Νόμος 2206/94 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Χορήγηση αδειών λειτουργίας καζίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα ποσά αναπροσαρμόστηκαν με το άρθρο μόνο της υπ' αριθμού [Α] Τ/1513/2002 απόφασης (ΦΕΚ 216/Β/2002).

 

1. Για τη χορήγηση νέων αδειών λειτουργίας καζίνο απαιτείται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, για τη χωροθέτηση της άδειας. Κατά τη χωροθέτηση της άδειας δεν θίγονται τυχόν δικαιώματα επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

2. α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται μία (1) άδεια λειτουργίας καζίνο εντός της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, όπως η περιοχή αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012). Για τη χορήγηση της άδειας λαμβάνεται υπόψη το Σχέδιο Γενικής Διάταξης, όπως αυτό ορίζεται στην από 14-11-2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ, της HELLINIKON GLOBAL ISA, της LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 4422/2016 (ΦΕΚ 181/Α/2016).

 

β. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται ανά μία άδεια λειτουργίας καζίνο στην Κρήτη, στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, στη γεωγραφική θέση που θα ορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 377 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

2. Για χρονικό διάστημα 12 ετών δεν θα χορηγούνται άλλες άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων καζίνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 377 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

3. Απαγορεύεται η μεταφορά των καζίνο των επιχειρήσεων στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του παρόντος νόμου εκτός των γεωγραφικών θέσεων που ορίζονται στην οικεία άδεια, για όλη τη διάρκεια του χρόνου της άδειας. Ειδικώς για τις παρακάτω επιχειρήσεις, το καζίνο μπορεί να μεταφερθεί και εντός των παρακάτω ζωνών ανά επιχείρηση καζίνο, για όλη τη διάρκεια του χρόνου της άδειας:

 

α) Για το καζίνο που λειτουργεί στη θέση του Μον Παρνές στην Πάρνηθα είτε στη θέση αυτή είτε στην περιοχή που έχει χωροθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και επόμενων του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ 176/Α/2017), υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις.

 

β) Για το καζίνο που λειτουργεί στην κοινότητα Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης, εντός του νομού Θεσσαλονίκης μέσα σε περιμετρική ζώνη 15 km από την πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.

 

γ) Για το καζίνο που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις στο Δήμο Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων, θέση Λιβαδάκι (Οικοδομικά Τετράγωνα Α278, Α279), εντός του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας.

 

δ) Για το καζίνο που λειτουργεί στην κοινότητα του Ρίο στον νομό Αχαΐας, εντός του νομού Αχαΐας.

 

ε) Για το καζίνο που προβλέπεται σύμφωνα με το νόμο 2206/1994 να λειτουργήσει, εντός του νομού της Φλώρινας.

 

στ) Για το καζίνο που λειτουργεί στο Δήμο Κέρκυρας, εντός της νήσου Κέρκυρας.

 

ζ) Για το καζίνο που λειτουργεί στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, εντός της νήσου Σύρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 377 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

4. Η ακριβής θέση κάθε καζίνο, μέσα στα όρια των ανωτέρω περιοχών, η έγκριση των κτιριακών εγκαταστάσεων, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την άδεια λειτουργίας των καζίνο θέμα, ρυθμίζεται ή και τροποποιείται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατά την κρίση της, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στον παρόντα νόμο. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης, με την ίδια απόφαση δύνανται να τροποποιούνται, πλέον των ανωτέρω, το ειδικό ετήσιο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 2 καθώς και τα αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία συμβατικά έχουν αναλάβει να παρέχουν τα καζίνο προ της μετεγκατάστασής τους, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν υπεραξία που δημιουργείται για την επιχείρηση καζίνο από τη μετεγκατάσταση αυτή. Οι χορηγούμενες άδειες είναι οριστικές και δεν επιτρέπεται η χορήγηση προσωρινών αδειών ή οποιαδήποτε λειτουργία της επιχείρησης κατά παρέκκλιση από τους όρους που ορίζονται στην άδεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 109 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016).

 

5. Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας λειτουργίας καζίνου πρόκειται να αναπτύξει το καζίνο και τις συνοδευτικές αυτού πάσης φύσεως εγκαταστάσεις σε εκτός σχεδίου πόλεως έκταση, ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης που αφορούν στην ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων σε εκτός σχεδίου περιοχή.

