Νόμος 3229/04 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διοικητικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που είναι το ανώτατο όργανο της κι απαρτίζεται από:

 

α) Τον Πρόεδρο.

β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

γ) Έναν εκπρόσωπο των καταναλωτών, που υποδεικνύεται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς.

δ) Τέσσερα μέλη με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης και χρηματοοικονομικής εποπτείας, που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών / Ένα από τα μέλη αυτά ορίζεται Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι ο νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 71 του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/2009).

 

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πρόσωπα καταξιωμένα και αναγνωρισμένα στην οικονομική και επιστημονική ζωή του τόπου ή της δημόσιας διοίκησης. Τα μέλη του πρέπει να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας και να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα της ιδιωτικής ασφάλισης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών γενικότερα, ώστε να συμβάλλουν με αυτές αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών της Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 71 του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/2009).

 

3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για θητεία τεσσάρων ετών. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναδιορίζεται για μια δεύτερη το πολύ θητεία. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αναδιορίζονται χωρίς περιορισμό θητειών.

 

4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται και ο Γενικός Διευθυντής της Επιτροπής με δικαίωμα γνώμης χωρίς ψήφο.

 

5. Οι αποδοχές του Προέδρου, καθώς και οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

 

6. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 υπό στοιχεία β', γ' και ε' φορείς οφείλουν, μέσα σε ένα μήνα αφότου λάβουν το σχετικό έγγραφο του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, να ορίσουν τα προβλεπόμενα τακτικά μέλη.

 

Σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας ή διαφωνίας των οικείων φορέων που δεν επιτρέπει τη διαπίστωση της επικρατούσας βούλησής τους, ο διορισμός των μελών από τους αντίστοιχους φορείς γίνεται από τον Υπουργό.

 

7. Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν επιτρέπεται να ασκεί, κατά τη διάρκεια της θητείας του, οποιοδήποτε επάγγελμα ή οποιαδήποτε αμειβόμενη δραστηριότητα. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους και κατά τα τρία επόμενα έτη από την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής, να συμμετέχουν στην ίδρυση, στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο επιχείρησης που τελεί υπό την κατά νόμο εποπτεία της Επιτροπής ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς επίσης και να παρέχουν στις ανωτέρω αναφερόμενες επιχειρήσεις, κατά το αυτό ως άνω χρονικό διάστημα, υπηρεσίες με οποιαδήποτε ιδιότητα. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας παραγράφου, ανεξαρτήτως πειθαρχικής ή ποινικής ευθύνης, ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 71 του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/2009).

 

8. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζεται με την ίδια διαδικασία νέο μέλος για το χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών. Σε περίπτωση κενώσεως περισσότερων θέσεων και μέχρι να διορισθούν νέα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, εφόσον παραμένουν τουλάχιστον πέντε από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου σε αυτά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

 

9. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να παύσει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής με απόφασή του, αν κατά τη διάρκεια της θητείας του συντρέξει σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή καταδίκη για αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση ή σε περίπτωση απουσίας του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς αποχρώντα λόγο επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις ή επί οκτώ συνολικά μέσα στο ίδιο έτος.

 

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως πέντε τουλάχιστον μέλη, μεταξύ των οποίων πρέπει να είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους της Επιτροπής που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

 

11. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα που αφορούν φυσικά πρόσωπα με τα οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και τον τρίτο βαθμό ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία τα ανωτέρω αυτά πρόσωπα συνδέονται με οποιαδήποτε έννομη σχέση ή στων οποίων τη διοίκηση ή το κεφάλαιο συμμετέχουν.

 

Η παράβαση του προηγούμενου εδαφίου δεν επιφέρει ακυρότητα της απόφασης, αλλά συνεπάγεται πειθαρχική και ενδεχομένως ποινική ευθύνη του παραβάτη, ο δε εποπτεύων Υπουργός μπορεί, ανεξαρτήτως των προηγουμένων, να παύσει το μέλος αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 71 του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 278 του νόμου [Ν] 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.