Νόμος 2945/01 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Τροποποίηση του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992), του νομοθετικού διατάγματος 131/1974 (ΦΕΚ 320/Α/1974) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργείται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3853/1958 (ΦΕΚ 160/Α/1958), όπως η περίπτωση α' τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 675/1977 (ΦΕΚ 251/Α/1977) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 2040/1992.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του νόμου 2040/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπογραφικής, μπορεί να ανατίθενται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας, κάθε είδους εργασίες και μελέτες ή επί μέρους φάσεις αυτών, σύνταξης μητρώων, χαρτών χρήσεως γης, διανομών και λοιπές τοπογραφικές, γεωδαιτικές και κτηματολογικές μελέτες και εργασίες ή επί μέρους φάσεις αυτών, σε ιδιωτικά, τεχνικά ή άλλα μελετητικά γραφεία ή εταιρείες ή φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α/1977), των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων και του κανονισμού τοπογραφικών εργασιών της Διεύθυνσης Τοπογραφικής. Η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και η ανάθεση εργασιών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η δε αξιολόγηση των προσφορών, η επίβλεψη και ο έλεγχος γίνεται από τη Διεύθυνση Τοπογραφικής, Η παραλαβή γίνεται από Τριμελή Επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας ένα μέλος της οποίας μπορεί να ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Τοπογραφικής,

 

Με απόφαση του οικείου Νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της τοπογραφικής υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ανατίθενται κάθε είδους εργασίες και μελέτες αναδασμού ή επί μέρους φάσεις αυτών σε ιδιωτικά, τεχνικά ή άλλα μελετητικά γραφεία ή εταιρείες ή φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μελετών. Αν δεν υπάρχει τοπογραφική υπηρεσία, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της διεύθυνσης ή του τμήματος εγγείων βελτιώσεων της ίδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο Η διαδικασία χρηματοδότησης, Οικονομικών και Γεωργίας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 131/1974, το οποίο έχει προστεθεί με το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 2512/1997 (ΦΕΚ 138/Α/1997), καταργείται.

 

4. α) Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάθεση σε ενδιάμεσους φορείς κατά την έννοια του άρθρου 27 του Κανονισμού 1260/99 του Συμβουλίου (ΕΕL 161/99), της εφαρμογής κοινοτικών προγραμμάτων, μελετών, έργων και κοινοτικών πρωτοβουλιών ή τμημάτων αυτών του Υπουργείου Γεωργίας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μέτρα ή προγράμματα τεχνικής βοήθειας, που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και θέματα σχετικά με τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

 

β) Οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης προκαταβολών, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου της προόδου των έργων και της διαχείρισης των καταβαλλόμενων ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

γ) Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάθεση,σε τοπικούς φορείς αγροτικής ανάπτυξης, του έργου της παροχής βασικών υπηρεσιών για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό στο πλαίσιο ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου τής 17-05-1999.

 

Οι τοπικοί φορείς αγροτικής ανάπτυξης, οι παρεχόμενες βασικές υπηρεσίες, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν για την ανάθεση σε αυτούς του παραπάνω έργου, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής, οι παρεχόμενες εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. α) Για την εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης των δράσεων και πρωτοβουλιών που προβλέπονται αφ' ενός από τον Κανονισμό 1257/1999 του Συμβουλίου της 17-05-1999 (ΕΕL 160/1999) και από κάθε άλλη διάταξη της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου και αφ' ετέρου από τον Κανονισμό 1263/1999 του Συμβουλίου της 21-06-1999 (EEL 161/1999) και από κάθε άλλη διάταξη της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ των αλιευτικών πόρων και της εκμετάλλευσής τους, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της αλιείας και την αντιμετώπιση σχετικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών, μπορεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας να χορηγούνται ενισχύσεις για δραστηριότητες όλων των κατηγοριών που υπάγονται στο ως άνω αναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο.

 

β) Για την υπαγωγή στο καθεστώς των παραπάνω ενισχύσεων ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας που συνοδεύεται με σχετικό παράβολο. Το ύψος του παραβόλου είναι ανάλογο προς το ύψος του προϋπολογισμού της επένδυσης και καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και είναι ανάλογο προς το ύψος του προϋπολογισμού της επένδυσης.

