Νόμος 3164/03 - Άρθρο 35

Άρθρο 35


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1807/1988 (ΦΕΚ 208/Α/1988) προστίθενται εδάφια και αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο του άρθρου, ως εξής:

 

{Επίσης από τις εκτάσεις του προσφυγικού συνοικισμού του Δήμου Δραπετσώνας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πειραιά, που περιήλθαν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει των με αριθμό 38.664/01-04-1927 (ΦΕΚ 32/Β/1927) και 48.923/28-05-1932 (ΦΕΚ 52/Β/1932) αποφάσεων απαλλοτριώσεων και κατά χρήση στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, παραχωρούνται οικόπεδα χωρίς αντάλλαγμα κατά χρήση και διαχείριση, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, για την εφαρμογή προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης των 150 οικογενειών της περιοχής Αγίου Διονυσίου Δραπετσώνας, των οποίων οι ιδιοκτησίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το σεισμό που έπληξε στις 09-09-1999 περιοχές και του πιο πάνω Δήμου και κρίθηκαν επικινδύνως ετοιμόρροπες, στα πλαίσια του, από τον Οκτώβριο 2002, πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του Δήμου Δραπετσώνας.

 

Τα παραχωρούμενα οικόπεδα εμφαίνονται με αριθμούς 2, 3, 4 και 5 Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 1, 2, 3, 4, 5 και 6 Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα με αριθμούς 6.976/06-10-2000 και 2902/08-04-1947 αντίστοιχα διαγράμματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων διενεργούνται οι παραχωρήσεις των εκτάσεων των προηγούμενων εδαφίων και καθορίζονται οι λεπτομέρειές τους.

 

Μεταβιβάζεται με δωρεάν παραχώρηση (χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα) κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο και κατά χρήση στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η κυριότητα των δύο οικοπέδων με αριθμούς ΚΑΕΚ 05 045 02 30 009/0/0 και 05 045 01 26 001/0/0 του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά μετά των επ' αυτών κτισμάτων, ιδιοκτησίας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, τα οποία είναι ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, προσημείωση υποθήκης, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, διεκδίκηση, μεσεγγύηση, προσωπική ή πραγματική δουλεία, απαλλοτρίωση και από κάθε άλλο νομικό ή πραγματικό ελάττωμα και από κάθε δικαστική ή εξώδικη φιλονικία, διένεξη και αμφισβήτηση, σε εφαρμογή του από 04-10-2002 Πρωτοκόλλου Συνεργασίας το οποίο υπεγράφη μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Δημάρχου Δραπετσώνας. Για μεταβίβαση της κυριότητας των ανωτέρω ακινήτων στο Δημόσιο εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματικά βιβλία. Επί των οικοπέδων αυτών για την εφαρμογή του προγράμματος της στεγαστικής αποκατάστασης των 150 οικογενειών της περιοχής Αγίου Διονυσίου Δραπετσώνας, των οποίων οι κατοικίες τους υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 1999 κατασκευάστηκαν τρεις πολυκατοικίες με δαπάνες και επιμέλεια του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Ελληνικό Δημόσιο και ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας για τη μεταβίβαση αυτή απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του οικείου φόρου δωρεάν παραχώρησης, φορολογικής ενημερότητας, της ασφαλιστικής ενημερότητας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την καταβολή του προβλεπόμενου δικαιώματος του Ταμείου Νομικών, τέλους Κτηματολογίου και των αναλογικών συμβολαιογραφικών αμοιβών (άρθρα 1(α) και 6 της υπουργικής απόφασης 100692/2009 (ΦΕΚ 1487/Β/2009)). Επιπλέον, ο Δήμος απαλλάσσεται από την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4178/2013, προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη και βεβαίωσης μηχανικού, καθώς και τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων και εν γένει κάθε πιστοποιητικού ή βεβαίωσης που ορίζεται στον ανωτέρω νόμο.

 

Οι συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών που θα αφορούν τα οικόπεδα με αριθμούς ΚΑΕΚ 05 045 02 30 009/0/0, 05 045 01 26 001 /0/0, 05 045 01 27 010/0/0, 05 045 01 09 001/0/0, 05 045 01 09 002/0/0 θα καταρτιστούν ενώπιον συμβολαιογράφου ορισμένου από το συμβολαιογραφικό σύλλογο Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Για τη σύνταξη των οριζόντιων ιδιοκτησιών και των αντίστοιχων κανονισμών το Ελληνικό Δημόσιο έχει τις ίδιες απαλλαγές που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο.}

 

β) Η έκδοση των οικοδομικών αδειών για την ανέγερση των νέων πολυκατοικιών του προγράμματος της προηγούμενης περίπτωσης γίνεται από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων.

