Νόμος 3044/02 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Καθορίζονται ως λιμενικά έργα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001), Εθνικού Επιπέδου (μελέτη - κατασκευή), όλα τα λιμενικά έργα προϋπολογισμού δαπάνης δημοπράτησης άνω των 10.000.000 ευρώ, πλέον δαπάνης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

 

Τα έργα Εθνικού Επιπέδου εντός Ζώνης Λιμένα κατασκευάζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή την αντίστοιχη Περιφέρεια, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

β) Οι δέκα Ανώνυμες Εταιρίες (Οργανισμοί Λιμένος Ανώνυμες Εταιρείες), που συστάθηκαν με το άρθρο εικοστό πρώτο του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), έχουν την ευθύνη κατασκευής, με Διευθύνουσα Υπηρεσία την Τεχνική τους Διεύθυνση ή Υπηρεσία και Προϊστάμενη Αρχή το Διοικητικό τους Συμβούλιο, όλων των λιμενικών έργων και έργων υποδομής και επιδομής εντός ζώνης λιμένα, εφόσον ο προϋπολογισμός τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000.000 ευρώ, πλέον της δαπάνης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Τα λιμενικά έργα και έργα υποδομής και επιδομής εντός ζώνης λιμένα, μη Εθνικού Επιπέδου, προϋπολογισμού άνω των 3.000.000 €, κατασκευάζονται κατά περίπτωση, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, της Περιφέρειας ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

γ) Οι δέκα Οργανισμοί Λιμένος Ανώνυμες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα της κατασκευής Αλιευτικών Καταφυγίων εντός της Ζώνης Λιμένα, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.

 

δ) Τα έργα μη Εθνικού Επιπέδου εντός ζώνης λιμένα των Λιμενικών Ταμείων κατασκευάζονται κατά περίπτωση, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, της Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, του Δήμου ή του Λιμενικού Ταμείου, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

ε) Τα έργα που εκτελούνται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να διέπονται από τις οικείες διατάξεις.

 

στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των διοικητικών συμβουλίων των οργανισμών Λιμένων Ανωνύμων Εταιριών του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999), καθώς και του άρθρου εικοστού πρώτου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), επιτρέπεται, για έργα που εκτελούνται στην περιοχή αρμοδιότητας των παραπάνω Οργανισμών, φορέας υλοποίησής τους να ορίζεται άλλος Οργανισμός Λιμένα Ανώνυμη Εταιρεία που συστάθηκε με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του νόμου 3153/2003 (ΦΕΚ 153/Α/2003).

 

2. Οι Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων του άρθρου 22 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του άρθρου 9 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001), δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Εξαιρούνται των ανωτέρω, η περίπτωση δόλου και η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ανωτέρω Επιθεωρητές διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους μπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα εγκριθεί από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

3. α) Για την αποκατάσταση και συντήρηση των όψεων και την εν γένει ανάπλαση κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και για την αντικατάσταση των ατομικών κεραιών τηλεοπτικού συστήματος με κεντρική κεραία και την απομάκρυνση των κατόπτρων λήψης τηλεοπτικού σήματος σε περιοχές:

 

α)α) των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 7 του νόμου 2947/2001,

 

β)β) για τις οποίες έχει εγκριθεί προκαταρκτική ή οριστική μελέτη ανάπλασης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 11 του νόμου 2508/1997 και

 

γ)γ) που κηρύσσονται ως περιοχές αισθητικής αναβάθμισης με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, μπορεί να παρέχεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο ή τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εκτέλεσης των σχετικών εργασιών.

 

β) Για την επιχορήγηση απαιτείται:

 

α)α) Ειδική μελέτη ανάπλασης, αποκατάστασης ή αισθητικής αναβάθμισης του υπό επιχορήγηση κτιρίου ή συνόλου κτιρίων. Η πιο πάνω μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό με μέριμνα και δαπάνες των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών των ακινήτων. Στις περιπτώσεις α)α' και γ)γ' της προηγούμενης υποπαραγράφου α' μπορεί να συντάσσεται και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης ή την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ή τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχείρηση αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

β)β) Έγκριση της πιο πάνω μελέτης από τα όργανα και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα 04-08-1978 (ΦΕΚ 423/Δ/1978), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 02-03-1981 (ΦΕΚ 118/Δ/1981) (άρθρο 272 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999)). Για τις μελέτες της περιπτώσεως α)α' της προηγούμενης υποπαραγράφου α', η μελέτη εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

Για τις μελέτες της περιπτώσεως γ)γ' της προηγούμενης υποπαραγράφου α' η μελέτη εγκρίνεται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή από την τεχνική υπηρεσία του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ελλείψει δε αυτών από την Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις περιπτώσεις που απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου αυτή χορηγείται από Επιτροπή τριών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή του οικείου Δημάρχου ή Νομάρχη αντιστοίχως.

