Νόμος 2040/92 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπογραφικής, μπορεί να ανατίθενται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας, κάθε είδους εργασίες και μελέτες ή επί μέρους φάσεις αυτών, σύνταξης μητρώων, χαρτών χρήσεως γης, διανομών και λοιπές τοπογραφικές, γεωδαιτικές και κτηματολογικές μελέτες και εργασίες ή επί μέρους φάσεις αυτών, σε ιδιωτικά, τεχνικά ή άλλα μελετητικά γραφεία ή εταιρείες ή φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α/1977), των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων και του κανονισμού τοπογραφικών εργασιών της Διεύθυνσης Τοπογραφικής. Η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και η ανάθεση εργασιών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η δε αξιολόγηση των προσφορών, η επίβλεψη και ο έλεγχος γίνεται από τη Διεύθυνση Τοπογραφικής. Η παραλαβή γίνεται από Τριμελή Επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας ένα μέλος της οποίας μπορεί να ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Τοπογραφικής.

 

Με απόφαση του οικείου Νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της τοπογραφικής υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,ανατίθενται κάθε είδους εργασίες και μελέτες αναδασμού ή επί μέρους φάσεις αυτών σε ιδιωτικά, τεχνικά ή άλλα μελετητικά γραφεία ή εταιρείες ή φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μελετών. Αν δεν υπάρχει τοπογραφική υπηρεσία, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της διεύθυνσης ή του τμήματος εγγείων βελτιώσεων της ίδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 

Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση των Υπηρεσιών Γεωργίας και Τοπογραφικής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η συγκρότηση από ιδιώτες Επιτροπών: α) Εκτιμήσεως και β) Κτηματολογίου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται ο αριθμός, η ιδιότητα και η ειδικότητα των μελών που θα αποτελούν τις ανωτέρω Επιτροπές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 τουάρθρου 15 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας παρέχεται η δυνατότητα μίσθωσης προηγμένου τεχνικού εξοπλισμού, προγραμμάτων ηλεκτρονικών συστημάτων και εκτέλεσης έργων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την κάλυψη των αναγκών της προηγούμενης παραγράφου και ρυθμίζονται θέματα γενικότερων και ειδικότερων προδιαγραφών, καθώς και τα όρια αμοιβών που δεν προβλέπονται από το νόμο 716/1977 ή τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα.

 

3. Σε περίπτωση ανάθεσης μελέτης και εκτέλεσης σύνθετου έργου ή τμημάτων αυτού, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου για την πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, την ανάθεση, την αξιολόγηση των προσφορών, τη επίβλεψη, τον έλεγχο και την παραλαβή αυτών.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.