Νόμος 3185/03 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορευματικών, επιβατικών και σιδηροδρομικών μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η περίπτωση β' του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1073/1980 (ΦΕΚ 214/Α/1980), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 16 του νόμου 2465/1997 και όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 2801/2000, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Με τόπο φόρτωσης οποιοδήποτε σημείο ευρισκόμενο εντός των ορίων του νομού της διοικητικής μονάδας της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σημείο όμορου νομού και αντίστροφα. Ως όμοροι νομοί, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοούνται εκείνοι που έχουν κοινά χερσαία σύνορα, καθώς και οι νομοί που συνδέονται μεταξύ τους με τεχνητά μέσα όπως γέφυρες, υπόγειες σήραγγες. Ειδικά για τις μεταφορές μεταξύ νησιών, ως όμοροι νομοί θεωρούνται όλα τα νησιά που συνδέονται απευθείας ακτοπλοϊκά μεταξύ τους. Επιτρέπεται η διενέργεια μεταφορών με Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα της συγκεκριμένης κατηγορίας:

 

1. Από το Νομό Ευβοίας προς το Νομό Αττικής και αντίστροφα.

 

2. Από το Νομό Πιερίας προς το Νομό Θεσσαλονίκης και αντίστροφα.

 

3. Από το Νομό Καβάλας προς το Νομό Θεσσαλονίκης και αντίστροφα.}

 

β. Στο άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 304/1969 (ΦΕΚ 195/Α/1969) προστίθεται εδάφιο ι)β' ως ακολούθως:

 

{ι)β. Κλινικών, νοσηλευτηρίων και θεραπευτηρίων.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 2671/1998 (ΦΕΚ 289/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι δραστηριότητες του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας που αφορούν στη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών μεταφορών μπορούν να διαχωριστούν και,να ασκηθούν από ιδιαίτερες ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 2366/1995 και του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, ως ισχύουν.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 324/1996 (ΦΕΚ 220/Α/1996) αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{3. Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν νομίμως σε κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του παρόντος χορηγείται δικαίωμα πρόσβασης στην ελληνική σιδηροδρομική υποδομή υπό δίκαιους όρους με σκοπό την εκμετάλλευση υπηρεσιών διεθνών συνδυασμένων μεταφορών εμπορευμάτων.}

 

4. α. Αντικαθίσταται η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) ως εξής:

 

{β. Για την ενίσχυση των επενδύσεων του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 διατίθενται:

 

(i) Τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει

 

(ii) Δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου.

 

(iii) Σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων, ενός ή περισσοτέρων νομών ή Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων και δημοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνένωση αυτή όλα τα Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων του νομού ή των νομών ή της μεμονωμένης νήσου ή τουλάχιστον όλα τα υπεραστικά Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων, το ποσοστό της ενίσχυσης για την περίπτωση του στοιχείου (i) για την αγορά καινούργιων λεωφορείων ανέρχεται σε 35% και για την περίπτωση του στοιχείου (ii) για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε 15%.}

 

β. Πράξεις νομαρχών με τις οποίες συστήθηκαν Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων σε νήσους που δεν αποτελούν ίδιο νομό και οι οποίες δημοσιεύθηκαν μετά την ισχύ του νομού 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) θεωρούνται ότι είναι νόμιμες και σε ισχύ από τότε που δημοσιεύθηκαν.

 

γ. Η προθεσμία για την εκταμίευση των ενισχύσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 2963/2001 παρατείνεται μέχρι 30-09-2004.

 

δ. Στο εδάφιο α' της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του νόμου 2963/2001 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

 

{Αν η αντικατάσταση λεωφορείων υπάγεται στην περίπτωση (iii) του εδαφίου β' της παραγράφου 3, τότε από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 13 καλύπτεται έως το 15% της τιμής κτήσης αυτών. Για τα Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων μεμονωμένων νήσων, όταν δεν συντρέχει περίπτωση συνένωσης, το παραπάνω ποσοστό ανέρχεται σε 15% της τιμής κτήσεως αυτών.}

 

ε. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου 2963/2001 μετά τη λέξη μπορούν προστίθενται οι λέξεις ή να συστήνουν κοινοπραξίες.

