Νόμος 3262/04 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 41Γ του νόμου 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3057/2002, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς και του κυπέλλου Ελλάδος όπου μετέχουν Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες ή Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών, τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της βίας καθορίζονται και οι μεμονωμένοι αγώνες για τους οποίους πρέπει να εκδοθούν αριθμημένα και ονομαστικά εισιτήρια.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 41Γ του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζεται ο τρόπος έκδοσης και διάθεσης των εισιτηρίων της παραγράφου 1, ο έλεγχος της διακίνησής τους, τα όρια της αστικής ευθύνης των αθλητικών σωματείων, των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών, των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών και των κατόχων ονομαστικού εισιτηρίου για τυχόν υλικές φθορές των θέσεών τους κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 41Γ του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, ο Υπουργός Πολιτισμού, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της βίας και της διοργανώτριας αρχής της συνάντησης, μπορεί με απόφασή του να απαγορεύσει την με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων της συνάντησης στο φιλοξενούμενο αθλητικό σωματείο, Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία και στους φιλάθλους αυτών, καθώς και στους συνδέσμους φιλάθλων τους και στα μέλη αυτών.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 41Γ του νόμου 2725/1999 καταργείται.

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 41Γ του νόμου 2725/1999 η φράση εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από την οικεία αστυνομική αρχή διαγράφεται και η παράγραφος 7 επαναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{7. Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο στο κοινό εισιτήρια αθλητικής συνάντησης παραβιάζοντας την απαγόρευση της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 5 ή της απόφασης της παραγράφου 4, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εκδίδει ή θέτει σε κυκλοφορία αριθμό εισιτηρίων μεγαλύτερο από τον επιτρεπόμενο για μία αθλητική συνάντηση ή αθλητική εγκατάσταση, καθώς και όποιος είναι μέλος διοίκησης αθλητικού σωματείου, Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή έχει οποιαδήποτε σχέση παροχής υπηρεσιών προς τους ανωτέρω αθλητικούς φορείς και επιτρέπει ή διευκολύνει την είσοδο σε αθλητική εγκατάσταση αριθμού θεατών μεγαλύτερου από αυτόν που έχει καθοριστεί για τη συνάντηση ή την εγκατάσταση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.