Νόμος 3155/55 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Προσωπικό Ταμείων Οδοποιίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εν γένει υπηρεσία των ταμείων οδοποιίας διεξάγεται δια του προσωπικού του Γραφείου Νομομηχανικού. Ειδικώς δια το ταμείον οδοποιίας Αττικής συνιστάται παρά τον Νομομηχανικό ειδική Υπηρεσία υπό ανώτερο Τεχνικό υπάλληλο του Γραφείου Νομομηχανικού, όστις και προΐσταται αμέσως του προσωπικού του Ταμείου Οδοποιίας και ενασκεί ως προς το ταμείον τούτο άπαντα τα καθήκοντα του Νομομηχανικού τα καθοριζόμενα υπό του παρόντος Νόμου ή ετέρων διατάξεων.

 

2. Το ήδη υπηρετούν προσωπικόν των ΕΤΕΟ και των κατά το άρθρο 6 παράγραφος 4 καταργουμένων ΕΤΜΟ αποτελεί εφεξής προσωπικόν του οικείου ταμείου οδοποιίας.

 

3. Δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων και των Οικονομικών δύνανται να καθορίζονται οι θέσεις του προσωπικού του ταμείου οδοποιίας, η κατά κλάδους και βαθμούς διάρθρωσις αυτών και τα προσόντα διορισμού εις τους εισαγωγικούς βαθμούς.

 

4. Δια του αυτού βασιλικού διατάγματος δύναται, εάν συντρέχει περίπτωσις, να ρυθμίζονται τα της εντάξεως του κατά την παράγραφο 2 προσωπικού εις τις κατά την παράγραφο 3 θέσεις.

 

5. Το τεχνικό και διοικητικό προσωπικόν του ταμείου οδοποιίας τελεί υπό τις διαταγές του Νομομηχανικού δια την εκτέλεσιν της στην παράγραφο 1 υπηρεσίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.