 

στ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 2963/2001 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

 

{Για τα λεωφορεία των Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων νήσων με πληθυσμό κατά την τελευταία απογραφή μέχρι 3.000 κατοίκους το όριο ηλικίας των είκοσι τριών ετών του άρθρου 11 εφαρμόζεται από 01-01-2006.}

 

5. α. Δημόσιες ή δημοτικές εγκαταστάσεις υγιεινής, αναψυκτηρίων, περιπτέρων και άλλων βοηθητικών χώρων, καθώς και ιδιωτικών αναψυκτηρίων και περιπτέρων, που λειτουργούν σε δημόσιες, δημοτικές ή κοινόχρηστες εκτάσεις, αν οι χώροι των εγκαταστάσεων αυτών είναι αναγκαίοι για τη διέλευση του τροχιόδρομου ή την κατασκευή 'των αναγκαίων εγκαταστάσεών, του (στάσεων, στύλων, υποσταθμών κ.λ.π.), απομακρύνονται και εγκαθίστανται σε νέες θέσεις με έξοδα της ΤΡΑΜ Ανώνυμη Εταιρεία.

 

β. Από την ΤΡΑΜ Ανώνυμη Εταιρεία αποστέλλεται στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, στην Αστυνομική Αρχή και στον τυχόν ιδιοκτήτη, ενοικιαστή ή χρήστη σχέδιο στο οποίο θα σημειώνεται η νέα θέση. Οι εργασίες απομάκρυνσης ή μετεγκατάστασης θα αρχίζουν μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση των παραπάνω σχεδίων.

 

6.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7Α του νόμου [Ν] 2669/1998 (ΦΕΚ 283/Α/1998) το οποίο άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 3)β του άρθρου 14 του νόμου 2867/2000 (ΦΕΚ 273/Α/2000) προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

{Τα όργανα της ΤΡΑΜ Ανώνυμη Εταιρεία που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα που εκτελούνται από αυτή ορίζονται, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο φορέας ή η υπηρεσία, που έχει την ευθύνη συντήρησης των οδών ή τμημάτων αυτών, από τις οποίες διέρχεται ο τροχιόδρομος και των λοιπών χώρων στους οποίους υφίστανται εγκαταστάσεις του.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς τη Σύσταση 98/376/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 04-06-1998 σχετικά με το Δελτίο Στάθμευσης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

 

8. α. Στα πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται να λάβουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων ταξί (ραδιοταξί, περιλαμβάνονται οι ανώνυμες εταιρείες και οι συνεταιρισμοί του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003).

 

β. Όσα ειδικά ραδιοδίκτυα ταξί (ραδιοταξί μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες ή συνεταιρισμούς του νόμου [Ν] 3109/2003, διατηρούν το δικαίωμα τής συχνότητας την οποία κατείχαν ήδη νομίμως.

 

γ. Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικού ραδιοδικτύου ταξί ακολουθούνται οι διαδικασίες των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 587/1988 (ΦΕΚ 282/Α/1988) και 482/1987 (ΦΕΚ 220/Α/1987), όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

δ. Το όριο ηλικίας των οδηγών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ορίζεται στα 69 έτη.

 

Η ειδική άδεια οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου ανανεώνεται υποχρεωτικά στα 67 έτη ηλικίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανανέωσης ειδικών αδειών.

 

Το όριο ηλικίας των οδηγών λεωφορείων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και των σχολικών λεωφορείων ορίζεται στα 55 έτη. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι το 60ο έτος, αν προηγούνται οι ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται για την ανανέωση της άδειας οδήγησης και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να παρατείνεται για μία ακόμη φορά, μετά τη συμπλήρωση του 60ου έτους, το ανώτατο όριο μέχρι το 67ο έτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

9. Στην περιοχή εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών εντάσσεται από την 01-09-2003 η περιοχή της Σαρωνίδας Αττικής, με εξυπηρέτηση και των σημείων από τα οποία διέρχεται η γραμμή του Οργανισμού Αστικού Συγκοινωνιών Αθηνών.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 2669/1998, όπως αυτές ισχύουν.

 

Από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης θεωρείται καταργημένη κάθε διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στην εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

 

10. Ανήλικα πρόσωπα, τα οποία αποκτούν δικαίωμα επί της άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου ή φορτηγού δημόσιας χρήσης, ολόκληρου ή ιδανικών μεριδίων, λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς εν ζωή ή λόγω κληρονομιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4278/1962 (ΦΕΚ 191/Α/1962) και του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1061/1971 (ΦΕΚ 270/Α/1971) διατηρούν το δικαίωμα αυτό μέχρι την ενηλικίωσή τους. Μετά την ημερομηνία ενηλικίωσης και μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 346/2001, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.