 

6. Οι επιχειρήσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Καζίνο - Ξενοδοχείο και Τελεφερίκ Πάρνηθας, Καζίνο Ρόδου και Καζίνο Κέρκυρας, μεταβιβάζονται, ξεχωριστά, όπως λειτουργούν στον πλειοδότη του διεθνούς διαγωνισμού με το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού τους. Στο παθητικό των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται το σύνολο των συμβάσεων των εργαζομένων στις άνω επιχειρήσεις και τμήματα επιχειρήσεων οι οποίες από της μεταβιβάσεως θα συνεχίζονται και θα διέπονται από τον νόμο [Ν] 2112/1920, το από [ΒΔ] 16-07-1920 βασιλικό διάταγμα και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 527/1988, ως συμβάσεις αορίστου χρόνου αναγνωριζομένου του συνολικού χρόνου προϋπηρεσίας τόσο στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού όσο και στον προηγούμενο ανάδοχο. Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται: α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι και όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μονιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994, β) Όσοι υποβάλλουν αίτηση για μετάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1943/1991 όπως ισχύουν σήμερα. Οι αιτήσεις μετάταξης πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία από την έκδοση της υπουργικής απόφασης για την προκήρυξη του διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία εγκατάστασης των αναδόχων και ενάρξεως της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Μέχρι την ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου διατηρείται η εργασιακή σχέση των εργαζομένων με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Οι μετατάξεις γίνονται εντός των ορίων της τέως διοικήσεως πρωτευούσης όσον αφορά τους εργαζομένους στο συγκρότημα της Πάρνηθας, για δε τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις Καζίνων Κέρκυρας και Ρόδου γίνονται στα όρια των αντίστοιχων νομών εκτός των περιπτώσεων που οι εργαζόμενοι ζητούν με την αίτησή τους να μεταταγούν σε άλλη περιοχή. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μετατάξεων οι εργαζόμενοι παραμένουν στην υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και υποχρεωτικά εντός των ορίων του νομού. Οι παραπάνω διατάξεις των μετατάξεων θα ισχύουν και αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την μεταβίβαση της επιχείρησης και για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003).

 

7. Οι άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνων παραχωρούνται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργείται από επταμελή Επιτροπή.

 

Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά διεξάγεται διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός, με προκήρυξη του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού, όπως η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στην εν γένει διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και την κατακύρωση. Η προκήρυξη του διαγωνισμού, και η άδεια περιλαμβάνει πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη και τη λειτουργία καζίνο, λαμβανομένων υπ’ όψιν του Σχεδίου Γενικής Διάταξης και του χρόνου λειτουργίας του καζίνο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 109 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016).

 

8. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αποτελείται:

 

α) Από έναν αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο.

β) Από έναν διευθυντή του Υπουργείου Ανάπτυξης.

γ) Από ένα διευθυντή ή ειδικό σύμβουλο ή ειδικό συνεργάτη της Τράπεζας της Ελλάδος, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας.

δ) Από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.

ε) Από έναν ορκωτό εκτιμητή του Δημοσίου.

στ) Από ένα διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

ζ) Από τον πρόεδρο της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων του νομού για τον οποίο χορηγείται η άδεια. Το μέλος αυτό συμμετέχει στις εργασίες της Επιτροπής μόνο για τη χορήγηση της άδειας του νομού τον οποίο εκπροσωπεί.

η. Η συγκρότηση της Επιτροπής πρέπει να γίνει μέσα στην προθεσμία για την υποβολή των προσφορών.

 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας 15 ημερών από την έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Τουρισμού προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας για ορισμό Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ως Προέδρου της Επιτροπής, ο Υπουργός Τουρισμού, με απόφασή του, ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής ανώτατο δικαστή των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων εν ενεργεία ή μη. Για το διορισμό εν ενεργεία δικαστή απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του οικείου κλάδου.

 

Στις εργασίες της Επιτροπής παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) και με τις παραγράφους α' και β' του άρθρου 57 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

9. Τα μέλη της Επιτροπής υπό στοιχεία γ', δ' και στ' ορίζονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης, άλλως η Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς αυτά τα μέλη.

