Νόμος 3227/04 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Θέματα προσωπικού Οργανισμού Εργατικής Εστίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας συνιστάται και προστίθεται στον Οργανισμό του Διεύθυνση Πληροφορικής, η οποία απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:

 

Α. Τμήμα Προγραμματισμού και Έρευνας με αρμοδιότητες:

 

α) τη μέριμνα για την εφαρμογή των μέτρων και των προγραμμάτων για την απλούστευση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των δικαιούχων,

β) τη μέριμνα για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του Οργανισμού για ανάλυση, σχεδίαση, προγραμματισμό, τεκμηρίωση των εφαρμογών του και εκπόνηση ειδικών τεχνικών μελετών σκοπιμότητας,

γ) την αναζήτηση και την εγκατάσταση μέσων και μεθόδων τεχνολογίας για τις ανάγκες του Οργανισμού στον τομέα της πληροφορικής,

δ) την έρευνα και τη μελέτη των στοιχείων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Οργανισμού και τις ανάγκες των δικαιούχων του, με χρήση των σύγχρονων μεθόδων της Στατιστικής και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

 

Β. Τμήμα Μηχανοργάνωσης με αρμοδιότητες:

 

α) την παροχή υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, σε εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής (βάσεις πληροφοριών, υλικό μηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικό),

β) τη μέριμνα για την καλή λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του εξοπλισμού, την προετοιμασία δεδομένων, τον έλεγχο εισόδου εξόδου και την ασφάλεια του όλου συστήματος μηχανογραφικών εφαρμογών του Οργανισμού,

γ) τη δημιουργία μητρώου δικαιούχων του Οργανισμού και την επικαιροποίηση του.

 

Της Διεύθυνσης Πληροφορικής και των τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ 12 Πληροφορικής ή ΠΕ2 Τεχνικού ή ΠΕ14 Μαθηματικών ή εν ελλείψει τούτων ΠΕ Διοικητικού. Στα τμήματα μπορεί να προΐσταται και υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.

 

2. Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας συνιστάται και προστίθεται στον Οργανισμό του Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών και Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας, η οποία απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:

 

α) Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ) στο οποίο υπάγονται οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Οργανισμού Εργατικής Εστίας με αρμοδιότητες:

 

τη μελέτη και εισήγηση ίδρυσης Βρεφονηπιακών Σταθμών,
την οργάνωση, τη λειτουργία και το συντονισμό του έργου των Βρεφονηπιακών Σταθμών,
την εκπόνηση προγραμμάτων διδασκαλίας,
την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής και εκτέλεσης των προγραμμάτων,
την τήρηση γενικού μητρώου των παιδιών των Βρεφονηπιακών Σταθμών,
την οργάνωση του περιεχομένου των εορτών και λοιπών εκδηλώσεων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

 

β) Τμήμα Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας (ΚΕΝΕ) στο οποίο υπάγονται τα Κέντρα Εργαζόμενης Νεότητας, του Οργανισμού Εργατικής Εστίας με αρμοδιότητες:

 

τη μελέτη και ίδρυση Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας,
την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων,
την εκπόνηση προγραμμάτων διδασκαλίας στα Κέντρα Εργαζόμενης Νεότητας,
την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής και εκτέλεσης των προγραμμάτων,
την τήρηση γενικού μητρώου των μαθητών των Κέντρων,
την ενημέρωση των εργατοϋπαλλήλων για τους σκοπούς και την προσφορά των Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας,
την οργάνωση βιβλιοθηκών,
τη χορήγηση στους αποφοίτους ειδικών βεβαιώσεων,
τη μέριμνα για τη χορήγηση χρηματικών επάθλων σε διακριθέντες μαθητές των Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας,
τη συγκρότηση χορωδιακών και χορευτικών συγκροτημάτων των Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας

 

Καταργούνται οι διατάξεις των εδαφίων γ' και δ' της παραγράφου 1 και γ' και δ' της παραγράφου 2, του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 2/1977 (ΦΕΚ 5/Α/1977).

