Νόμος 3254/04 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ρυθμίσεις για την υπαίθρια διαφήμιση στους χώρους Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών δραστηριοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από 20-07-2004 και έως και 05-09-2004, απαγορεύεται η τοποθέτηση, ανάρτηση, προβολή φωτεινών ή μη διαφημίσεων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 παράγραφος 4 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002):

 

α) στους χώρους τέλεσης Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αθλημάτων, όπως αυτοί καθορίζονται με το άρθρο 2 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999),

 

β) κατά μήκος των οδικών αξόνων, στους οποίους θα διεξαχθούν Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα,

 

γ) στους χώρους όπου τελούνται Ολυμπιακές και Παραολυμπιακές εκδηλώσεις,

 

δ) στους χώρους λοιπών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών δραστηριοτήτων και λοιπούς χώρους προπονήσεων,

 

ε) κατά μήκος του Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού οδικού δικτύου και

 

στ) σε όλη την έκταση του Ολυμπιακού Χωριού.

 

2. Η απαγόρευση ισχύει και για τη ζώνη που περιβάλλει τους πιο πάνω χώρους και οδικούς άξονες μέχρι βάθους ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή διακοσίων μέτρων σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. Το βάθος ενός οικοδομικού τετραγώνου υπολογίζεται πέρα από τα αλσύλια και τις πλατείες που υπάρχουν στα όρια των χώρων και οδικών αξόνων.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού ορίζονται ειδικότερα οι οδικοί άξονες, στους οποίους θα διεξαχθούν Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα και οι λοιποί χώροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι χώροι αυτοί μπορεί να προσδιορίζονται και με τον καθορισμό δακτυλίου από οδούς που τους περιβάλλουν. Στην περίπτωση αυτή οι οδοί αυτοί αποτελούν μέρος του Ολυμπιακού οδικού δικτύου.

 

4. Οι διαφημίσεις που τοποθετούνται ή βρίσκονται ή προβάλλονται στους χώρους και στις οδούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή στην 9918/05-03-2003 κοινή απόφαση [Α] των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού (ΦΕΚ 298/Δ/2003), κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, χαρακτηρίζονται αυθαίρετες και αφαιρούνται κατ' εφαρμογή της διαδικασίας που ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4 έως 6 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τους νόμους 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) και 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002). Όπου στις παραγράφους 2 και 4 έως 6 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000, αναφέρεται η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία, νοείται αντιστοίχως η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία.

 

5. Για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου αυτού εφαρμόζεται η παράγραφος 12 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 83 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002). Όπου στην παράγραφο 12 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000 αναφέρεται η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία νοείται αντιστοίχως η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία.

 

6. Στους χώρους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 κατά το χρονικό διάστημα από 20-07-2004 έως και 05-09-2004, απαγορεύεται η διενέργεια διαφημιστικών πράξεων με βαμμένα οχήματα, διαφημίσεις σε λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα, μετρό και ταξί, καθώς και εναέριες διαφημίσεις, έστω και έξω από τους χώρους αυτούς,εφόσον είναι ορατές από αυτούς. Με άδεια του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, μπορεί στους χώρους των περιπτώσεων β', γ' και ε' της παραγράφου 1 να επιτραπεί η διενέργεια διαφημιστικών πράξεων που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, καθώς και η διενέργεια διαφημιστικών πράξεων με δώρα, φυλλάδια, πολιτιστικά και ψυχαγωγικά δρώμενα και δωρεάν προϊόντα.