 

10. Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού η Επιτροπή επικουρείται από Γραμματεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής, συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις σε οποιαδήποτε κατηγορία και βαθμό και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση, τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γραμματείας. Οι συνιστώμενες θέσεις καλύπτονται είτε με απόσπαση υπαλλήλων είτε με πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ίσου με τη διάρκεια του διαγωνισμού.

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού ορίζεται το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των μελών της Επιτροπής κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η αμοιβή του προσωπικού Γραμματείας.

 

12. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να μετέχουν ανώνυμες εταιρείες ή κοινοπραξίες ανωνύμων εταιρειών που υπογράφουν για το σκοπό αυτόν καταστατικά που κατατίθεται στην Επιτροπή. Οι μετοχές των εταιρειών αυτών είναι ονομαστικές. Αν υπάρχει μέτοχος ελληνική ή αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία με ανώνυμες μετοχές, δηλώνεται υπευθύνως ο τελικός κύριος - κάτοχος των μετοχών.

 

13. Το μετοχικό κεφάλαιο των ανωνύμων εταιρειών που μετέχουν στο διαγωνισμό ή το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών που μετέχουν σε κοινοπραξίες δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δύο δις εκατομμυρίων (2.000.000.000) δραχμών που θα έχει καταβληθεί ολόκληρο πριν από τη χορήγηση της άδειας με σκοπό να εισφερθούν στις εταιρείες της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

14. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση καθορίζονται:

 

α) Η ημερομηνία και ο τόπος υποβολής των προτάσεων των υποψήφιων επενδυτών.

β) Το περιεχόμενο των προτάσεων.

γ) Τα έγγραφα, τα στοιχεία και γενικά οι πληροφορίες που πρέπει να τεθούν υπόψη της Επιτροπής.

δ) Οι προθεσμίες εντός των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση των προτάσεων από την Επιτροπή.

ε) Η διαδικασία αξιολόγησης της κάθε προτάσεως και η πρόσκληση των υποψηφίων για την προφορική ανάπτυξη των προτάσεών τους, που γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής.

στ) Η προθεσμία διάσκεψης και έκδοσης αποφάσεως της Επιτροπής και εν γένει κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την απρόσκοπτη λειτουργία της.

 

15. Από τη ματαίωση του διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο δεν προκύπτει δικαίωμα αποζημίωσης όσων έλαβαν μέρος.

 

16. Επιτρέπεται η μεταβίβαση, με ιδιωτικό συμφωνητικό και χωρίς άλλες διατυπώσεις, της χορηγηθείσας με την 2096/1994 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 994/Β/1994) άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καζίνο Πόρτο Καρράς, με τα σχετικά μέσα και υλικά διεξαγωγής παιχνιδιών, από την κάτοχο της άδειας αυτής εταιρεία Καζίνο Πόρτο Καρράς Ανώνυμη Εταιρεία προς την εταιρεία Sithonia Beach Porto Carras SA. Η μεταβίβαση αυτή ολοκληρώνεται με την κοινοποίηση της σχετικής σύμβασης στην Επιτροπή εποπτείας της λειτουργίας των καζίνων.

 

Από τη μεταβίβαση της άδειας η εταιρεία που θα αποκτήσει την άδεια καθίσταται εις ολόκληρο και αλληλεγγύως υπεύθυνη με την παλαιά κάτοχο για τις βεβαιωμένες μέχρι 02-09-2002 οφειλές της παλαιάς κατόχου της άδειας προς το Ελληνικό Δημόσιο, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων και το Δήμο Σιθωνίας, με τους όρους των τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων.

 

Μετά τη μεταβίβαση της άδειας τόσο η προηγούμενη όσο και η νέα κάτοχος ουδεμία αξίωση έχει ή διατηρεί έναντι του Ελληνικού Δημοσίου από τη λειτουργία ή μη λειτουργία του Καζίνο Πόρτο Καρράς μέχρι τη μεταβίβαση της άδειας και οι σχετικές δίκες καταργούνται.

