Νόμος 3229/04 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο της διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής και ασκεί κάθε εξουσία που απορρέει από το νόμο αυτόν και τους σκοπούς του. Ιδίως:

 

α) Ασκεί τις Αρμοδιότητες του άρθρου 3.

 

β) Αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών και αναθέσεων έργου, για την κατάρτιση του σχετικού κανονισμού, για τη σύσταση της Επιτροπής Παραλαβής, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων και γενικά για όλα τα θέματα, για τα οποία απαιτείται απόφασή του κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού ή άλλων ειδικών νόμων.

 

γ) Επιλέγει με απόφασή του τον Γενικό Διευθυντή.

 

δ) Καθορίζει ποιες θέσεις θα καλυφθούν από ειδικό επιστημονικό και ποιες από μόνιμο προσωπικό, επιλέγει και τοποθετεί το ειδικό επιστημονικό προσωπικό στις θέσεις αυτές, ενώ για την τοποθέτηση του μόνιμου προσωπικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής απαιτείται επιλογή, που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το δημόσιο τομέα.

 

ε) Αναθέτει με σύμβαση έργου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, σε οργανισμούς, ειδικούς επιστήμονες ή και νομικά πρόσωπα τη διεξαγωγή ερευνών, μελετών και εργασιών, οι οποίες έχουν σχέση με την εκπλήρωση του σκοπού της Επιτροπής.

 

στ) Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό της Επιτροπής, καθώς και τις αναγκαίες τροποποιήσεις τους και τους υποβάλλει προς περαιτέρω έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

 

ζ) Εκδίδει τον εσωτερικό κανονισμό της Επιτροπής στο πλαίσιο του νόμου αυτού και του Οργανισμού. Ο εσωτερικός κανονισμός περιλαμβάνει και σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Τον εσωτερικό κανονισμό εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

 

η) Εγκρίνει τις μετακινήσεις του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του προσωπικού της Επιτροπής εντός και εκτός της χώρας. Για τις αποζημιώσεις των μετακινήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τις μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

 

θ) Συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας, διαρκείς ή πρόσκαιρες προς εξυπηρέτηση των αναγκών της στην απόφαση σύστασης καθορίζεται το έργο, η διάρκεια και η σύνθεση κάθε επιτροπής ή ομάδας εργασίας. Το ύψος της αμοιβής των μελών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως ισχύει κάθε φορά.

 

ι) Δύναται να αναθέτει σε τρίτους υπηρεσίες που λόγω εξαιρετικών ή κατεπειγουσών περιστάσεων δεν μπορεί να εκτελέσει η Επιτροπή, λόγω εξειδίκευσης αντικειμένου εργασίας ή αδυναμίας αντιμετώπισης του από το υπάρχον προσωπικό. Μπορεί επίσης να συνάπτει συμφωνίες με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για τη μερική ή θερινή απασχόληση φοιτητών προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού κύκλου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το έργο της Επιτροπής, με σκοπό αφ' ενός την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε θέματα της Επιτροπής και αφ' ετέρου την υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών της Επιτροπής. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για ανάθεση υπηρεσιών από το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 71 του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/2009), με το άρθρο 43 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 3763/2009 (ΦΕΚ 80/Α/2009)

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων για ορισμένο χρόνο σε ένα από τα μέλη του ή στον Γενικό Διευθυντή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 278 του νόμου [Ν] 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.