 

7. Στους κυρίους, τους δικαιούχους, όσους παραχωρούν τη χρήση χώρων και σε όσους εκμισθώνουν, μισθώνουν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμεταλλεύονται χώρους υπαίθριας διαφήμισης ή τοποθετούν διαφημίσεις ή διενεργούν διαφημιστικές πράξεις ως διαφημιστές ή διαφημιζόμενοι, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ για κάθε διαφημιστική αφίσα, παράσταση ή πράξη. Το πρόστιμο επιβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Όταν υπαίτια της παράβασης είναι διαφημιστική εταιρεία κατά της οποίας έχουν ήδη επιβληθεί, τουλάχιστον δύο φορές, πρόστιμα κατά τα προηγούμενα εδάφια, μπορεί να της αφαιρείται η άδεια άσκησης δραστηριότητας μέσα στη διοικητική περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας, όπου τελέστηκε η παράβαση, μέχρι πέντε έτη.

 

Σε περίπτωση νέας παράβασης η άδεια αφαιρείται οριστικά.

 

8. Όποιος τοποθετεί ή προβάλλει διαφήμιση ή διενεργεί διαφημιστική πράξη ή εκμισθώνει χώρο ή παραχωρεί τη χρήση χώρου ή μισθώνει χώρο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμεταλλεύεται χώρο από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 4 ή διαφημίζεται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού ή με οποιονδήποτε τρόπο διευκολύνει την τέλεση των πράξεων αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή από 50.000 € έως 100.000 €. Οι ποινές αυτές διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής. Οι Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων και οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι Ανωνύμων Εταιρειών, οι διαχειριστές Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση νομικών προσώπων άλλης μορφής, που τοποθετούν ή προβάλλουν υπαίθριες διαφημίσεις ή διενεργούν άλλες διαφημιστικές πράξεις ή εκμισθώνουν χώρο ή παραχωρούν τη χρήση χώρου ή μισθώνουν χώρο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμεταλλεύονται χώρο ή αναθέτουν διαφημιστικές πράξεις κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, τιμωρούνται ως αυτουργοί, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου. Τα εγκλήματα αυτά θεωρούνται αυτόφωρα και δικάζονται από το κατά τόπον αρμόδιο Τριμελές Πλημμελειοδικείο κατά τη διαδικασία των άρθρων 418 και επόμενα του [Π] Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Τα μέσα τέλεσης των εγκλημάτων αυτών κατάσχονται και δημεύονται ανεξάρτητα από την καταδίκη του κατηγορουμένου. Στην ποινική δίκη νομιμοποιούνται ενεργητικά σε κάθε περίπτωση να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία και ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

9. Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της προετοιμασίας των XXVIII Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων, η άμεση απομάκρυνση:

 

α) των διαφημίσεων που τοποθετούνται ή βρίσκονται ή προβάλλονται στις οδούς και τους χώρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή των κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδιδόμενων κοινών υπουργικών αποφάσεων ή της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] (Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού) υπ' αριθμόν 9918/05-03-2003 (ΦΕΚ 298/Δ/2003) κατά παράβαση των απαγορευτικών διατάξεων του παρόντος,

 

β) των διαφημιστικών πλαισίων, στοιχείων, κατασκευών που τοποθετούνται ή βρίσκονται στους χώρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κοινών υπουργικών αποφάσεων ή της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] (Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού) υπ' αριθμόν 9918/05-03-2003 (ΦΕΚ 298/Δ/2003) κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου 2946/2001 ή των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κοινών υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων καθορισμού χώρων υπαίθριας διαφήμισης, και η άμεση, επίσης, αποκατάσταση των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση από τον καθ' ου η αίτηση ή τον αιτούντα με δαπάνες του καθ' ου, δύναται να ζητείται, ανεξάρτητα από κάθε άλλη προβλεπόμενη τακτική διοικητική ή πολιτική διαδικασία, και από τον εισαγγελέα, εφαρμοζόμενης εν προκειμένω της διατάξεως του άρθρου 22 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1539/1938 (ΦΕΚ 488/Α/1938), με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

 