 

Τα ποσά που εισπράττονται από τα παράβολα αυτά αποτελούν έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι υπαγόμενες στις ανωτέρω κατηγορίες επενδυτικές δραστηριότητες, οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσά, τα ποσοστά και τα είδη των ενισχύσεων, το περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητας για την υπαγωγή στις παραπάνω ενισχύσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες για την υποβολή και αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, καθώς και για την έγκριση υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων, η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των έργων και των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων παρέχονται οι ενισχύσεις, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επενδύσεων, η χρησιμοποίηση εμπειρογνωμόνων, η σύσταση και λειτουργία γνωμοδοτικών επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με όμοια απόφαση του Υπουργού Γεωργίας συστήνονται γνωμοδοτικές επιτροπές, επιτροπές παρακολούθησης-παραλαβής και επιτροπές ελέγχου των επενδύσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, εκτός και αν άλλως ορίζεται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων που υπάγονται στις διατάξεις του 1257/1999 του Συμβουλίου της 17-05-1999 και του 1263/1999 του Συμβουλίου της 21-06-1999. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζεται η αμοιβή των μελών των επιτροπών του άρθρου αυτού κατά συνεδρίαση.

 

Η ανωτέρω αμοιβή δεν υπόκειται στους περιορισμούς της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), μόνον όσον αφορά τον αριθμό των ετήσιων συνεδριάσεων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν από 01-03-2006.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/2003) και το άρθρο 2 του νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α/2006)

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α/2001), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.}

 

7. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου 2892/2001, προστίθενται παράγραφοι 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11, που έχουν ως ακολούθως:

 

{5. Η Αρχή Πληρωμής Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης διενεργεί επιτόπιους, διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους στους τελικούς δικαιούχους, καθώς και σε Οργανισμούς ή Υπηρεσίες στις οποίες έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα των ελέγχων και της έγκρισης των πληρωμών κατά την έννοια του Κανονισμού 1663/1995 (EEL 158/1995). Σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της Αρχής Πληρωμής, μπορεί ο έλεγχος να ανατίθεται σε ειδική ομάδα ελέγχου, στην οποία συμμετέχουν υπάλληλοι της Αρχής Πληρωμής, υπάλληλοι του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες ή να αναθέτει το έργο του ελέγχου σε ελεγκτικές εταιρείες. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αμοιβή των μελών των ομάδων ελέγχου κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2470/1997, καθώς και το ύψος της αμοιβής και ο τρόπος πληρωμής των εμπειρογνωμόνων.

 

6. Η Αρχή Πληρωμής Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών, προβαίνει στη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου. Μέχρι την περάτωση του ελέγχου και την έκδοση σχετικού πορίσματος, η Αρχή Πληρωμής μπορεί να αναστέλλει τις σχετικές πληρωμές

 

7. Μετά την έκδοση του πορίσματος ελέγχου, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Αρχής Πληρωμής και γνώμη της διαχειριστικής αρχής, αίρεται η αναστολή των πληρωμών ή επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, αυτά αναζητούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία διαβιβάζονται στα αρμόδια, για τον έλεγχο των εμπλεκομένων, πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές.

 

8. Η Αρχή Πληρωμής παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης των θεμάτων που παρέπεμψε σε άλλες δημόσιες αρχές με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

 

9. Οι πληρωμές που πραγματοποιεί η Αρχή Πληρωμής Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Για τη διαχείριση των πληρωμών και εισπράξεων που πραγματοποιεί η Αρχή Πληρωμής Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης συνιστάται στην Τράπεζα της Ελλάδος τραπεζικός λογαριασμός με τον τίτλο Λογαριασμός Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής, καθώς και οι λεπτομέρειες διαχείρισης και λειτουργίας του παραπάνω λογαριασμού.

 

10. Ο έλεγχος των λογαριασμών της Αρχής Πληρωμής Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 (β) του Κανονισμού 1258/1999 (EEL 160/1999) μπορεί να ανατίθεται σε ιδιωτική ελεγκτική και λογιστική εταιρία κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

11. Μετά τη σύσταση και την κατά το άρθρο 27 του νόμου 2637/1998 έγκριση της Αρχής Πληρωμής Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης, της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, μεταφέρονται στον τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 9 όσες προκαταβολές έχουν ήδη αποσταλεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού & Εγγυήσεων - Τμήμα Εγγυήσεων σε άλλο Οργανισμό Πληρωμής και αφορούν χρηματοδότηση του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.