 

Οι ανωτέρω εγκρίσεις επέχουν θέση οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση των εργασιών ανάπλασης, αποκατάστασης ή αισθητικής αναβάθμισης του κτιρίου.

 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης, το οποίο μπορεί να διαφοροποιείται ανά περιοχή ή και είδος κτιρίων, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι συγκεκριμένες εργασίες που μπορούν να τύχουν επιχορήγησης, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

«δ) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου α' επιτρέπεται να παρέχεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα αν εντάσσονται σε πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ή επιχορηγούνται από οποιονδήποτε φορέα, και επιπλέον ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση που διατίθεται αποδεδειγμένα και αποκλειστικά για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της δαπάνης εκτέλεσης των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, εργασιών και μετά την ολοκλήρωση αυτών. Η ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση επιστρέφεται υποχρεωτικά από τους ιδιοκτήτες με το εκάστοτε ισχύον ελάχιστο επιτόκιο που δανειοδοτεί τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσα σε προθεσμία δέκα ετών μέσω των λογαριασμών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού σε δόσεις και με τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως ο πωλητής επιστρέφει το εναπομένον υπόλοιπο πριν τη μεταβίβαση. Επιτρέπεται στο δήμο, για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, να συνάπτει δάνεια με τα αναφερόμενα στο άρθρο 237 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρο 220 του προεδρικού διατάγματος 323/1989, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παράγραφος 29Α του νόμου 2503/1997) νομικά πρόσωπα και με τις αντίστοιχες διαδικασίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

4. α) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 174/Α/1979), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α/1981), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Με καταβολή χρηματικής εισφοράς ανάλογης με τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων του εξυπηρετούμενου κτιρίου, εφόσον το ακίνητο εμπίπτει στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται κατά το άρθρο 5, καταβάλλεται μειωμένη κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου και χρησιμοποιείται για την κατασκευή χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.}

 

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 960/1979, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του νόμου 1221/1981, αντί των λέξεων Υπό των Νομαρχιακών Αποφάσεων τίθενται οι λέξεις Με τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 960/1979, αντί των λέξεων Δι' αποφάσεων του οικείου Νομάρχου τίθενται οι λέξεις Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

δ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 960/1979, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 3 του νόμου 1221/1981, προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{ζ) Ακινήτων στα οποία δεν επιτρέπεται η κατασκευή υπογείου για λόγους προστασίας αρχαίων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.}

 

ε) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 960/1979, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 1221/1981, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην περίπτωση που ως χώρος στάθμευσης δημόσιας χρήσης έχει χαρακτηριστεί μόνον ο υπόγειος χώρος του ακινήτου ή τμήμα αυτού, είναι δυνατόν να διατίθεται μέρος του υπογείου χώρου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από τα άρθρα 1, 2 και 9 του παρόντος, για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης που εξυπηρετούν το κτίριο.

 

Το μέγεθος του μέρους αυτού καθορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Κάθε θέμα που ανάγεται στη διαδικασία και τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.}

 

στ) Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 26 του νόμου 2831/2000.

 

5. Στο εδάφιο β' της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του νόμου 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/2001) αντί 03-07-2002 τίθεται 31-07-2003.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 κρίθηκε αντισυνταγματική με την υπ' αριθμόν 2311/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001), μετά τις λέξεις κοινόχρηστων χώρων προστίθενται οι λέξεις και κοινωφελών χώρων (όπως κτίρια πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

 

7. Στο τέλος του Κεφαλαίου ΙV του άρθρου 21 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Είναι δυνατή η ανταλλαγή ίσων εκτάσεων μεταξύ των ζωνών Ε και Α, όπως καθορίστηκαν στο άρθρο 21 του νόμου 2742/1999, εντός των ορίων οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Φυλής και Άνω Λιοσίων. Η ανταλλαγή πραγματοποιείται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, ύστερα από γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δυτικής Αττικής και των Δημοτικών Συμβουλίων Άνω Λιοσίων και Φυλής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.