α) Προϋπόθεση της αρμοδιότητας του εισαγγελέα είναι στην περίπτωση αυτή αποκλειστικά η ύπαρξη δικαιώματος του Δημοσίου, του Δήμου ή της Κοινότητας ή της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία για την άσκηση διακατοχής από εμπράγματο δικαίωμα ή νομή ή άλλο δικαίωμα (ενοχικό κλπ.) επί των χώρων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή στις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις ή στην κοινή υπουργική απόφαση [Α] (Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού) υπ' αριθμόν 9918/05-03-2003 (ΦΕΚ 298/Δ/2003) και η, κατά παράβαση των απαγορεύσεων της παραγράφου 1 του παρόντος, τοποθέτηση ή διατήρηση διαφημίσεων ή η, κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου 2946/2001 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κοινών υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων καθορισμού χώρων υπαίθριας διαφήμισης, τοποθέτηση ή διατήρηση διαφημιστικών πλαισίων, στοιχείων ή κατασκευών επί ή εντός των χώρων αυτών.

 

β) Η προθεσμία της έφεσης ενώπιον του εισαγγελέα εφετών είναι πέντε ημερών από την κοινοποίηση της διάταξης. Μέσα στην προθεσμία αυτή, η έφεση κοινοποιείται, επί ποινή απαραδέκτου, με επιμέλεια του εκκαλούντος στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία. Η προθεσμία και η άσκηση της έφεσης δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του εισαγγελέα πρωτοδικών.

 

γ) Η απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών και εφετών επί της αίτησης και της έφεσης αντιστοίχως εκδίδεται υποχρεωτικώς μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της αίτησης ή της έφεσης και εκτελείται με βάση αντίγραφο ή απόσπασμα αυτής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη επίδοση αντιγράφου της.

 

δ) Την απομάκρυνση των διαφημίσεων ή διαφημιστικών πλαισίων, στοιχείων ή κατασκευών και την αποκατάσταση των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση για όλους τους παραπάνω χώρους μπορεί να ζητήσει, εκτός από το Δημόσιο, το Δήμο ή την Κοινότητα, και η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία. Με την απόφαση μπορεί να διατάσσεται και η απομάκρυνση των διαφημίσεων ή και των διαφημιστικών πλαισίων, στοιχείων ή κατασκευών και η άμεση αποκατάσταση των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση από τον καθ' ου η αίτηση ή από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία με δαπάνες του καθ' ου. Για τη δαπάνη αφαίρεσης, εξάλειψης ή απομάκρυνσης από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000.

 

ε) Αντίγραφο της απόφασης που εκδίδεται από τον εισαγγελέα αποστέλλεται μαζί με τα στοιχεία του φακέλου στον αρμόδιο για την άσκηση ποινικής αγωγής εισαγγελέα για την ενδεχόμενη άσκηση ποινικής δίωξης.

 

10. Από 20-07-2004 έως και 05-09-2004:

 

α) οι διαφημίσεις που τοποθετούνται ή βρίσκονται ή προβάλλονται, κατά παράβαση των απαγορευτικών διατάξεων του παρόντος, στις οδούς και γενικά σε χώρους που αναφέρονται στην παράγραφο 4, επί των οποίων υπάρχει δικαίωμα διακατοχής του Δημοσίου, του Δήμου ή της Κοινότητας ή της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία και

 

β) τα διαφημιστικά πλαίσια, στοιχεία ή κατασκευές που τοποθετούνται ή βρίσκονται στις οδούς και γενικά στους παραπάνω χώρους, επί των οποίων υπάρχει δικαίωμα διακατοχής του Δημοσίου, του Δήμου ή της Κοινότητας ή της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου 2946/2001 ή των κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του ή των αποφάσεων καθορισμού χώρων υπαίθριας διαφήμισης, θεωρούνται ρύποι και μπορεί να απομακρύνονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 9 του νόμου 2946/2001, ή από τις εταιρείες, στις οποίες έχει ανατεθεί το έργο της καθαριότητας των παραπάνω χώρων. Για τις δαπάνες απομάκρυνσης εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 2946/2001.

