Νόμος 3185/03 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα συνεργεία που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25-02-1988 και έλαβαν την άδεια ορισμένου χρόνου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 224/1997, παρατείνεται αυτοδικαίως η προσωρινή άδεια λειτουργίας τους μέχρι 31-12-2003. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παράτασης της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων αυτών για μία ακόμη τριετία, ως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η υποβολή αυτών για την έκδοση της προσωρινής άδειας.

 

2. Η ελάχιστη απαιτούμενη ωφέλιμη επιφάνεια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας συνεργείου μηχανικών μερών (επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988), όπως ισχύει, καθορίζεται σε 60 m2.

 

3. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 (ΦΕΚ 91/Α/1970), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων - εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων - σταθμών πάσης φύσεως αυτοκινήτων σταθμών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων - εγκαταστάσεων προετοιμασίας των προς παράδοση αυτοκινήτων (ΡDΙ - pre delivery inspection) - εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού και λίπανσης οχημάτων και περί των προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας, εντός αυτών, συμπληρωματικών δραστηριοτήτων (εμπορικών, παροχής υπηρεσιών) ως επίσης και περί της κυκλοφοριακής συνδέσεως των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων μετά των προ αυτών οδών

 

1. Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, εγκαταστάσεων προετοιμασίας των προς παράδοση αυτοκινήτων, εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός όλων των ανωτέρω εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων (όπως εμπορικών, παροχής υπηρεσιών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, ως και οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας: α) πρατηρίων καυσίμων και β) σταθμών αυτοκινήτων πάσης φύσεως, κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, ως και τα της ίδρυσης συμπληρωματικών εντός όλων των ανωτέρω εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων (εμπορικών, παροχής υπηρεσιών), καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω ή και άλλων εγκαταστάσεων - επιχειρήσεων με τις προ αυτών διερχόμενες εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές ή κοινοτικές και αγροτικές οδούς.

 

Ωσαύτως με αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, ως και οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων,εγκαταστάσεων σταθμών (χώρων στάθμευσης) φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων, ως και παντός είδους αμαξοστασίων απλής ή ολοκληρωμένης υποδομής σταθμών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, εγκαταστάσεων προετοιμασίας των προς παράδοση αυτοκινήτων (ΡDΙ - pre delivery inspection), εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός όλων των ανωτέρω εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων (εμπορικών, παροχής υπηρεσιών).}

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια, εφόσον δεν επαρκούν οι μηχανικοί του Δημοσίου, από ιδιώτες διπλωματούχους ή πτυχιούχους μηχανολόγους ή ηλεκτρολόγους, κατά περίπτωση, αποδεδειγμένης εμπειρίας και πιστοποιημένους από αρμόδιο φορέα, των επιθεωρήσεων και των ηλεκτρολογικών ελέγχων που προβλέπονται στις εγκαταστάσεις του άρθρου 2 της οίκοθεν 24841/1144/17-04/30-04-2001 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 502/Α/2001).

 

Β).Οι επιθεωρήσεις θα γίνονται με μέριμνα και ευθύνη των κατά τόπους Νομαρχών.

 

5. Εντός εννέα μηνών (για σταθμούς μέσου και μεγάλου μεγέθους) από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, επιβάλλεται η τοποθέτηση στους υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτών ειδικών συστημάτων ανίχνευσης και ελέγχου του μονοξειδίου του άνθρακα (CO). Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκπόνηση και έγκριση της σχετικής μελέτης, την τοποθέτηση των συστημάτων αυτών, τον περιοδικό έλεγχο της καλής λειτουργίας τους, τις τυχόν κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της και τα λοιπά συναφή θέματα.

 

6. Συσκευές, μηχανήματα και εξαρτήματα συνεργείων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που αποσκοπούν στην εν γένει προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των εκπομπών ρύπων (όπως φίλτρα αντιρρύπανσης βαφείων, ηχοπαγίδες εγκαταστάσεων εξαερισμού, αεραγωγοί απαγωγής απαερίων βαφής ή εξαερισμού), με συνολική επιφάνεια μέχρι τριών τετραγωνικών μέτρων σε κάτοψη, δύνανται να τοποθετούνται και σε ακάλυπτους εν γένει χώρους του οικοπέδου, χωρίς να λογίζονται ως δομικά στοιχεία ούτε να προσμετρώνται στο ποσοστό κάλυψης και στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.

 

7. Εργοστασιακής κατασκευής αυτοτελή μηχανήματα ή συσκευές στα οποία διενεργείται ολοκληρωμένη η εργασία για την οποία έχουν σχεδιαστεί, όπως φούρνοι βαφής αυτοκινήτων, διάταξη προεργασίας βαφής, αεροσυμπιεστής, συγκρότημα ζυγοστάθμισης, συγκρότημα ευθυγράμμισης, πλυντήριο αυτοκινήτων, επιτρέπεται να τοποθετούνται, καταλαμβάνοντας μία ή περισσότερες θέσεις, και στους νόμιμα υφιστάμενους βοηθητικούς χώρους των κτιρίων, όπως οι αποθήκες και οι εν γένει στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, χωρίς να απαιτείται η έκδοση ή αναθεώρηση της άδειας οικοδομής, ούτε ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/1998) κατά το στάδιο έγκρισης της συμπληρωματικής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου απαιτείται ο φορέας εκμετάλλευσης του συνεργείου να είναι κύριος ή νόμιμος κάτοχος των προαναφερόμενων βοηθητικών χώρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 

8. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και στα αυτοτελώς εγκαθιστάμενα εργοστασιακής κατασκευής αυτόματα μηχανήματα πλύσεως - στεγνώματος αυτοκινήτων τύπου σήραγγας (tunnel) ή και για τα συνήθη αυτόματα κυλιόμενα παλινδρομικά επί σιδηροτροχιάς πλυντήρια αυτοκινήτων (roll over). Για την εφαρμογή της απαιτείται ο φορέας εκμετάλλευσης του πλυντηρίου να είναι κύριος ή νόμιμος κάτοχος των βοηθητικών χώρων.

 

Εφόσον το πλυντήριο αυτοκινήτων λειτουργεί εντός ή σε επαφή με χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, ο κάτοχος της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του πλυντηρίου αυτοκινήτων μπορεί να είναι διαφορετικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τον κάτοχο της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.