Νόμος 3185/03 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και εναέριων μεταφορών - Επιθεωρητές Προτύπων Ασφαλείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο Σώμα Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που συστάθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α/2001) και συγκροτήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 57/2002 (ΦΕΚ 50/Α/2002), συνιστώνται εξήντα (60) θέσεις Επιθεωρητών Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων.

 

β. Οι Επιθεωρητές είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου της ασφάλειας των πτήσεων, που αφορούν το προσωπικό, το αεροσκάφος και τη λειτουργία των αεροπορικών εταιριών και την από μηχανικής άποψης ικανότητα του αεροσκάφους να ίπταται με ασφάλεια. Στην αρμοδιότητα των Επιθεωρητών Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων περιλαμβάνεται και η εποπτεία, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών των λοιπών ειδικοτήτων που αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων.

 

γ. Οι Επιθεωρητές Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων είναι πλήρους απασχόλησης και προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η οποία συνάπτεται μεταξύ αυτών και του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πενταετούς διάρκειας, δυνάμενη να παραταθεί για μία μόνο φορά και για χρονικό διάστημα από ένα έως τρία έτη. Οι Επιθεωρητές Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 

i) 9.000 ώρες πτήσεων συνολικά σε αεροπλάνα μεταφοράς επιβατών Πολιτικής Αεροπορίας εκ των οποίων 5.000 ώρες. Κυβερνήτη - Κ1. Οι ώρες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε αερομεταφορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

ii) ικανοποιητική γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας,

 

iii) πιστοποιητικά Ισχύος Πτυχίου Εναέριων Γραμμών Πτήσεων δια Οργάνων και Πιστοποιητικό Υγείας Α' σε ισχύ,

 

iv) ικανότητα τύπου σε τρεις, κατ' ελάχιστο, τύπους αεροσκαφών μεταφοράς επιβατών Πολιτικής Αεροπορίας Ελληνικού Νηολογίου,

 

v) επιτυχή περάτωση όλων των εκπαιδεύσεων στον αερομεταφορέα από τον οποίο προέρχονται, που να προκύπτει από βεβαίωση του αερομεταφορέα και να μην έχει καταλογιστεί ευθύνη σε βάρος τους για αεροπορικό ατύχημα,

 

vi) να μην έχουν υπερβεί το πεντηκοστό τέταρτο έτος της ηλικίας τους κατά την πρόσληψη.

 

δ. Οι υποψήφιοι Επιθεωρητές, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επιθεωρητή πρέπει να περατώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση, στα αντικείμενα, που αναφέρονται στα εδάφια γ' και δ' (δ)α. - δ)στ.) του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2002 (ΦΕΚ 50/Α/2002). Επίσης οι Επιθεωρητές Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων πρέπει να διατηρούν το Πτυχίο Εναέριων Γραμμών Πτήσεων δια Οργάνων σε ισχύ, σύμφωνα με διαδικασίες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και με δαπάνες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά το άρθρο 32 του νόμου 2912/2001 και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεσή του.

 

στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αποδοχές των Επιθεωρητών Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων της παραγράφου αυτής

 

2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 35 του νόμου 2912/2001, στο τέλος του δεύτερου εδαφίου προστίθενται οι λέξεις καθώς και του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και των διερευνητών κατά την εν πτήσει άσκηση των καθηκόντων τους.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών δύνανται να τροποποιούνται τα εδάφια α', β' και γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ως προς τον αριθμό των θέσεων, τις αρμοδιότητες, τους όρους απασχόλησης και τα απαιτούμενα προσόντα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3717/2008 (ΦΕΚ 239/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.