 

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 7 έως 9 εφαρμόζονται και για τα πανό και τις επιγραφές που τοποθετούνται κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του νόμου 2946/2001 και των κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του και βρίσκονται στους παραπάνω χώρους από 15-07-2004 έως και 30-09-2004.

 

12. α) Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί, κατ' εξαίρεση όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, να επιλέγει μέχρι πεντακόσιες θέσεις υπαίθριων διαφημίσεων σε κοινόχρηστους αποκλειστικά χώρους, που βρίσκονται στους χώρους και οδικούς άξονες της παραγράφου 4 για την τοποθέτηση ολυμπιακών ή Παραολυμπιακών συμβόλων και μηνυμάτων.

 

Οι θέσεις αυτές επιλέγονται μεταξύ εκείνων που έχουν καθοριστεί για υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2946/2001. Η απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία κοινοποιείται στους Δήμους ή τις Κοινότητες, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται οι θέσεις αυτές, στον Γενικό Γραμματέα της αντίστοιχης Περιφέρειας και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που εκδίδεται χωρίς τη διαδικασία και τις διατυπώσεις του νόμου 2946/2001 και των αποφάσεων που εκδίδονται, εντός τριών ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, κατ' εξουσιοδότησή του, καθορίζονται τέτοιες θέσεις, αν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν έχουν καθοριστεί. Αν δεν εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, θεωρείται ότι οι θέσεις έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την αίτηση της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία.

 

β) Τις παραπάνω θέσεις δικαιούται να χρησιμοποιεί για το χρονικό διάστημα από 15-07-2004 έως και 30-09-2004 η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία. Από τον καθορισμό της Οργανωτικής Επιτροπής ως δικαιούχου χρήσης και την εκ μέρους της χρήση ή μη των ανωτέρω θέσεων δεν γεννώνται δικαιώματα τρίτων.

 

γ) Διαφημιστικά πλαίσια, στοιχεία ή κατασκευές που βρίσκονται στις θέσεις αυτές χρησιμοποιούνται κατ' αποκλειστικότητα από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία. Οι κύριοι ή όσοι έλκουν από αυτούς δικαιώματα χρήσης των διαφημιστικών πλαισίων, στοιχείων ή κατασκευών υποχρεούνται να ανέχονται τη χρήση από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, και όσους έλκουν δικαιώματα από αυτήν και να παραλείπουν κάθε διατάραξή της.

 

Για τη χρήση αυτή δεν οφείλεται αντάλλαγμα.

 

δ) Η τοποθέτηση στις θέσεις αυτές από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή όσους έλκουν από αυτήν δικαίωμα χρήσης των θέσεων αυτών, πλαισίων -στοιχείων και κατασκευών επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των προδιαγραφών της ισχύουσας νομοθεσίας και χωρίς οποιαδήποτε διοικητική διαδικασία.

 

Για τη χρήση τους με την τοποθέτηση ολυμπιακών ή Παραολυμπιακών συμβόλων και μηνυμάτων, καθώς επίσης και με την τοποθέτηση χορηγικών διαφημίσεων (για μέχρι εκατό θέσεις υπαίθριων διαφημίσεων) δεν οφείλεται τέλος.

 

Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' - δ' της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για έως πεντακόσιες θέσεις που θα επιλεγούν από το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία για τις ανάγκες των προγραμμάτων τους. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία έχουν όλες τις αρμοδιότητες και δικαιώματα που κατά τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων ανήκουν στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία.

 

ε) Από την απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται, επίσης, όσες από τις θέσεις υπαίθριων διαφημίσεων σε κοινόχρηστους αποκλειστικά χώρους, που βρίσκονται στους χώρους και οδικούς άξονες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κοινών υπουργικών αποφάσεων ή της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] (Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού) υπ' αριθμόν 9918/05-03-2003 (ΦΕΚ 298/Δ/01-04-2003), απομένουν μετ' αφαίρεση των θέσεων των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Οι θέσεις αυτές διατίθενται αποκλειστικά προς κάλυψη των αναγκών του χορηγικού προγράμματος των XXVIII Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων ή με γραπτή συναίνεση της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία.

