Νόμος 3254/04 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 2 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001), όπως ισχύει σήμερα, προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής:

 

{4. Έκταση του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία στο χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευσίνας - όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1.000 που επισυνάπτεται - στη θέση Καλυμπάκι εντάσσεται και χωροθετείται ως περιοχή υποδομής έργων Ολυμπιακής υποδομής για την κατασκευή των αναγκαίων εγκαταστάσεων και λοιπών έργων υποστήριξης της Επισκευαστικής Βάσης (κτίρια - υπόστεγα) πλωτών και χερσαίων μέσων του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με την Εγκριτική Απόφαση [Α] υπ' αριθμόν 8221.Τ 03/02/2004/29-04-2004 της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9 του νόμου 2987/2002 (ΦΕΚ 27/Α/2002).

 

n.3254.04

}

 

2. Α. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά Ανώνυμη Εταιρεία για το χρονικό διάστημα από 01-08-2004 μέχρι 30-09-2004 μπορεί να:

 

α) Απαγορεύεται η φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών οχημάτων σε πλοία των δρομολογιακών γραμμών της Χώρας από το κεντρικό επιβατηγό λιμάνι του Πειραιά και ο καθορισμός των χώρων φορτοεκφόρτωσης σε παρακείμενους λιμένες της ευρύτερης ζώνης του λιμένα Πειραιά.

 

β) Απομακρύνεται από τον κεντρικό επιβατηγό λιμένα του Πειραιά πλοία μίας ή περισσότερων δρομολογιακών γραμμών σε άλλους λιμένες της ευρύτερης περιοχής Πειραιά ή του Νομού Αττικής.

 

γ) Τροποποιούνται οι ώρες εκτέλεσης των εγκεκριμένων δρομολογίων.

 

δ) Ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, θέματα που αφορούν στον ανεφοδιασμό των ακτοπλοϊκών πλοίων με υγρά καύσιμα στο λιμένα Πειραιά.

 

ε) Απαγορεύεται η έκδοση εισιτηρίων μηχανογραφημένων ή μη επιβατών και οχημάτων, από τα εκδοτήρια του κεντρικού λιμένα Πειραιά, με εξαίρεση την έκδοση εισιτηρίων των γραμμών Αργοσαρωνικού.

 

στ) Αναστέλλονται προσωρινά ορισμένες λειτουργίες του Λιμένα Πειραιά για την ασφαλή παραμονή και διακίνηση των φιλοξενουμένων.

 

Β. Οι παραβάτες των παραπάνω διατάξεων α', β', γ', ε' τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Επιβάλλονται στους παραβάτες από την αρμόδια Λιμενική Αρχή και οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου (νομοθετικό διάταγμα 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973)), όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 192/2001 (ΦΕΚ 156 Α).

 

Γ. Με αποφάσεις των προϊσταμένων των λιμενικών αρχών Πειραιά και Ραφήνας μπορεί, για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, να επιβάλλονται περιορισμοί και απαγορεύσεις στην κίνηση και παραμονή των πλοίων και κάθε είδους πλωτών μέσων και στην άσκηση δραστηριοτήτων στους ευρύτερους θαλάσσιους χώρους διεξαγωγής αθλημάτων και προπονήσεων, που δεν έχουν περιληφθεί στους Ειδικούς Κανονισμούς Λιμένων, οι οποίοι έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 156 του Κώδικα Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου (νομοθετικό διάταγμα 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973)), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1940/1991 (ΦΕΚ 40/Α/1991).

 

Οι παραβάτες των αποφάσεων αυτών υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973, ΤΟ πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 192/2001 (ΦΕΚ 156/Α/2001).

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 133 του νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002) προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως ακολούθως:

 

{Το ανωτέρω ιπτάμενο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος όταν μετεκπαιδεύεται, κατόπιν σχετικής διαταγής, σε αεροπλάνα ή ελικόπτερα, που δεν ανήκουν σε ελληνικές ή συμμαχικές μονάδες, τίθεται σε πτητική ενέργεια και λαμβάνει το πτητικό επίδομα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το αντίστοιχο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.}

 

Η διάταξη του εδαφίου αυτού ισχύει από 01-07-2003 έως 30-09-2004.

 

4. Οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003) εφαρμόζεται αναλόγως και για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.

 

5. Για το έργο της επέκτασης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTMIS) με ανάπτυξη Κέντρου VTS Ραφήνας, Κέντρου RTS Λαυρίου και δύο σταθμών αισθητήρων στις περιοχές Ακρωτήρι Βρυσάκι Λαυρίου και Βίγλα Εύβοιας, δεν απαιτείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002), η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή τυχόν άλλων εγκρίσεων - παραχωρήσεων χώρων που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία, για την έκδοση πολεοδομικής άδειας και την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεών του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.