Νόμος 3200/55 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητες των Νομαρχών διατηρούνται.

 

2. Επίσης διατηρούνται οι κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητες των περιφερειακών οργάνων των Υπουργείων .

 

3. Πάσα πράξις περιφερειακών οργάνων των Υπουργείων εχόντων δικαιοδοσία ευρυτέρου της του νομού, κοινοποιείται υποχρεωτικώς εις τον Νομάρχη εις ου την περιφέρεια υπάγεται το δι' ο η πράξις θέμα.

 

4. Ο Νομάρχης δύναται να διατάξει εφ' άπαξ και αιτιολογημένα την επί τριάκοντα το πολύ ημέρας αναστολή των περί ων η προηγουμένη & πράξεων και να αιτήσηται την εκ νέου κρίσιν παρά του καθ' ύλην αρμοδίου Υπουργού.

 

5. Οι κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητες των στο άρθρο 1 Υπουργών προς άσκηση εποπτείας, ελέγχου και επιθεωρήσεως επί των περιφερειακών αρχών και υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, διατηρούνται. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται και υπό των Νομαρχών.

 

6. Εις ας περιπτώσεις οι νόμου ορίζουν ότι δύναται ο Υπουργός να προεδρεύει των εν στο νόμο συμβουλίων η επιτροπών επιτρέπεται και εις τον Νομάρχη όπως προεδρεύει τούτων. Ο νομάρχης δύναται να παρίσταται εις τις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων ή διοικουσών επιτροπών των εν τω νομών εδρευόντων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των τοπικών διοικουσών επιτροπών των νομικών τούτων προσώπων των μη εδρευόντων εν τω νομών, εξαιρουμένου του Οργανισμού Κωπαΐδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του νομοθετικού διατάγματος 3620/1956 (ΦΕΚ 279/Α/1956).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.