Νόμος 2725/99 - Άρθρο 41g

Άρθρο 41Γ: Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς και του κυπέλλου Ελλάδος όπου μετέχουν Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες ή Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της βίας καθορίζονται και οι μεμονωμένοι αγώνες για τους οποίους πρέπει να εκδοθούν αριθμημένα και ονομαστικά εισιτήρια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός θεατών για κάθε αθλητική εγκατάσταση, καθώς και οι αθλητικές εγκαταστάσεις για τις οποίες εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα εισιτήρια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζεται ο τρόπος έκδοσης και διάθεσης των εισιτηρίων της παραγράφου 1, ο έλεγχος της διακίνησής τους, τα όρια της αστικής ευθύνης των αθλητικών σωματείων, των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών, των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών και των κατόχων ονομαστικού εισιτηρίου για τυχόν υλικές φθορές των θέσεών τους κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004).

 

3. Με ευθύνη του αθλητικού φορέα που εκδίδει τα εισιτήρια αθλητικής συνάντησης όπου μετέχουν Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες, τα εισιτήρια αυτά σφραγίζονται, πριν από τη διάθεσή τους στο φίλαθλο κοινό, από την αστυνομική αρχή. Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία και η διάθεση εισιτηρίων που δεν έχουν κατά τα ανωτέρω σφραγιστεί.

 

4. Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, ο Υπουργός Πολιτισμού, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της βίας και της διοργανώτριας αρχής της συνάντησης, μπορεί με απόφασή του να απαγορεύσει την με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων της συνάντησης στο φιλοξενούμενο αθλητικό σωματείο, Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία και στους φιλάθλους αυτών, καθώς και στους συνδέσμους φιλάθλων τους και στα Μέλη αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004).

 

5. Αναγνωρισμένος κατά τον παρόντα νόμο σύνδεσμος φιλάθλων δικαιούται να λαμβάνει για τα Μέλη του αριθμό εισιτηρίων της κατώτερης τιμής από οικείο αθλητικό σωματείο, Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (Εάν για μία αθλητική συνάντηση εκδοθούν ονομαστικά εισιτήρια, οι σύνδεσμοι φιλάθλων λαμβάνουν για τα Μέλη τους μόνο τέτοια εισιτήρια). Απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων σε συνδέσμους φιλάθλων που δεν είναι αναγνωρισμένοι κατά τον παρόντα νόμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 3372/2005 (ΦΕΚ 187/Α/2005).

 

6. α. Κεντρικό και επιμέρους συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

 

Τίθεται σε ισχύ Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, στο οποίο συνδέονται υποχρεωτικά τα παρακάτω αναφερόμενα Επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου των Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών.

 

Στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου τηρείται η κεντρική βάση δεδομένων του άρθρου αυτού, περιλαμβανομένης της λίστας φυσικών προσώπων στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και η εφαρμογή διαχείρισης της κάρτας φιλάθλου του στοιχείου ε' της παραγράφου αυτής.

 

Κάθε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία οφείλει να εγκαθιδρύει και λειτουργεί Επιμέρους Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, κύριες λειτουργίες του οποίου, μεταξύ άλλων, είναι:

 

(α) κεντρική διαχείριση διάθεσης εισιτηρίων σε τερματικές συσκευές ή μέσω διαδικτύου,

(β) διαχείριση αριθμημένων θέσεων με οπτική αναπαράσταση της κάτοψης των χώρων θεάματος,

(γ) ηλεκτρονική διάθεση ονομαστικών εισιτηρίων μέσω διαδικτύου και με αντίστοιχα μέσα πληρωμής (λ.χ. πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες κάρτες κ.λ.π.),

(δ) ευελιξία στον ορισμό τιμών εισιτηρίων, για την υλοποίηση τιμολογιακής πολιτικής και εμπορικής προώθησης του αθλητικού θεάματος,

(ε) διαχείριση μελών,

(στ) στατιστική πληροφόρηση στοιχείων πωλήσεων.

 

Τα Επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου των Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών είναι υποχρεωτικά διασυνδεδεμένα με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και σε αυτά καταχωρίζονται τα στοιχεία των φιλάθλων που αγοράζουν εισιτήρια αγώνων.

 

Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των επιμέρους Συστημάτων Ηλεκτρονικού εισιτηρίου των Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα της λίστας φυσικών προσώπων, στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αθλητικές εγκαταστάσεις μεταφέρονται δύο φορές την εβδομάδα. Σε περιπτώσεις προσωρινής έλλειψης online διασύνδεσης, τα δεδομένα, μεταξύ των επιμέρους Συστημάτων και του Κεντρικού, ανταλλάσσονται στην αμέσως επόμενη περίοδο.