 

Της Διεύθυνσης και των τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 86 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

3. Οι υφιστάμενες στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας ενενήντα κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ3 Εκπαιδευτικών Πτυχιούχων Μέσων Σχολών μετατρέπονται και μεταφέρονται ως εξής:

 

α) πέντε στον κλάδο ΠΕ2 Τεχνικών ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού,

β) τρεις στον κλάδο ΠΕ12 Πληροφορικής,

γ) δύο στον κλάδο ΠΕ14 Μαθηματικών,

δ) τρεις στον κλάδο ΤΕ 13 Πληροφορικής,

ε) σαράντα πέντε στον κλάδο ΠΕ9 Παιδαγωγικής Νηπιαγωγών και

στ) τριάντα δύο στον κλάδο ΔΕ12 Μαγείρων.

 

Τα τυπικά προσόντα διορισμού είναι τα προβλεπόμενα από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως ισχύει, για τις ειδικότητες αυτές.

 

4. Οι υφιστάμενες στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας εκατόν είκοσι κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΥΕ2 Βοηθητικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μετατρέπονται και μεταφέρονται ως εξής:

 

α) σαράντα στον κλάδο ΤΕ5 Νηπιοβρεφοκομίας,

β) σαράντα στον κλάδο ΥΕ7 Προσωπικού Μαγειρείων,

γ) σαράντα στον κλάδο ΥΕ9 Προσωπικού Καθαριότητας.

 

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας κατ Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γίνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων ΠΕ2 Τεχνικών, ΠΕ12 Πληροφορικής, ΠΕ14 Μαθηματικών και ΤΕ13 Πληροφορικής στις Διευθύνσεις Τεχνικού και Πληροφορικής του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και των θέσεων ΠΕ9, ΔΕ12, ΤΕ5, ΥΕ7 και ΥΕ9 στους είκοσι δύο (22) υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και σε συνιστώμενους.

 

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το μόνιμο και το με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό προσωπικό, κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας του οργανισμού, των οποίων είχε ανασταλεί ή αναστέλλεται η λειτουργία, εντάσσεται σε κενές θέσεις προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η ένταξη γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις ως διοικητικό ή βοηθητικό προσωπικό του Οργανισμού, σε υφιστάμενους κλάδους ανάλογα με τα προσόντα του.

 

7. Το τμήμα Επιβραβεύσεων και Βοηθημάτων της Διεύθυνσης Μετ-εργασιακής Μέριμνας του Οργανισμού Εργατικής Εστίας καταργείται.

 

8. Στο άρθρο 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:

 

{22. Η πρόσληψη νηπιαγωγών ή νηπιοβρεφοκόμων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προς αναπλήρωση μητέρας υπαλλήλου στην οποία χορηγείται η κατά το άρθρο 52 παράγραφος 1 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) άδεια μητρότητας ή και η κατά το άρθρο 53 παράγραφος 1 του ίδιου νόμου άδεια για ανατροφή παιδιού γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του παρόντος άρθρου και διαρκεί όσο χρόνο απουσιάζει η υπάλληλος που αναπληρώνεται, που δεν μπορεί να υπερβαίνει όμως τους δώδεκα μήνες. Παράταση της σύμβασης πέραν των δώδεκα μηνών ή μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων μπορεί να ισχύουν επί μία διετία από την κατάρτισή τους, εφόσον αυτό αναφέρεται ρητώς στη σχετική ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού. Η πρόσληψη του εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της διετίας γίνεται από τους παραπάνω πίνακες με τη σειρά που οι υποψήφιοι έχουν καταταγεί σε αυτούς.}

 

9. Το αναγραφόμενο στο άρθρο 40 του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/1989) ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων δραχμών μετατρέπεται σε ευρώ και αναπροσαρμόζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.