 

13. α) Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, στους χώρους που αναφέρονται στην παράγραφο 4, να αναρτά πανό σε κτίρια και να τοποθετεί στον περιβάλλοντα χώρο ή στα προκήπια κτιρίων και εγκαταστάσεων, ιστούς με σημαίες ή κατασκευές με πανό κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη και ύστερα από άδεια του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η άδεια αυτή χορηγείται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της σχετικής αίτησης. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί

 

β) Επιτρέπεται σε δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια, σε ανεγειρόμενες ή ημιτελείς οικοδομές και περιφράξεις, που βρίσκονται στους χώρους που αναφέρονται στην παράγραφο 4, και ως προς τα οποία συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του νόμου 1512/1985, η τοποθέτηση από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία πανό που καλύπτουν ολόκληρη την πρόσοψη ή και τις λοιπές όψεις του κτιρίου ή μέρους τους και ύστερα από άδεια του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η άδεια αυτή χορηγείται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της σχετικής αίτησης. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί

 

γ) Στα πανό αυτά επιτρέπεται να εμφανίζεται η επωνυμία ή το λογότυπο του χορηγού σε επιφάνεια όχι μεγαλύτερη από το πέντε τοις εκατό της συνολικής επιφάνειας του πανό.

 

δ) Η τοποθέτηση πανό γίνεται ύστερα από ειδοποίηση της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της τοποθέτησης και το είδος των εργασιών. Η ειδοποίηση επιδίδεται, στη διεύθυνση του κτιρίου, σε όλους τους ασκούντες δικαιώματα στο κτίριο (με συστημένη επιστολή με υπογραφή αποδεικτικού λήψης της προειδοποίησης ή με επίδοση από δικαστικό επιμελητή ή τοιχοκόλληση στην είσοδο του κτιρίου), επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών. Οι ιδιοκτήτες και κάθε τρίτος που ασκεί δικαίωμα στο κτίριο υποχρεούται να διευκολύνει την πρόσβαση των αρμόδιων υπαλλήλων του Δημοσίου, της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή των αναδόχων ή προστηθέντων τους στους χώρους του κτιρίου, για την τοποθέτηση, και να ανέχεται τους ελέγχους και τις επεμβάσεις που απαιτούνται για το σκοπό αυτόν.

 

ε) Αν εκείνοι που ασκούν δικαίωμα στο κτίριο αρνηθούν να δεχθούν τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων και επεμβάσεων, η διαφορά επιλύεται ύστερα από αίτηση της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία από το κατά τόπο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 682 και επόμενο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η αίτηση συζητείται μέσα σε επτά ημέρες από την κατάθεσή της και ύστερα από κλήτευση των καθ' ων πριν από δύο ημέρες. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε πέντε ημέρες, δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα και εκτελείται σύμφωνα με το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 700 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

στ) Η τοποθέτηση των πανό επιτρέπεται μόνο όταν το επιτρέπει η στατική κατάσταση του κτιρίου. Αν στις παραπάνω περιπτώσεις τα κτίρια χρησιμοποιούνται, τα πανό κατασκευάζονται απαραίτητα από διαπερατό από το φως και τον αέρα υλικό. Η τοποθέτηση διαρκεί έως 30-09-2004. Η επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση γίνεται με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία έως 30-11-2004.

 

14. α) Κατά το χρονικό διάστημα από 20-07-2004 έως και 05-09-2004 στους χώρους αερολιμένων και λιμένων, που εξυπηρετούν τις πόλεις της Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου και Βόλου, η διαφήμιση με οποιονδήποτε τρόπο επιτρέπεται μόνο για τους χορηγούς ή για όσους συναινεί η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία.

 

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα αναστέλλεται η εκτέλεση συμβάσεων που υπάρχουν και προβλέπουν διαφήμιση κατά παράβαση των παραπάνω.

