Νόμος 3166/03 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συμβάσεις ενεχυρίασης μετοχών, μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο αξιών, ή εταιρικών μεριδίων ή σημάτων ή άλλων διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, που εμπίπτουν στην έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/2002) περιβάλλονται υποχρεωτικά το συμβολαιογραφικό τύπο και γνωστοποιούνται με ποινή ακυρότητας εντός δέκα ημερών από την κατάρτισή τους στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Επίσης, στις ανωτέρω αρχές γνωστοποιούνται με ποινή ακυρότητας, εντός δέκα ημερών από την κατάρτισή τους, οι συμβάσεις δανείου ή σύστασης αλληλόχρεου λογαριασμού, οι οποίες καταρτίζονται από τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, με τον τύπο που προβλέπεται για τις συμβάσεις αυτές στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για ποσό που υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις δανείου ή σύστασης αλληλόχρεου λογαριασμού, που συνάπτονται με το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για ποσό μικρότερο του δεκαπέντε τοις εκατό του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, αλλά αθροιστικά υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό. Η γνωστοποίηση των συμβάσεων, που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, γίνεται με επιμέλεια οποιουδήποτε από τους αντισυμβαλλομένους. Οι τυχόν υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συμβάσεις δανείου ή αλληλόχρεου λογαριασμού, οι οποίες δεν έχουν καταρτιστεί με τον τύπο που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους, θεωρούνται ως έγκυρες από το χρόνο αυτόν, εφόσον κοινοποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο εντός τριάντα ημερών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε από την παράγραφο 25)α του άρθρου 12 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005).

 

2. Η ενεχυρίαση άυλων ονομαστικών μετοχών επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης εισηγμένων σε Χρηματιστήριο Αξιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας για τη σύσταση βαρών επί άυλων μετοχών.

 

Σε περίπτωση που η σχετική σύμβαση περιβάλλεται τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, απαιτείται να βεβαιώνεται επί του ίδιου εγγράφου από αρμόδια αρχή ότι οι υπογραφές των συμβαλλομένων είναι γνήσιες. Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία οφείλει να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, τις κατατιθέμενες συμβάσεις ενεχυρίασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.

 

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου αυτού, σε κάθε άλλη περίπτωση οι συμβάσεις ενεχυρίασης άυλων μετοχών των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ισχύουν έναντι πάντων από το χρόνο καταχώρησής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής αξιών του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 25)β του άρθρου 12 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005).

 

3. Οι συμβάσεις ενεχυρίασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, που υπερβαίνουν το 1% του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, που υπάγονται στις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3310/2005 και με τις οποίες εκχωρείται στον ενεχυρούχο δανειστή το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρείας για οποιοδήποτε θέμα ή για θέματα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας, εγκρίνονται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ύστερα από έλεγχο συνδρομής, ως προς τον ενεχυρούχο δανειστή, των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπει η οικεία νομοθεσία για τους μετόχους ή τους εταίρους των ανωτέρω επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης. Η απόφαση για την έγκριση ή μη των ανωτέρω συμβάσεων εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 45 ημερών από τη γνωστοποίησή τους στην αρμόδια για την έγκριση αρχή. Στην έγκριση της παρούσας παραγράφου υπόκειται και η εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου για κάθε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 25)γ του άρθρου 12 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

4. Οι συμβάσεις ενεχυρίασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων της παραγράφου 3, που έχουν καταρτισθεί και γνωστοποιηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εγκρίνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση μη έγκρισης, η εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου παύει να ισχύει για το μέλλον, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 181 του Αστικού Κώδικα.

 

5. Η απόκτηση από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με μία ή περισσότερες συμβάσεις ή άλλες πράξεις μεταβίβασης, μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, που υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό του κεφαλαίου επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, που υπάγονται στις περιπτώσεις α' και δ' του άρθρου 1 του νόμου 3021/2002, ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, όσον αφορά τη συνδρομή των όρων και των προϋποθέσεων, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των μέσων χρηματοδότησης των αντίστοιχων επιχειρήσεων, καθώς και την αποφυγή συγκέντρωσης στον ίδιο ή στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταβίβαση των ανωτέρω μέσων ενημέρωσης ως επιχειρήσεων. Εάν οι προβλεπόμενες στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις παύσουν, ολικώς ή μερικώς, να ισχύουν μετά από την έκδοση της σχετικής εγκριτικής πράξης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3021/2002. Για τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών, έγκριση απαιτείται μόνο για τις συμβάσεις μεταβίβασης μετοχών που υπερβαίνουν, αυτοτελώς ή αθροιστικά με άλλες προγενέστερες μεταβιβάσεις, το είκοσι τοις εκατό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

 

Για τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης της παρούσας παραγράφου όλες οι γνωστοποιήσεις των μεταβιβάσεων μετοχών που προβλέπονται στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1992 (ΦΕΚ 122/Α/1992) γίνονται και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

 

Για την απόκτηση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων λόγω κληρονομικής διαδοχής, ο διοικητικός έλεγχος της παρούσας παραγράφου ασκείται μετά την παρέλευση τριών μηνών από το χρόνο κτήσης.

 

Αντίγραφο των αποφάσεων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο πλαίσιο του διοικητικού ελέγχου της παρούσας παραγράφου κοινοποιείται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 25)α του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 3110/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005).

 

6. Η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τους μετόχους των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, που υπάγονται στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3021/2002, ισχύει και για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο εκχωρείται για οποιαδήποτε επαχθή ή χαριστική αιτία το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση των επιχειρήσεων αυτών για οποιοδήποτε θέμα ή για θέματα σχετικά με τη διοίκησή τους.

 

7. Το εδάφιο β' της παραγράφου 3 εφαρμόζεται αναλόγως και για την έγκριση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, των συμβάσεων μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3021/2002, οι οποίες καταρτίζονται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου. Η είσοδος νέων μετόχων ή εταίρων μετά από αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης υπόκειται στην έγκριση, που τυχόν προβλέπεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για τη μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων της ίδιας επιχείρησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.