 

Στην παραπάνω σύμβαση δεν εφαρμόζεται το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα ή άλλη διάταξη που προβλέπει ευθύνη της αποκτώσας για κάθε είδους υποχρεώσεις της μεταβιβάζουσας εταιρείας, πλην των ανωτέρω. Στη νέα κάτοχο της άδειας δεν μπορεί να επιβληθεί κύρωση από τις προβλεπόμενες στο νόμο και στην υπουργική απόφαση για τυχόν παραβάσεις που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της μεταβίβασης. Η νέα κάτοχος της άδειας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπότροπος από παραβάσεις, που ανάγονται σε προηγούμενο της μεταβίβασης της άδειας χρόνο. Μέχρι 31-08-2014 δεν θα χορηγηθεί άλλη άδεια λειτουργίας καζίνο στο Νομό Χαλκιδικής και σε περιμετρική απόσταση τριάντα χιλιομέτρων από τα όρια του νομού. Για το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούσε το Καζίνο Πόρτο Καρράς λόγω έξωσής του από το ξενοδοχείο Sithonia Beach δεν οφείλεται το ειδικό ετήσιο τέλος κατοχής της άδειας λειτουργίας του καζίνο, τυχόν όμως καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται. Η νέα κάτοχος της άδειας υποχρεούται να λειτουργήσει το καζίνο εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

 

Η νέα κάτοχος της άδειας υποχρεούται σταδιακά και εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο να προσλάβει το σύνολο του προσωπικού που απασχολούνταν στην παλαιά κάτοχο της άδειας κατά την 31-08-1999 στην ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα με συμβάσεις τουλάχιστον οκτάμηνης διάρκειας σε ετήσια βάση, πέραν των εποχιακών. Οι προσλήψεις αυτές δεν αποτελούν διαδοχή εργοδότη. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 προστέθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 3105/2002 (ΦΕΚ 29/Α/2002).

 

17. Στην περίπτωση έγκρισης εποχικής λειτουργίας επιχείρησης καζίνο, συνεχίζουν να καταβάλλονται όλα τα προβλεπόμενα από την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, τη σχετική σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις οικονομικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου και των δικαιούχων φορέων του, η δε μη καταβολή τους επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Για κάθε μήνα της περιόδου διακοπής λειτουργίας του καζίνο, αντί της προβλεπόμενης από την άδεια, τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και των φορέων του στα μικτά κέρδη παιγνίων, καταβάλλεται τέλος εποχικής λειτουργίας, το οποίο ισούται, για κάθε μήνα διακοπής της λειτουργίας, με το ποσό που προκύπτει όταν το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και των φορέων του στα μικτά κέρδη παιγνίων, όπως αυτό ορίζεται από την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, πολλαπλασιαστεί με το μέσο όρο των μικτών κερδών παιγνίων της επιχείρησης, των τελευταίων δύο, πριν την διακοπή λειτουργίας, μηνών. Το τέλος εποχικής λειτουργίας καταβάλλεται με τον τρόπο και τη διαδικασία που καταβάλλεται η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη παιγνίων. Ως προς το χρόνο, το ήμισυ του συνολικού ποσού του τέλους καταβάλλεται πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης εποχιακής λειτουργίας και αποτελεί τυπική προϋπόθεση συζήτησης της υπόθεσης. Το υπόλοιπο ήμισυ του τέλους καταβάλλεται πριν την έκδοση της απόφασης επαναλειτουργίας του καζίνο και αποτελεί επίσης τυπική προϋπόθεση έκδοσης της απόφασης αυτής. Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου διακοπής λειτουργίας, η απόφαση λειτουργίας του καζίνο δεν έχει εκδοθεί, διότι δεν καταβλήθηκε το υπολειπόμενο τέλος, συνεχίζεται η επιβολή του ανά ημέρα μη λειτουργίας. Μετά την πάροδο δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου διακοπής, εφόσον το σύνολο του οφειλομένου τέλους δεν έχει καταβληθεί πλήρως και ολοσχερώς, ανακαλείται αυτοδικαίως και οριστικά η άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης. Η περίοδος διακοπής λειτουργίας προσδιορίζεται στην αίτηση που υποβάλλει στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων η αδειούχος επιχείρηση καζίνο και είναι χρονικά συνεχής. Η περίοδος διακοπής διαρκεί για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί χωρίς να επιτρέπεται, ενδιάμεσα, η αναστολή της. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί κατά την κρίση της να δεχθεί, να απορρίψει ή να τροποποιήσει το ζητούμενο διάστημα της περιόδου διακοπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 προστέθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.