 

γ) Τα ποσοστά ιδιοκτησίας επί των οικοπέδων που βρίσκονται οι κατεδαφιστέες οικοδομές των σεισμοπλήκτων της περιοχής που αναφέρεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1807/1988, όπως συμπληρώνεται με το άρθρο αυτό, οι οποίοι θα υπαχθούν στο πρόγραμμα της στεγαστικής συνδρομής, μεταβιβάζονται στο Ελληνικό Δημόσιο, άνευ χρηματικού ανταλλάγματος, κατά κυριότητα και κατά χρήση και διαχείριση στη γενική γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με μονομερή δήλωση των δικαιούχων ενώπιον συμβολαιογράφου, η οποία θα μεταγραφεί νόμιμα με φροντίδα τους στο οικείο υποθηκοφυλακείο. Τα τέλη και δικαιώματα γενικώς των συμβολαιογράφων, του υποθηκοφύλακα και τρίτων ορίζονται στο μισό των ισχυόντων κατά τις γενικές διατάξεις.

 

Οι μονομερείς συμβολαιογραφικές πράξεις παραίτησης από τα εμπράγματα δικαιώματα των ιδιοκτητών των σεισμόπληκτων κατοικιών υπέρ του Δημοσίου θεωρούνται πάγιες ως προς τα δικαιώματά τους και οι ιδιοκτήτες, κατά παρέκκλιση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης οποιουδήποτε πολεοδομικού ή φορολογικού πιστοποιητικού, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, και εν γένει βεβαίωσης, πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου που ορίζει οποιοσδήποτε νόμος που ισχύει ως σήμερα, το οποίο απαιτείται για τη σύνταξη και υπογραφή τους, πλην των πιστοποιητικών βαρών και διεκδικήσεων. Επίσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου στη δημόσια οικονομική υπηρεσία. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των οριστικών παραχωρητηρίων, καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς των βαρών από το σεισμόπληκτο ακίνητο στο ακίνητο που θα παραχωρηθεί σε αντικατάσταση του παλαιού, θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

δ) για την απόδειξη της κυριότητας και των λοιπών εμπράγματων δικαιωμάτων όσων θα υπαχθούν στο πρόγραμμα της περίπτωσης α, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί αποκαταστάσεως σεισμοπλήκτων.

 

ε) Σε περίπτωση άρνησης κάποιων ιδιοκτητών ή εμπράγματων δικαιούχων των σεισμόπληκτων οικοδομών, να παραχωρήσουν εκούσια τα δικαιώματά τους στο Ελληνικό Δημόσιο, κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, υπέρ του Δημοσίου, θεωρουμένου του παρόντος σκοπού ως δημόσιας ωφέλειας και επιτρεπομένης της επίταξης των ακινήτων μετά την κήρυξη και πριν τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, με καταβολή αποζημίωσης για απώλεια τυχόν εσόδων, με πρακτικό που θα συνταχθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και απαρτίζεται από υπαλλήλους της πιο πάνω Υπηρεσίας.

 

Κατά του πρακτικού της άνω επιτροπής χωρεί ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίησή του στους ενδιαφερομένους και η προς τούτο προθεσμία, όπως και η άσκησή της, δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 69 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), καθώς και στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 278/1999 (ΦΕΚ 232/Α/1999), αντί των λέξεων τα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και τα 25.000.000 δραχμές αντίστοιχα, τίθενται οι λέξεις το ποσό του ενάμισι εκατομμυρίου (1.500.000) ευρώ.

 

3. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), αντί των λέξεων υποπαράγραφος 2 Ζώνη Β τίθενται οι λέξεις υποπαράγραφος 1 Ζώνη Α.

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του νόμου 3044/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι όροι δόμησης του Σταδίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας.}

 

γ) Επιτρέπεται η ανέγερση του 3ου γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας εντός της Ζώνης Β του άρθρου 21 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) και έναντι του Οικοδομικού Τετραγώνου 693 του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Οι όροι δόμησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.