Νόμος 3254/04 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Αποσπάσεις προσωπικού για τις ανάγκες Ολυμπιακών Αγώνων 2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν σε υπηρεσίες αιχμής (Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου) για την προετοιμασία και διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η απόσπαση του πάσης φύσεως προσωπικού σε υπηρεσίες αιχμής από οποιαδήποτε Υπηρεσία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου Υπουργού ή ύστερα από αίτημα του οικείου οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού διενεργούνται οι αποσπάσεις, οι οποίες δεν μπορεί να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη του πενταμήνου και πάντως λήγουν σε κάθε περίπτωση στις 30-11-2004.

 

3. Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώμενοι υπάλληλοι εξακολουθούν να μισθοδοτούνται από την υπηρεσία τους και να λαμβάνουν τις πάσης φύσεως αποδοχές και τα πάσης φύσεως επιδόματα που ελάμβαναν πριν από την απόσπασή τους και ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ότι έχει διανυθεί στην υπηρεσία από την οποία αποσπώνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.