επίπεδο αντίστοιχο με ξενοδοχείο κατηγορίας πολυτελείας, δυναμικότητας τουλάχιστον 170 κλινών, με τις ανάλογες εγκαταστάσεις αναψυχής και εστίασης (όπως εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, γήπεδα αθλοπαιδιών, καταστήματα), καθώς και εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή συνεδρίων και συσκέψεων,

 

δ)δ) στον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου Ξενία Πάρνηθας,

 

ε)ε) στην αναδιάταξη και αναβάθμιση των υπαρχόντων χώρων στάθμευσης, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του καζίνου και των ξενοδοχείων Μον Παρνές και Ξενία, καθώς και στην επέκτασή τους και

 

στ)στ) στη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στο καζίνο τόσο ως προς τη λειτουργική αναβάθμιση του υπάρχοντος δρόμου πρόσβασης, όσο και ως προς τον εκσυγχρονισμό του τελεφερίκ με αύξηση της μεταφορικής του ικανότητας και βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των μεταφερόμενων επισκεπτών.

 

δ) Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του καζίνου Πάρνηθας υποχρεούται να διατηρήσει το σύνολο των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, ενώ με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων επενδύσεων οφείλει να δημιουργήσει, επιπλέον, τουλάχιστον 400 νέες θέσεις εργασίας.

 

ε) Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη των παιχνιδιών του καζίνου Πάρνηθας ορίζεται σε ποσοστό 32% για ετήσια μικτά κέρδη μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ και σε 33,5%, 34% και 342,5% για ετήσια μικτά κέρδη άνω των 200, 250 και 300 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Το εκάστοτε ποσοστό εφαρμόζεται στο σύνολο των ετήσιων μικτών κερδών. Η συμμετοχή 32% στα μικτά κέρδη των παιχνιδιών καταβάλλεται μηνιαίως και αποδίδεται ειδικότερα σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου β της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994). Διαφορά που προκύπτει για ετήσια μικτά κέρδη πέραν των 200 εκατομμυρίων ευρώ, λόγω εφαρμογής του ανάλογου συντελεστή συμμετοχής με βάση τους πιο πάνω όρους, καταβάλλεται μέχρι τη 10η Ιανουαρίου του επόμενου έτους με την ίδια διαδικασία.

 

στ) Το ειδικό ετήσιο τέλος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994) ανέρχεται σε 730.000 ευρώ.

 

ζ) Το εισιτήριο στο καζίνο Πάρνηθας διατηρείται σε 6 ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Α της υπουργικής απόφασης [Α] 58657/1076/2010 (ΦΕΚ 2121/Β/2010), με την παράγραφο Ε7 του άρθρου Ε του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

2. Ο αριθμός και τα είδη των παιχνιδιών της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 μπορούν να τροποποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνων.

 

3. α) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994) άδεια λειτουργίας καζίνου στην Κέρκυρα χορηγείται αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, προκειμένου να εισφερθεί στη θυγατρική της εταιρία ΕΛΛΗΝIΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι χώροι εντός των οποίων επιτρέπεται να λειτουργεί το καζίνο, το είδος και ο αριθμός των τυχερών παιχνιδιών, που θα παίζονται μέσα στο καζίνο, οι υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας λειτουργίας και το εισιτήριο στο καζίνο.

 

β) Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη των παιχνιδιών του καζίνου Κέρκυρας ορίζεται σε ποσοστό 22%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ε7 του άρθρου Ε του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

4. α) Το ύψος της χρηματικής προσφοράς για την παραχώρηση της άδειας λειτουργίας του καζίνου Πάρνηθας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 7 και του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994), ορίζεται σε 16.140.865,74 €. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει ήδη καταβάλλει στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού το ποσό αυτό σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτής της υποχρέωσης.

 

β) Το ύψος της χρηματικής προσφοράς για την παραχώρηση της άδειας λειτουργίας του καζίνου Κέρκυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 7 και του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994), ορίζεται σε 4.402.054,29 €. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει ήδη καταβάλλει στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού το ποσό αυτό σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτής της υποχρέωσης.

 

5. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2000, 2001, 2002 και μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της υποχρέωσής της από τη λειτουργία των καζίνων Πάρνηθας και Κέρκυρας, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994, λογίζονται ως λειτουργικά έξοδα της εταιρίας. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνεται και κάθε ποσό που κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα έχει καταβληθεί απευθείας από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για τη διαφήμιση και προβολή του ελληνικού τουρισμού ή προορίζεται να καταβληθεί για τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού μέσα στη χρήση 2003.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.