Νόμος 3746/09 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Τροποποιήσεις του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) και λοιπών διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(β) Εποπτεύει την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας κατά τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών έως και την εκκαθάρισή τους, κατά την παροχή υπηρεσιών από αυτές και τους διαμεσολαβούντες και κατά την εφαρμογή της περί υποχρεωτικής ασφάλισης και της περί ασφάλισης οχημάτων νομοθεσίας. Ασκεί εν γένει όλες τις διοικητικές, ρυθμιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες, του καθορισμού της ύλης των σχετικών εξετάσεων πιστοποίησης συμπεριλαμβανομένων, που ο Υπουργός Ανάπτυξης, μόνος του ή από κοινού με άλλους Υπουργούς, είχε για τη ρύθμιση και εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς, όπως ενδεικτικά τις διοικητικές αρμοδιότητες που προκύπτουν από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1569/1985 (ΦΕΚ 183/Α/1985), του νόμου [Ν] 2496/1997 (ΦΕΚ 87/Α/1997), του νομοθετικού διατάγματος 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 190/2006 (ΦΕΚ 196/Α/2006) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α/1986), όπως ισχύουν. Η αρμοδιότητα της πρότασης για την έκδοση διαταγμάτων ανήκει στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις της Επιτροπής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, εκτός εάν ορίζεται άλλως σε αυτές.}

 

3. H περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Επεξεργάζεται και εισηγείται προς τον εποπτεύοντα Υπουργό και γνωμοδοτεί προς αυτόν, εφόσον της ζητηθεί, για την τροποποίηση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου ιδιωτικής ασφάλισης.}

 

4. Η περίπτωση (κ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004), όπως ισχύει, μετονομάζεται σε περίπτωση (ι)α) και αμέσως μετά από αυτήν προστίθεται περίπτωση (ι)β) ως εξής:

 

{(ι)β) Καταρτίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος και με κάθε εν γένει αρμόδια αρχή, είτε αυτή βρίσκεται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μνημόνια συνεργασίας αφορώντα ενδεικτικά στην ανάπτυξη και εδραίωση εθνικών και διασυνοριακών συνεργασιών και στην ανταλλαγή πληροφοριών.}

 

5. Στο άρθρο 5 του νόμου 3229/2004, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 3470/2006, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

Α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Επιτροπή διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που είναι το ανώτατο όργανό της κι απαρτίζεται από:

α) Τον Πρόεδρο.

β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

γ) Έναν εκπρόσωπο των καταναλωτών, που υποδεικνύεται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς.

δ) Τέσσερα μέλη με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης και χρηματοοικονομικής εποπτείας, που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Ένα από τα μέλη αυτά ορίζεται Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι ο νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου.}

 

Β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πρόσωπα καταξιωμένα και αναγνωρισμένα στην οικονομική και επιστημονική ζωή του τόπου ή της δημόσιας διοίκησης. Τα μέλη του πρέπει να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας και να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα της ιδιωτικής ασφάλισης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών γενικότερα, ώστε να συμβάλλουν με αυτές αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών της Επιτροπής.}

 

Γ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν επιτρέπεται να ασκεί, κατά τη διάρκεια της θητείας του, οποιοδήποτε επάγγελμα ή οποιαδήποτε αμειβόμενη δραστηριότητα. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους και κατά τα τρία επόμενα έτη από την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής, να συμμετέχουν στην ίδρυση, στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο επιχείρησης που τελεί υπό την κατά νόμο εποπτεία της Επιτροπής ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κανονιστικού νόμου [Ν] 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς επίσης και να παρέχουν στις ανωτέρω αναφερόμενες επιχειρήσεις, κατά το αυτό ως άνω χρονικό διάστημα, υπηρεσίες με οποιαδήποτε ιδιότητα. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας παραγράφου, ανεξαρτήτως πειθαρχικής ή ποινικής ευθύνης, ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής.}

 

Δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα που αφορούν φυσικά πρόσωπα με τα οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και τον τρίτο βαθμό ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία τα ανωτέρω αυτά πρόσωπα συνδέονται με οποιαδήποτε έννομη σχέση ή στων οποίων τη διοίκηση ή το κεφάλαιο συμμετέχουν.}

 

6. Στο άρθρο 8 του νόμου 3229/2004, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 3427/2005, επέρχεται η εξής τροποποίηση:

 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι παράγραφοι 7 και 11 του άρθρου 5 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τον Γενικό Διευθυντή.}

 

7. (καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 3763/2009 (ΦΕΚ 80/Α/2009).)

 

8. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Καθορίζει ποιες θέσεις θα καλυφθούν από ειδικό επιστημονικό και ποιες από μόνιμο προσωπικό, επιλέγει και τοποθετεί το ειδικό επιστημονικό προσωπικό στις θέσεις αυτές, ενώ για την τοποθέτηση του μόνιμου προσωπικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής απαιτείται επιλογή, που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το δημόσιο τομέα.}

 

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1569/1985 (ΦΕΚ 183/Α/1985), όπως ισχύει, καταργείται, ενώ η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ) μπορεί: α) να καταρτίζεται κανονισμός συμπεριφοράς των προσώπων που ασκούν ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 190/2006, όπως ισχύει. Από την έναρξη ισχύος του κανονισμού αυτού καταργείται το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 298/1986 (ΦΕΚ 183/Α/1986), β) να ορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων του ως άνω κανονισμού συμπεριφοράς, και γ) γενικότερα να ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Κατ' ελάχιστο, ο κανονισμός συμπεριφοράς περιέχει κανόνες οι οποίοι διασφαλίζουν ότι τα παραπάνω νομικά και φυσικά πρόσωπα ενεργούν εντίμως, νομίμως και με την απαιτούμενη προσοχή και επιμέλεια κατά τη διεξαγωγή των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, διαθέτουν και χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται προς το συμφέρον των ασφαλισμένων και λαμβάνουν μέτρα ώστε να αποτρέπουν τις συγκρούσεις συμφερόντων.}

 

10. α) Από την 01-01-2009 καταργείται το τέλος χαρτοσήμου, που επιβάλλεται:

i) στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για τους κλάδους ασφαλίσεων ζωής, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970, όπως ισχύει,

ii) στις αποδείξεις πληρωμής εξαγορών ασφαλιστηρίων ζωής και

iii) στους τυχόν απορρέοντες από ασφαλιστικές αποζημιώσεις τόκους.

 

β) Από την 01-01-2009 καταργείται το τέλος χαρτοσήμου, που επιβάλλεται στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για τους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970, όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.