 

β. Διαχείριση και λειτουργία του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος εισιτηρίων.

 

Για την εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία και εν γένει διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Εισιτηρίων του στοιχείου α' της παραγράφου αυτής αποκλειστικά αρμόδιες είναι οι οικείες διοργανώτριες αρχές των αγώνων. Η πρόσβαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο εν λόγω σύστημα γίνεται χωρίς κόστος και δη μέσω διαδικτύου (internet), χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισμού (hardware).

 

Κατά τις 2 πρώτες αγωνιστικές περιόδους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι κατά τις αγωνιστικές περιόδους 2016-2017 και 2017-2018, η ως άνω αρμοδιότητα ανήκει στις διοργανώτριες αρχές Super League και ΕΣΑΚΕ, οι οποίες υποχρεούνται, άνευ ανταλλάγματος, να διαθέτουν το σύστημα, τόσο στις ανώνυμες αθλητικές εταιρείες μέλη αυτών, όσο και στις Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες που συμμετέχουν στους αγώνες του άρθρου αυτού, καθώς επίσης και στις ομοσπονδίες, για τις περιπτώσεις που αυτές διοργανώνουν αγώνες του άρθρου αυτού.

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να παρατείνεται ή να ορίζεται για συγκεκριμένο χρόνο ή για αγωνιστικές περιόδους συγκεκριμένων ετών.

 

Από την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 και πάντως το αργότερο μέχρι τις 30-04-2017, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, συστήνεται επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των διοργανωτριών αρχών και των Ομοσπονδιών που οργανώνουν αγώνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, με αποφασιστική για κάθε σχετικό ζήτημα αρμοδιότητα.

 

Η Super League και ο ΕΣΑΚΕ, δια των διοικητικών συμβουλίων τους, έχουν τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 2472/1997, διατηρούν δε, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, την υποχρέωση να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των αρχείων, απαγορευμένης απολύτως της χρήσης του συστήματος και των δεδομένων που παράγει για οποιουσδήποτε άλλους, πέραν αυτών που ορίζονται στον παρόντα νόμο λόγους.

 

γ. Κεντρική Βάση Δεδομένων.

 

Η κεντρική βάση δεδομένων, η λειτουργία της οποίας τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τηρείται στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και περιλαμβάνει τα κατά το προηγούμενο άρθρο στοιχεία των φιλάθλων και τους κωδικούς των Καρτών των οποίων είναι κάτοχοι.

 

Στην κεντρική βάση δεδομένων καταχωρίζονται, αμελλητί, οι αρμοδίως και νομίμως επιβαλλόμενες κυρώσεις σε βάρος φυσικών προσώπων για πράξεις βίας, οι οποίες απαγορεύουν την είσοδο στους αγωνιστικούς χώρους.

 

Για το σκοπό αυτόν τα σχετικά στοιχεία θα παρέχονται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του στοιχείου δ' της παραγράφου αυτής και από τα οικεία πειθαρχικά όργανα των Ομοσπονδιών ή των διοργανωτριών αρχών.

 

Η τήρηση των δεδομένων, που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, διαρκεί για όσον χρόνο εκτίεται η ως άνω ποινή, με την παρέλευση του οποίου διαγράφονται, αμελλητί, με ευθύνη και φροντίδα της διοργανώτριας αρχής.

 

Στην κεντρική βάση δεδομένων έχει άμεση πρόσβαση η Αστυνομική Αρχή, δια της χορήγησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδικών κωδικών πρόσβασης, καθώς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

 

Προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που προμηθεύονται εισιτήριο αγώνα του άρθρου αυτού, στα οποία δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής, διατηρούνται για χρονικό διάστημα όχι πέραν των 15 ημερών από τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα και στην περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή αυτού δεν εκδηλώνεται περιστατικό βίας.

 

δ. Καταχώρηση αποφάσεων.

 

Τα οικεία πειθαρχικά όργανα των αθλητικών Ομοσπονδιών ή των διοργανωτριών αρχών, καθώς και οι οικείες γραμματείες των δικαστηρίων της χώρας, στην περίπτωση επιβολής στον οποιονδήποτε βαθμό κυρώσεων και παρεπόμενων ποινών σε βάρος φυσικών προσώπων για αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, διαβιβάζουν αμελλητί τα σχετικά στοιχεία στις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές, καθώς και στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, που περιλαμβάνει ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων με αρχείο παρεπόμενων ποινών, που δημιουργείται με προεδρικό διάταγμα έπειτα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997, με το οποίο καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές με την εισαγωγή, εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση της προαναφερόμενης Βάσης.

