Νόμος 3164/03 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται εκεί, μπορεί, εφόσον δεν προβλέπεται να παρέχεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων επιχορήγηση, να εκπονείται πρόγραμμα αποκατάστασης από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 3044/2002. Η μελέτη εγκρίνεται από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επέχει θέση οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση των εργασιών ανάπλασης, αποκατάστασης ή αισθητικής αναβάθμισης του κτιρίου, εφόσον η αρμοδιότητα για την έκδοση οικοδομικών αδειών ασκείται από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν στις εργασίες που εκτελούνται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου ή κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 3044/2002, μέχρι την 10-07-2004, είναι ο εργολάβος που αναλαμβάνει την εκτέλεσή τους.

 

3. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000), καθώς και της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001), η ανάρτηση διαφημίσεων επί των καλυμμάτων των ικριωμάτων σε κτίρια των οποίων οι όψεις ανακαινίζονται κατ' εφαρμογή προγράμματος αποκατάστασης και συντήρησης των όψεων κτιρίων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο φορέας υπέρ του οποίου παρέχεται το δικαίωμα ανάρτησης και κάθε σχετικό θέμα. Το αντάλλαγμα που επιτυγχάνεται χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών αποκατάστασης σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στην ανωτέρω απόφαση.

 

β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 732/1977 (ΦΕΚ 310/Α/1977) αντί 10% τίθεται 20% και στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι λέξεις καθώς επίσης για την κατασκευή έργων υποδομής.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 180/Α/1984) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Για τα έργα που δημοπρατούνται από το Δήμο Αθηναίων μέχρι 10-07-2004, οι δημοπρασίες αυτές μπορούν να διεξάγονται κατά ημέρα Τετάρτη και Παρασκευή και ώρα 11 προ μεσημβρίας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί δημοπρασία την ημέρα που ορίζεται, διενεργείται σε άλλη ημέρα Τετάρτη ή Παρασκευή αντίστοιχα, την ίδια ώρα.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.