Νόμος 3199/03 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Συμβούλιο Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων και Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης νοείται στο εξής Συμβούλιο Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέχρι το διορισμό του, ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα.

 

Στο Συμβούλιο Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συμμετέχουν, με βάση την περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού (Υδατικό Διαμέρισμα) που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5:

 

α) ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέχρι το διορισμό του ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως πρόεδρος,

 

β) ο(οι) Προϊστάμενος(οι) της(των) Διεύθυνσης (Διευθύνσεων) Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που είναι αρμόδια(ες) για τη συγκεκριμένη λεκάνη απορροής ποταμού,

 

γ) εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι της(των) Περιφέρει- ας(ων) στα διοικητικά όρια της(των) οποίας(ων) εκτείνεται η περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού,

 

δ) εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι της(των) οικείας(ων) Περιφερειακής(ων) Ενότητας (Ενοτήτων),

 

ε) ένας εκπρόσωπος από κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήμων που δραστηριοποιείται εντός της λεκάνης απορροής ποταμού,

 

στ) ένας εκπρόσωπος όλων των οικείων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού,

 

ζ) ένας εκπρόσωπος όλων των οικείων Επιμελητηρίων (Τεχνικού, Γεωτεχνικού και Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου), που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού,

 

η) ένας εκπρόσωπος όλων των οικείων Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού,

 

θ) ένας εκπρόσωπος όλων των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται για θέματα προστασίας των υδάτων εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού,

 

ι) ένας εκπρόσωπος όλων των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού,

 

ι)α) ένας εκπρόσωπος από κάθε φορέα διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986, όπως ισχύει και του άρθρου 13 του νόμου 3044/2002, εφόσον ο φορέας αυτός έχει συσταθεί.

 

Τα μέλη του Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν είναι αμειβόμενα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του νόμου 4423/2016 (ΦΕΚ 182/Α/2016).

 

1)β. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να συμμετέχουν ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι και άλλων κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων του δημόσιου τομέα, εκπρόσωποι επιστημονικών οργάνων, ιδρυμάτων ή οργανισμών, όπως του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Ερευνών (ΣΜΕ), του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), του Εθνικού Κέντρου Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες, για την ανάλυση και παρουσίαση θεμάτων τεχνικής φύσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1)β προστέθηκε με το άρθρο 53 του νόμου 4423/2016 (ΦΕΚ 182/Α/2016).

 

2. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων γνωμοδοτεί πριν την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης και εκφράζει τη γνώμη του προς το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για κάθε θέμα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων που αυτός του υποβάλλει.

 

3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων, πριν γνωμοδοτήσει για το Σχέδιο Διαχείρισης, το δημοσιοποιεί προκειμένου το κοινό να πληροφορηθεί το περιεχόμενο του και να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση γι αυτό, μέσα σε προθεσμία που ορίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων.

 

4. Η συγκρότηση του Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέχρι το διορισμό του με απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συγκαλείται κάθε φορά με μέριμνα του Προέδρου του.

 

Σε περίπτωση που το Υδατικό Διαμέρισμα εκτείνεται στα διοικητικά όρια περισσοτέρων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τα καθήκοντα προέδρου του Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η συγκρότηση του Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέχρι το διορισμό του, με απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συγκαλείται του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του νόμου 4423/2016 (ΦΕΚ 182/Α/2016).

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και η γραμματειακή υποστήριξη των Περιφερειακών Συμβουλίων Υδάτων, ο τρόπος δημοσιοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης και συμμετοχής του κοινού στη δημόσια διαβούλευση, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιείται η σύνθεση του Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών του, εφόσον κρίνεται ότι αυτό θα επιβοηθήσει ουσιαστικά στο έργο του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του νόμου 4423/2016 (ΦΕΚ 182/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.