 

ε. Κάρτα φιλάθλου.

 

Η προμήθεια κάρτας φιλάθλου είναι υποχρεωτική για κάθε φίλαθλο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η έκδοση εισιτηρίου χωρίς τη χρήση κάρτας φιλάθλου, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 54 του νόμου 2725/1999.

 

Από την υποχρέωση προμήθειας κάρτας φιλάθλου και της κατωτέρω περιπτώσεως γ' υποχρέωσης, δεν εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών διαρκείας.

 

Κάθε φίλαθλος, προκειμένου να αγοράσει εισιτήριο για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδος, περιλαμβανομένων των διεθνών και φιλικών αγώνων, στους οποίους μετέχουν ομάδες Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και προκειμένου να εισέλθει σε οικεία αθλητική εγκατάσταση, υποχρεωτικά:

 

α) επιδεικνύει την κάρτα φιλάθλου, κατά την αγορά εντύπου ονομαστικού εισιτηρίου,

β) εισάγει τον ειδικό αριθμό της, στην περίπτωση ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου εξ αποστάσεως (λ.χ. μέσω διαδικτύου), καθώς επίσης

γ) φέρει και επιδεικνύει αυτήν, όταν του ζητείται, κατά την είσοδό του στην αθλητική εγκατάσταση.

 

Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι μεμονωμένοι φίλαθλοι αλλοδαποί ή μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες ή ομογενείς, οι οποίοι μπορούν να αγοράζουν ονομαστικό και αριθμημένο εισιτήριο και να εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους με την επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας διαμονής.

 

Για τη λειτουργία της κάρτας φιλάθλου και για την τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου, οι Ομοσπονδίες, οι διοργανώτριες αρχές και οι οικείες ανώνυμες αθλητικές εταιρείες υποχρεούνται από την έναρξη της πρώτης μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου αγωνιστική περίοδο να θέσουν σε ισχύ την εφαρμογή της κάρτας φιλάθλου, τόσο στο Κεντρικό Σύστημα, όσο και στα επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου. Εφόσον η έκδοση και αγορά εισιτηρίου γίνεται μέσω κάρτας φιλάθλου, τούτο προϋποθέτει την εισαγωγή στο Σύστημα της κάρτας φιλάθλου, αναγκαίας, τόσο για τη συνεργασία του Επιμέρους Συστήματος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου με την κεντρική βάση δεδομένων, όσο και για τους ειδικότερους ελέγχους περί ισχύος της κάρτας και διασφάλισης της χρήσης αυτής σε έναν αγώνα, μόνον, μία φορά.

 

Για την εξυπηρέτηση του ιδίου σκοπού απαιτείται η συνεργασία πάσης αρμοδίας αρχής, υπηρεσίας ή φορέα με την εταιρεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία και υποχρεούται να παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή και σχετικό στοιχείο, ως κατά νόμο υπεύθυνη για την τήρηση του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ.

 

Για την έκδοση κάρτας φιλάθλου υποβάλλεται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου φιλάθλου σε οποιαδήποτε ανώνυμη αθλητική εταιρεία ή σε εξουσιοδοτημένα από αυτές πρόσωπα, η οποία συνοδεύεται με την κατάθεση:

 

α) φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου,

β) φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας διαμονής,

γ) του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

 

Οι υπάλληλοι των ως άνω φορέων, οι οποίοι καταχωρίζουν τα στοιχεία της αίτησης στην κεντρική βάση δεδομένων είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι από τους φορείς αυτούς. Η Κάρτα Φιλάθλου, φέρει κωδικό αριθμό αναγνώρισης του κατόχου της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Σήμανσης και εκδίδεται με την κατάθεση της αίτησης, την οποία και παραλαμβάνει ο αιτών φίλαθλος, αφού καταβάλει ποσό έως και 2 €, ως δαπάνη για την έκδοσή της.

 

Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικώς, με ποινή ακυρότητας, τα ακόλουθα στοιχεία, η ακρίβεια των οποίων επιβεβαιώνεται από τον υπάλληλο που την παραλαμβάνει, με ειδική σημείωση επί της αιτήσεως και ύστερα από έλεγχο των αναγραφομένων στο δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή στο διαβατήριο ή στην άδεια παραμονής στοιχείων της αίτησης:

 

(α) ονοματεπώνυμο,

(β) όνομα πατρός και μητρός,

(γ) ημερομηνία γέννησης,

(δ) διεύθυνση Κατοικίας,

(ε) αριθμός τηλεφώνου (σταθερού και κινητού εάν υπάρχει),

(στ) ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής, η ημερομηνία έκδοσης και η εκδούσα αρχή,

ζ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

 

Ειδικότερα, προκειμένου περί ανηλίκων τέκνων ηλικίας κάτω των 14 ετών, εκδίδεται κάρτα που αναγράφει όλα τα ανωτέρω εκτός του στοιχείου στ' στοιχεία και η σχετική αίτηση υπογράφεται και κατατίθεται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου. Σε περίπτωση αλλαγής κάποιου από τα ανωτέρω στοιχεία, ο κάτοχος της κάρτας υποχρεούται, με ποινή ανάκλησής της, να ενημερώσει σχετικά το φορέα έκδοσής της.

