Νόμος 3147/03 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 674/1977 (ΦΕΚ 242/Α/1977)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 674/1977 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

 

{4. Οι αποφάσεις του Νομάρχη που εκδίδονται κατά το άρθρο αυτό, επιτρέπεται να ανακαλούνται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Γεωργίας, εφόσον δεν εκτελέστηκε οποιαδήποτε εργασία αναδασμού από την ημερομηνία έκδοσης τους ή διακόπηκε αυτή πέρα από τρία έτη.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 674/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Κατά την κτηματογράφηση των αναδιανεμητέων κλήρων, το διάγραμμα της διανομής επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη για τη σύνταξη του διαγράμματος που απεικονίζει το παλαιό κτηματικό καθεστώς. Για την περαιτέρω διαδικασία εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 674/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από την ημερομηνία δημόσιας ανακοίνωσης της απόφασης της Επιτροπής Αναδασμού στο συνήθη χώρο ανακοινώσεων, η διαδικασία εφαρμογής του αναδασμού θεωρείται περαιωμένη.

 

4. Στο άρθρο 15 του νόμου [Ν] 674/1977 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Νομάρχη ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται, πριν από την κύρωση του αναδασμού, να καταχωρίζονται, στα κτηματολογικά στοιχεία του οι μεταβολές που επέρχονται:

 

α) από μεταβιβάσεις εν ζωή,

β) συνεπεία θανάτου ή

γ) από δικαστικές αποφάσεις.}

 

5. Στα άρθρο 16 του νόμου [Ν] 674/1977 προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής:

 

{7. για τους αναδασμούς κλήρων που κυρώθηκαν, τα παραχωρητήρια εκδίδονται στο όνομα εκείνων που αναγράφονται ως νομείς στους κτηματολογικούς πίνακες.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 674/1977 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Δεν επιτρέπεται η διόρθωση ή ακύρωση του τίτλου κυριότητας, εφόσον θίγονται δικαιώματα τρίτων. Επιτρέπεται η διόρθωση του λόγω αντιγραφικών σφαλμάτων.}

 

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου 2040/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 2945/2001, προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση των Υπηρεσιών Γεωργίας και Τοπογραφικής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η συγκρότηση από ιδιώτες Επιτροπών:

 

α) Εκτιμήσεως και

β) Κτηματολογίου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται ο αριθμός, η ιδιότητα και η ειδικότητα των μελών που θα αποτελούν τις ανωτέρω Επιτροπές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.