 

β) Διαφημίσεις που τοποθετούνται ή βρίσκονται ή προβάλλονται κατά παράβαση της προηγούμενης περίπτωσης χαρακτηρίζονται αυθαίρετες και αφαιρούνται με εφαρμογή των οριζομένων στις παραγράφους 4, 9 και 10.

 

γ) Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 εφαρμόζονται και για κάθε παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης του εδαφίου α' της παραγράφου αυτής.

 

15. Κατά το χρονικό διάστημα από 20-07-2004 έως και 05-09-2004 στους χώρους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 απαγορεύεται οποιοσδήποτε στολισμός ή τοποθέτηση ή ανάρτηση ή προβολή συμβόλων, μηνυμάτων, λογοτύπων, σημάτων ή άλλων παρεμφερών επικοινωνιακών παρεμβάσεων ιδιωτικών φορέων και ιδιωτών, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 εφαρμόζονται και για κάθε παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

16. Οι διατάξεις που διέπουν το πρόγραμμα της καθαίρεσης παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων στην περιοχή αρμοδιότητας της Εταιρείας Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία κατισχύουν για τους χώρους της παραγράφου 4 του παρόντος που περιλαμβάνονται στην περιοχή αυτή, των διατάξεων του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση την παράγραφο 13 του παρόντος για το λογότυπο των χορηγών.

 

17. α) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τους νόμους 2947/2001 και 3057/2002 και ισχύει, μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται:

 

{Σε περίπτωση που οι διαφημίσεις έχουν τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο, όπισθεν ή επί των υαλοπινάκων και οι κύριος, νομέας, κάτοχος ή μισθωτής δεν επιτρέπουν την είσοδο των συνεργείων της Εταιρείας Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία εκδίδεται σχετική εισαγγελική παραγγελία για την είσοδο στο χώρο και η καθαίρεση γίνεται με τη συνδρομή της οικείας Αστυνομικής Αρχής. Στην περίπτωση αυτή τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 13 του παρόντος πρόστιμα τριπλασιάζονται και εφαρμόζονται οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 14 του παρόντος για περίπτωση υποτροπής.}

 

β) Στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τους νόμους 2947/2001 και 3057/2002 και ισχύει, μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται:

 

{Στην έννοια των υπαίθριων διαφημίσεων περιλαμβάνονται και τα κενά διαφημιστικά πλαίσια.}

 

γ) Στην παράγραφο 11 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τους νόμους 2947/2001 και 3057/2002 και ισχύει, μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται:

 

{Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, επίσης, στους άξονες των παρακάτω οδών και σε βάθος ενός οικοδομικού τετραγώνου: Συγγρού (από το ύψος των οδών Ζίννη και Αμβρόσιου Φραντζή) μέχρι την κατάληξή της στη Λεωφόρο Ποσειδώνος - Φαληρικό Δέλτα, Κηφισίας (εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου από το ύψος της Λεωφόρου Καποδιστρίου έως την Λεωφόρο Ολυμπιονίκη Σπύρου Λούη). Το βάθος ενός οικοδομικού τετραγώνου λογίζεται πέραν των πλατειών και αλσυλίων εκατέρωθεν κάθε οδού.

 

Άδειες για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων, οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου, λήγουν αυτοδικαίως μετά παρέλευση πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

δ) Στην παράγραφο 12 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τους νόμους 2947/2001 και 3057/2002 και ισχύει, προστίθεται στο τέλος αυτής εδάφιο:

 

{Ένδικες αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές και λοιπά ένδικα βοηθήματα, καθώς και δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τις οποιεσδήποτε σχέσεις μεταξύ διαφημιστών,διαφημιζομένων και εκμισθωτών χώρων υπαίθριας διαφήμισης ούτε κωλύουν καθ' οιονδήποτε τρόπο ούτε αναστέλλουν την καθαίρεση των αυθαίρετων υπαίθριων διαφημίσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.