 

Η Κάρτα Φιλάθλου έχει διετή ισχύ, η οποία μπορεί να ανανεώνεται.

 

Εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ισχύος της, τα δεδομένα, που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, διαγράφονται αμελλητί, με φροντίδα και ευθύνη της διοργανώτριας αρχής.

 

Η Κάρτα Φιλάθλου είναι έντυπη και φέρει υποχρεωτικά την ένδειξη Εθνική Κάρτα Φιλάθλου, την ελληνική σημαία, τον ειδικό αριθμό σήμανσης, το ονοματεπώνυμο, τη φωτογραφία και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του κατόχου της.

 

Η διοργανώτρια αρχή μπορεί να θέτει επί της πρόσθιας ή οπίσθιας όψης της Κάρτας λογότυπα χορηγών της, οπότε και στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει το κόστος έκδοσής της. Δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, η ένθεση στην Κάρτα φιλάθλου στοιχείων ή ενδείξεων από τα οποία να προκύπτει η ομάδα προτίμησης του κατόχου της, ή η ταυτότητα της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας που εξέδωσε αυτή.

 

στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται στους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων Α' κατηγορίας ποδοσφαίρου και Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης.

 

ζ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997, όπως αυτός ισχύει, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, τα σχετικά με τις τεχνικές και κατασκευαστικές προδιαγραφές, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές με την εισαγωγή, λειτουργία, δαπάνη εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα σε περίπτωση αθέτησης λειτουργίας του παραπάνω συστήματος.

 

Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και σε άλλες, πέρα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 6, διοργανώσεις ή κατηγορίες εθνικών πρωταθλημάτων, οποιουδήποτε ομαδικού αθλήματος.

 

η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 31-12-2020.

 

Από την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που με αυτήν ρυθμίζονται.

 

Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση της ισχύουσας μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας παράγραφος 6 του άρθρου 41Γ του νόμου 2725/1999 και δεν αντίκεινται σε διατάξεις της παρούσας ή δεν ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα που με αυτήν ρυθμίζονται, εξακολουθούν να ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 66 του νόμου 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/2016) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 115 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016), του άρθρο 3 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017), με το άρθρο 37 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017), με το άρθρο 39 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018), με το άρθρο 66 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

7. Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο στο κοινό εισιτήρια αθλητικής συνάντησης παραβιάζοντας την απαγόρευση της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 5 ή της απόφασης της παραγράφου 4, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εκδίδει ή θέτει σε κυκλοφορία αριθμό εισιτηρίων μεγαλύτερο από τον επιτρεπόμενο για μία αθλητική συνάντηση ή αθλητική εγκατάσταση, καθώς και όποιος είναι μέλος διοίκησης αθλητικού σωματείου, Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή έχει οποιαδήποτε σχέση παροχής υπηρεσιών προς τους ανωτέρω αθλητικούς φορείς και επιτρέπει ή διευκολύνει την είσοδο σε αθλητική εγκατάσταση αριθμού θεατών μεγαλύτερου από αυτόν που έχει καθοριστεί για τη συνάντηση ή την εγκατάσταση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004).

 

8. Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασμό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και σύμφωνα με το άρθρο 41Ζ του παρόντος νόμου.

 

9. Η αστυνομική αρχή δύναται οποτεδήποτε, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες λαμβάνουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις, να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου περί εκδόσεως και θέσεως σε κυκλοφορία, καθώς και τη χρήση αποκλειστικά και μόνον ονομαστικών εισιτηρίων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που κατά τον διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί η κατοχή μη ονομαστικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου επί του οποίου το αναγραφόμενο ονοματεπώνυμο είναι διαφορετικό από αυτό του κατόχου του, θα επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του κατόχου του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται το ύψος του προστίμου, ο τρόπος βεβαίωσης της παραβάσεως από τα αρμόδια όργανα της αστυνομικής αρχής, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ζήτημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4639/2019 (ΦΕΚ 185/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 41Γ προστέθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.