Νόμος 3185/03 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την πολεοδομική έγκριση της περίπτωσης η' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) των κατασκευών κεραιών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε σταθερή βάση, κεραιών συγκαναλικού δικτύου (ΤΕΤΑΑ) και των κεραιών διασύνδεσής τους με το σταθερό δίκτυο, οι οποίες εγκαθίστανται εντός των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, κύριων και βοηθητικών, για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, αρμόδια είναι η υπηρεσία που έχει χορηγήσει την οικοδομική άδεια της ολυμπιακής εγκατάστασης.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης της πολεοδομικής έγκρισης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

2. Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία των αυτοκινούμενων ή μεταφερόμενων κατασκευών κεραιών (τοποθετημένων επί οχήματος πλήρως αυτόνομων με ιστό ύψους έως 12 m και εξοπλισμό εκπομπής και λήψης) σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, ή κεραιών συγκαναλικού δικτύου (ΤΕΤΑΑ) και κεραιών διασύνδεσής τους με το δίκτυο, οι οποίες (κατασκευές κεραιών) χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο κοινό και αποσκοπούν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, απαιτείται μόνον η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης [Α] 53571/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/2000) Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά, καθώς και η εκχώρηση των αναγκαίων συχνοτήτων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Οι κατασκευές κεραιών της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 1 παύουν να χρησιμοποιούνται και αίρεται αυτοδίκαια η νομιμότητα χρήσης τους με τη λήξη των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων 2004.

 

3. Για τη νόμιμη λειτουργία ασυρματικών συστημάτων που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους, τα οποία αποτελούν συστήματα αυτοκινούμενα ή μεταφερόμενες κατασκευές (όπως μονάδες δορυφορικών μεταδόσεων, σταθμοί μικροκυματικών ζεύξεων, σταθμοί βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, των Ολυμπιακών Χρηστών, των διαπιστευμένων μέσων ενημέρωσης, της Ολυμπιακής Οικογένειας, της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004) και τα οποία λειτουργούν εντός και εκτός ολυμπιακών εγκαταστάσεων και αποσκοπούν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, απαιτείται μόνον έκδοση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προσωρινής άδειας ορισμένης διάρκειας για τη χρήση ραδιοσυχνότητας. Τα ασυρματικά συστήματα της παρούσας παραγράφου παύουν να χρησιμοποιούνται και αίρεται αυτοδίκαια η νομιμότητα χρήσης τους, με τη λήξη των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων 2004.

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υπερισχύουν δε κάθε αντίθετης διάταξης νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.