Νόμος 3254/04 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις για θέματα ασφάλειας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη, ύστερα από αίτημα της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Βιομηχανίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - εδάφιο ι)β' του άρθρου 2 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997)), μπορεί να ανασταλεί η άδεια λειτουργίας:

 

α. εμπορικών καταστημάτων, όπως αυτά ορίζονται από την παράγραφο 1.2 του άρθρου 1 της υπ' αριθμού 8/1997 πυροσβεστικής διάταξης (ΦΕΚ 725/Β/1997), χωρίς τις εξαιρέσεις της παραγράφου 1.3 της ίδιας Διάταξης,

 

β. αποθηκών, όπως ορίζονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 11 της υπ' αριθμού 6/1996 πυροσβεστικής διάταξης (ΦΕΚ 150/Β/1996), χωρίς τις εξαιρέσεις της παραγράφου 1.2 αυτής,

 

γ. επαγγελματικών εργαστηρίων, όπως ορίζονται στο εδάφιο β' του άρθρου 2 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997),

 

δ. βιομηχανιών ή βιοτεχνιών, όπως ορίζονται στο εδάφιο α' του άρθρου 2 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 

2. Η αναστολή της άδειας λειτουργίας των ανωτέρω αφορά:

 

α) την αποθήκευση ή εμπορία υλικών που ανήκουν σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ' αριθμού 8/1997 πυροσβεστικής διάταξης στην κατηγορία Ζ3 (υψηλού βαθμού κινδύνου από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς),

 

β) την παραγωγή ή εναποθήκευση προϊόντων που υπάγονται στις κατηγορίες (Α)γ) , (Β)β), (C)β), (C)y) του παραρτήματος 1 της υπ' αριθμόν 5905/Φ15/839/1995 απόφασης (ΦΕΚ 611/Β/1995).

 

3. Χρονικό όριο εφαρμογής του μέτρου, ορίζεται η περίοδος 2 έως 31 Αυγούστου και αφορά σε:

 

Α) Ζώνες ελεγχόμενης εισόδου και κυκλοφορίας.

 

Β) Ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης.

 

Γ) Δημόσιους χώρους στους οποίους διεξάγονται αγωνίσματα δρόμου και σε ακτίνα γύρω από αυτούς ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο ή 200 μέτρων σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

 

Δ) Μη αγωνιστικές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις (προπονητήρια, ξενοδοχεία και λοιποί χώροι διαμονής δημοσιογράφων, διαιτητών, κριτών κ.λ.π.).

 

4. Η Αδειοδοτούσα Αρχή οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον φορέα όπως αυτός ορίζεται στο εδάφιο στ' του άρθρου 2 του νόμου 2516/1997, για την αναγκαιότητα αναστολής της άδειας λειτουργίας του, πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης αναστολής της άδειας.

 

5. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις που προ βλέπονται στο άρθρο 13 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001).

 

6. Κατά το χρονικό διάστημα από 31-07-2004 μέχρι 31-08-2004 απαγορεύεται:

 

α. Η εισαγωγή, εξαγωγή και μεταφορά από και προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκρηκτικών υλών και μηχανισμών του άρθρου 1 του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993), καθώς και πρώτων υλών για την παρασκευή τέτοιων ειδών.

 

β. Η αγορά, μεταφορά και κατανάλωση των ειδών της περίπτωσης α' στο εσωτερικό της Χώρας. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται εκτός του Νομού Αττικής η αγορά, μεταφορά και κατανάλωση των ειδών αυτών σε νομίμως λειτουργούντα μεταλλεία, λατομεία βιομηχανικών ορυκτών και λατομεία αδρανών υλικών που τροφοδοτούν αποκλειστικά εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης των αδειών αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης.

 

γ. Η μεταφορά και χρήση σκοπευτικών όπλων και πυρομαχικών αυτών. Οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν για συμμετοχή σε προπονήσεις ή αγώνες των αθλητών σκοποβολής που μετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

 

δ. Η μεταφορά όπλων και πυρομαχικών αυτών, καθώς και η οπλοφορία εντός των ολυμπιακών εγκαταστάσεων από πρόσωπα που είναι κάτοχοι αδειών του άρθρου 10 του νόμου 2168/1993.

 

Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα αναστέλλεται η ισχύς των αδειών που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2168/1993 για τις περιπτώσεις α', β' και γ' της παρούσας παραγράφου.

 

7. Οι παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στις οικείες διατάξεις του νόμου 2168/1993.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.